Návod k obsluze vozidla řady 640

Návod k obsluze vozidla řady 640

Úvod

Elektrická jednopodlažní třívozová dvousystémová jednotka je určena pro regionální a příměstskou dopravu na tratích elektrifikovaných stejnosměrným napětím 3 kV DC a střídavým napětím 25 kV, 50 Hz. Jednotky jsou určeny pro samostatný provoz nebo do provozu v soupravě s dalšími max. 3 jednopodlažními jednotkami ze skupiny ŠKODA vybavenými automatickým spřáhlem a WTB sběrnicí.

 

Příprava před uvedením do provozu

Před každým oživením EJ je třeba vykonat:

» celková kontrola vozidla, poloha vozidla vůči troleji a vůči dalším vozidlům

» vizuální kontrola kompletnosti podvozků, stavu exteriéru a interiéru

» před uvedením EJ do provozu musí strojvedoucí uvést celý systém do stavu "Pohotovosti k jízdě"

 

Aktivace jednotky a uvedení do stavu "POHOTOVOST K JÍZDĚ"

EJ se aktivuje a uvádí do provozu z kabiny vozů 640/641. Ovladače na zajištění základních ovládacích funkcí celé jednotky, případně vlakové soupravy, jsou soustředěny na pultu strojvedoucího, svislých částech pod pultem a v mezistěně v rozvaděči. Ovládací panel mezistěny vozu bez sběrače (HV 641) nemá tlačítko nouzového spuštění pomocného kompresoru při poruše CAN S113, jinak je provedení shodné s ovládacím panelem vozu se sběračem (HV 640). Strojvedoucí může ovládat z kabiny osvětlení, topení a klimatizaci vlastního vozu a všech vozů v soupravě. Dále ovládá všechny vstupní dveře, audiovizuální systém soupravy, tj. vlakový rozhlas, vizuální část informačního systému a kamerový systém.

Vozidlo ve stavu „Pohotovost k jízdě" je připraveno vyvíjet tažnou sílu. K tomu musí být splněny následující podmínky:

» zapnutá síť 24 V DC

» zdvižený sběrač a připojen alespoň 1 trakční motor

» zapnutý HV

» naplněné hlavní vzduchojemy

» naplněné hlavní (5,0 bar) a napájecí potrubí (9,7 bar)

Do stavu „Pohotovosti k jízdě" se uvádí jednotka v následujících krocích:

» zapnout síť 24 VDC tlačítkem S502 v rozvaděči H2/A

» přepnout spínač řízení S101 v rozvaděči H2/A do polohy 1

» přepnout spínač řízení S101 do polohy „0" a poté zpět do polohy „1" (test D1 VZ Mirel)

» přepínač směru S104 přepnout do polohy „0", pak do „?" a pak do polohy „?" (test D1 VZ Mirel)

» spustit pomocný kompresor pro naplnění přístrojové jímky sběrače

» zvednout sběrač a zapnout HV ovladačem S121 na pultu do polohy START

» zapnout hlavní kompresor přepnutím S115 na pultu

» po naplnění hlavní jímky alespoň na tlak 8,5 bar přeložením ovladače samočinné brzdy S105, naplnit hlavní potrubí na tlak 5 bar

» přeložením ovladače samočinné brzdy S105, naplnit brzdové válce minimálně na hodnotu tlaku 2 bary (test D1 VZ Mirel)

» přeložením ovladače samočinné brzdy S105 odbrzdit vozidlo (test D1 VZ Mirel)

» test MG brzdy a zkoušky vlakové brzdy dle platných předpisů

» kontrola odemknutí zámků vnějších nouzí u všech vstupních dveří

POZOR!

V případě, že některé součásti, které mají vliv na bezpečnost provozu, nevykazují správnou funkci, je potřeba postupovat podle předpisů ČD.

Dále probíhá navázání spojení s řídícími počítači vozidel v soupravě a načítání jednotlivých snímků pro displej. Displeje naběhnou po technologickém čase 1 až 2 minuty (po ukončení technologického času zmizí obrázek jednotky na displeji). Displeje, které jsou umístěny na pultu strojvedoucího, slouží k zobrazování rychlosti, diagnostických dat soupravy a k nastavování statistických údajů před jízdou, tj. číslo vlaku, strojvedoucího apod.

Současně je po zapnutí vozové baterie přivedeno napájení 24V DC pro vlakový zabezpečovač MIREL VZ1. V jednotce jsou vždy v činnosti všechny zabezpečovače (při násobném řízení jednotek všechny zabezpečovače ve všech jednotkách v soupravě). Snímání kódů potom zajišťuje zabezpečovač na prvním stanovišti, další jsou v režimu stand-by.

 

Zapnutí spínače řízení

Na soupravě je aktivní vždy jen jedno stanoviště, na kterém je zapnutý spínač řízení S101. Všechny řídící obvody se zapínají spínačem řízení S101 v mezistěně v rozvaděči H2/A, který má dvě aretované polohy:

Zapnuto "1"

Vypnuto "0"

 

1. Spínač řízení

2. Baterie ZAP

3. Baterie VYP

Ve všech ostatních kabinách v soupravě musí být spínač řízení S101 v poloze "0". Pokud dojde k zapnutí spínače řízení v některé neobsazené kabině soupravy, nastává tzv. konflikt MASTERů. V tomto případě dojde k vypnutí HV na všech vozidlech v soupravě, je zavedena rychlobrzda a na display se rozsvítí červený nápis KONFLIKT, že je zapnutý spínač řízení na více vozidlech. Je nutné vrátit spínač řízení z polohy "1" do polohy "0" na neobsazeném stanovišti.

V případě sepnutí spínače řízení S101 ve více kabinách, řídicí systém nezobrazí konkrétní kabinu, kde je spínač zapnut.

Zapnutím spínače řízení S101 do polohy „1" dochází k aktivaci počítačové sítě v celé soupravě.

 

 

   P3 „ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA"

p3.jpg

 

   P1 „PROVOZNÍ OBRAZOVKA"

p1.jpg

 

Identifikace strojvedoucího a zadání dat do tachografu

 

V obrazovce „DATA O VLAKU" lze vyplnit údaje:

» číslo vlaku

» brzdící procenta

» délka vlaku (jen v případě, že souprava je nestandardní; jinak se automaticky vypočítá z konfigurace vlaku)

» hmotnost vlaku (jen v případě, že souprava je nestandardní; jinak se automaticky vypočítá z konfigurace vlaku)

» maximální rychlost vlaku

» kód dopravce

» osobní číslo strojvedoucího

 

Zapnutí pomocného kompresoru

Pomocný kompresor zapíná strojvedoucí v případě, že není dostatek tlakového vzduchu pro zvednutí sběrače (sběrač není možné zvednout, pokud je v jímce sběrače tlak vzduchu nižší než 7 barů).

Pomocný kompresor se spustí přepnutím ovladače kompresorů S115 „KOMPRESORY" na pultu. Po dosažení tlaku vzduchu v jímce sběrače 7 barů se samočinně vypne. Při násobném řízení se automaticky zapínají všechny pomocné kompresory ve spojených jednotkách. Každý PK má svůj tlakový spínač, který drží tlak v rozsahu 6,2 až 7 bar.

Při normálním provozu, kdy je dostatečný tlak v napájecím potrubí jednotky a tedy i v jímce sběrače, se pomocný kompresor nezapíná.

V případě poruchy CAN komunikace lze nouzově spustit pomocný kompresor tlačítkem S113 umístěném na mezistěně H2/A (pouze na voze 640).

Pomocný kompresor po určité době běhu musí vychladnout, aby jej bylo možno opět spustit. Pokud běžel 3 – 5 minut, tak potřebuje na vychladnutí 1 minutu. Obdobně 5 – 7 minut jsou 2 minuty a 7 – 10 jsou 3 minuty nutné na vychladnutí. Pokud bude požadováno opětovné zapnutí v této „vychlazovací" době, tak se na displeji vypíše hláška „Vyčkejte na vychladnutí pomocného kompresoru".

 

Zapnutí a vypnutí HV a ovládání sběrače

 

Podmínky pro zapnutí HV

» na obou systémech jsou třeba pro zapnutí vypínače sepnuté kontakty relé bezpečnostní smyčky K109, K110. Bezpečnostní smyčka je složená ze sériového zapojení následujících kontaktů:

» ruční odpojovač Q37 v poloze „ODZEMNĚNO" a koncový spínač S237 dvířek ovládací páky odpojovače Q37 sepnut

» koncové spínače vík kontejnerů měničů U4, U5, pomocných měničů U6 / U7, kontejner hlavního vypínače H5, skříně pomocného kompresoru Q1 a skříně přepojovače Q8 signalizují stav zavřeno

» na DC systému odpojovač Q38 v poloze „ODZEMNĚNO"

» ruční uzemňovače Q51, Q52, Q71 kontejnerů U4, U5, U6 odzemněny

» vypnuty linkové stykače K11, K12, K31

» vypnuty nabíjecí stykače K13, K14, K3

» zapnuty kontakty výbuchových ventilů S800 a hladinoměrů oleje S801 trakčních transformátorů T01

» vypnuty HV Q01 a Q02

V případě nezapnutí HV lze překontrolovat na displeji v servisní obrazovce P51 splnění všech podmínek pro zapnutí HV

p51.jpg

 

Pokud nedošlo k zapnutí HV z důvodu nesepnutí relé bezpečnostní smyčky K109, K110, lze se ze základní obrazovky přes diagnostické menu volbou „Bezpečnostní smyčka" dostat na obrazovku P221 „Bezpečnostní smyčka", kde lze zjistit splnění výše uvedených podmínek pro sepnutí relé bezpečnostní smyčky.

bs.jpg

 

Bezpečnostní smyčku lze nouzově uzavřít přes obrazovku „Nouzové manipulace" volbou „Překlenutí bezpečnostní smyčky", čímž se přejde na obrazovku P121, kde lze příslušnou volbou překlenout bezpečnostní smyčku.

preklenuti-bs.jpg

Na displejích se zobrazuje indikátor stavu hlavního vypínače a souhrnný stav linkových stykačů

 

Uzemňovač

Ruční uzemňovač Q37 ovládaný z prostoru zadního oddílu pro cestující (páka umístěna pod uzamykatelnou stropní klapkou) s pomocí čtyřhranu, má dvě polohy:

ODZEMNĚNO

UZEMNĚNO

Ruční uzemňovače Q51, Q52, Q71 kontejnerů U4, U5, U6 jsou umístěny vždy na příslušném kontejneru a mají tři polohy:

PROVOZ

VYBITÍ

UZEMNĚNO

Ruční uzemňovače Q51, Q52 a Q71 musí být v poloze PROVOZ ve všech kontejnerech v soupravě.

S těmito uzemňovači (jsou umístěný na střeše) lze manipulovat pouze MIMO TROLEJOVÉ VEDENÍ!!!

 

 

Ovládání sběrače a zapnutí HV

Sběrač se ovládá spínačem S121 „HV SBĚRAČ"

Spínač S121 má 4 polohy:

Poloha zvednout sběrač (odpružená)

Poloha základní (aretovaná)

Poloha vypnout proud (odpružená)

Poloha stáhnout sběrač (aretovaná)

Sběrač X01 může být zvednut, pokud bude v jímce sběrače minimálně tlak vzduchu 7 bar. Pokud není, je nutné zapnout pomocný kompresor. Současně musí být splněny všechny podmínky pro zapnutí hlavního vypínače.

 

 

Vypnutí HV

Stisknutím tlačítka S123 na pultu strojvedoucího dojde k vypnutí HV na všech EJ v soupravě.Vypnou se linkové stykače, stáhne se sběrač, uzemní se.

Stiskem tlačítka S123 je možno vypnout všechny HV i z neobsazeného stanoviště.

Po vypnutí HV je vozidlo vždy uzemněné, filtry vybité a stažený sběrač.

 

 

Průjezd místa bez proudu

Aby byl splněn požadavek na nulový odebíraný proud, tak na obou systémech postačuje přepnout S121 do polohy "VYPNOUT PROUD"

 

Průjezd místem styku napájecích soustav

Při změně napájecí soustavy je doporučená manipulace strojvedoucího:

» žlutým hřibovým tlačítkem S123 vypnout HV

» pod novou soustavou přepnout S121 do polohy „START"

 

Změna stanoviště bez vypnutí HV a stažení sběrače

Při změně stanoviště je možno využít funkci, kdy nedojde k vypnutí HV, potažmo stažení sběrače a kdy EJ zůstává připojena k troleji a běží veškeré funkce, pouze je blokována možnost rozjezdu jednotky v tomto režimu.

Postup je následující:

» přepnout přepínač směru S107 do polohy „0"

» na mezistěně stisknout tlačítko S102 „Změna stanoviště bez vypnutí HV"

» vypnout spínač řízení S101

» po příchodu na nové stanoviště je třeba pouze přepnout spínač řízení S101 do polohy 1

» časové omezení pro přechod mezi stanovišti je 10 min

V případě zásahu ochran v tomto režimu nebo po uplynutí časového limitu pro přechod dojde samočinně k vypnutí HV

 

Obsluha trakčních transformátorů

EJ je vybavena dvěma trakčními transformátory, umístěnými na vozech 640 a 641. Dvě sekundární vinutí každého transformátoru napájejí pulzní usměrňovač a ten pak meziobvod 3 kV DC pro veškeré spotřeby EJ. Řízení jednotky zajišťuje úsporný chod kontejnerů pulzních usměrňovačů, kdy pro pokrytí spotřeb jednotky při nízkém výkonu nebo při stání pracuje pouze jeden u kontejnerů U4.

Transformátory na třívozové jednotce jsou oba trvale pod napětím a to i v případě, že je pohon příslušného vozu odpojen! Jeden z transformátorů nelze samostatně odpojit!

Trakční transformátor je vybaven několika ochrannými přístroji:

Rozepnutí kontaktu S800 výbuchového ventilu – zobrazeno hlášení na displeji, vozidlo je neschopné provozu. Personál údržby zajišťuje po odstavení v depu opravu

Rozepnutí kontaktu S801 spínače hladiny oleje – zobrazeno hlášení na displeji, vozidlo je neschopné provozu. Personál údržby zajišťuje po odstavení v depu doplnění oleje

Rozepnutí kontaktu T01.BP (T02.BP) výbuchového ventilu – bylo dosaženo nebezpečného tlaku v transformátoru, je vypnut HV. Vozidlo je neschopné provozu!

Rozepnutí kontaktu S803 spínače průtokoměru oleje – nedostatečný průtok oleje v transformátoru, jsou blokované trakční měniče, pomocné pohony zůstávají v činnosti. Další jízda je možná až po obnovení průtoku oleje, tzn. až po rozběhu čerpadla M23 nebo M24. Pokud není průtok oleje transformátorem na HV 640 a nedojde k jeho obnovení, tak na displeji A208 na obrazovce P14 „BLOKOVÁNÍ" příslušnými tlačítky odpojte trakční měniče na tomto voze. Analogicky postupujte v případě, že není průtok oleje transformátorem na voze HV3

Při provozu na DC systému jsou čerpadla M23, M24 odpojena!

 

Volba režimu jízdy

Navolit přepínačem režimu jízdy S111 „REŽIM JÍZDY" (má tři aretované polohy) režim jízdy:

» poloha "CB" tato poloha je nevyužitá a je blokována

» poloha "AUT" automatická regulace rychlosti

» poloha "MAN" manuálně

Volba režimu automatické regulace rychlosti z manuálního režimu (S111 z polohy „MAN" do „AUT") se může uskutečnit kdykoliv (tedy i během jízdy).

 

 

Režim ARR

Vozidlo je řízené pomocí řídicího systému tak, aby udržovalo v režimu „JÍZDA", resp. nepřekračovalo v režimu „VÝBĚH" nastavenou požadovanou rychlost. V tomto režimu je ovládána jak jízda, tak i brzda, při výpadku elektrodynamické brzdy je její účinek plně nahrazen pneumatickou brzdou.

Při zapnutí regulátoru rychlosti je požadovaná rychlost automaticky nastavena na okamžitou hodnotu skutečné rychlosti (tj. max. 160 km/h).

Požadovaná rychlost se zadá stiskem příslušného tlačítka na klávesnici A219. Regulátor rychlosti zajišťuje preferenci ručně zavedeného brzdění hlavní jízdnou pákou S103. Strojvedoucí může brzdit pneumatickou i elektrodynamickou brzdou. Preference ručního brzdění je zavedená do té doby, dokud strojvedoucí nenavolí vyšší rychlost nebo svůj zásah nezruší odbrzděním nebo jízdou. Při případném navolení režimu automatické regulace (přepínačem S111) v průběhu ručního brzdění se regulátor rychlosti chová korektně, tj. neodbrzďuje žádnou z brzd, které strojvedoucí předtím použil.

Na displeji v provozním snímku je kromě jiného zobrazována stupnice pro nastavení požadované rychlosti, stupnice nastavení omezení tažní síly a výkonu, které umožňuje automatická regulace rychlosti. Dále se zobrazuje skutečná rychlost a požadovaný tah.

 

Režim Manuální řízení

Režim manuálního řízení je vhodné použít za velmi špatných adhezních podmínek, kdy v režimu automatické regulace nepomáhá ani omezení tažné síly na minimum.

V režimu „MAN" ovládá strojvedoucí jízdu a brzdění vlaku prostřednictvím hlavní jízdní páky S103. Vypnout regulátor rychlosti (S111 z polohy „AUT" do „MAN") je možné také kdykoliv.

Pozor!

Od okamžiku přepnutí do manuálního režimu je kontrola rychlosti jízdy vlaku výhradně na strojvedoucím!

Je-li v okamžiku přepnutí do manuálního režimu poměrný tah kladný, přejde vlak (pohon) do výběhu, je-li v okamžiku přepnutí do manuálního režimu poměrný tah záporný, tj. brzdí se, potom v poloze hlavní jízdní páky „S" zůstane nastaven brzdný účinek (záporný poměrný tah) bez změny, zatímco v poloze hlavní jízdní páky „V" dojde k odbrzdění.

V režimu manuálního řízení se na displeji (v provozním snímku P3) zobrazuje kromě jiného stupnice velikosti požadovaného poměrného tahu a stupnice skutečné rychlosti.

 

Přepínač směru

Požadovaný směr jízdy navolíme směrovým přepínačem S107, který má tři aretované polohy:

Poloha » JÍZDA VPŘED

Poloha » NEUTRÁL

Poloha » JÍZDA VZAD

 

 

Volbu směru je možné uskutečnit kdykoliv, nastavení se však provede až po zablokování střídačů a zastavení.

Nutné podmínky pro nastavení požadovaného směru jízdy jsou:

» rychlost 0 km/h

» skutečný i požadovaný tah nulový

V případě nesplnění těchto podmínek nedojde k přepnutí směru

 

Hlavní jízdní páka

Jízdní páka S103 umožňuje řídit jízdu ve všech režimech a přímo i elektrodynamickou brzdu, elektropneumatickou brzdu a rychlobrzdu. Má 6 poloh:

S » SOUHLAS (odpružená do JÍZDY)

J » JÍZDA (aretovaná)

V » VÝBĚH (základní, aretovaná)

BE » EDB (odpružená do VÝBĚHU)

BP » BRZDA EP (odpružená do VÝBĚHU)

R » RYCHLOBRZDA (aretovaná)

 

 

Funkce jízdní páky v režimu ARR

Regulátor rychlosti (RR) umožňuje rozjezd na předvolenou požadovanou rychlost, udržování této rychlosti v hranicích trakčních a brzdových možností vozidla a navedení na novou požadovanou rychlost rozjezdem nebo brzděním. Velikost předvolené a skutečné rychlosti je možno sledovat na displeji.

Přepínač režimů S111 je v poloze „AUT" nebo „CB".

K zadání jednotlivých režimů jízdy slouží opět jízdní páka S103

V poloze „SOUHLAS" je zvolený režim „JÍZDA", jsou rušeny všechny tzv. prefe­rence zavedené režimem „BRZDĚNÍ" a zároveň je dáván (strojvedoucím) souhlas s rozjezdem vozidla (je nutno drže v této poloze do dosažení rychlosti 3 km/h). Regulátor dosahuje a udržuje požadovanou rychlost tahem a brzděním (vytváří kladný i záporný poměrný tah)

V poloze „JÍZDA" je také zvolený režim „JÍZDA", pokud však není dříve zaveden režim „BRZDĚNÍ" (v tomto případě dojde jenom k odbrzdění a přechodu do režimu „VÝBĚH", pokud nepotřebuje RR brzdit); stojící vozidlo se v této poloze páky nerozjede. Regulátor dosahuje a udržuje požadovanou rychlost tahem a brzděním (vytváří kladný i záporný poměrný tah)

V poloze „VÝBĚH" je zvolený režim „VÝBĚH", pokud však není dříve zaveden režim „BRZDĚNÍ" (v tomto případě neodbrzďuje RR elektrodynamickou brzdu, a pokud bylo ručně brzděno i EP brzdou, potom ani tu). Regulátor udržuje požadovanou rychlost brzděním, ale netáhne (vytváří jenom záporný poměrný tah)

V poloze „ELEKTRODYNAMICKÁ BRZDA" je zavedený režim „BRZDĚNÍ", vzniká preference brzdy vůči jízdě, když RR nemůže odbrzďovat EDB, a po ručním odbrzdění v poloze „JÍZDA" nemůže táhnout. Regulátor nesmí snižovat účinek elektrodynamické brzdy zadaný strojvedoucím, může však brzdový účinek zvyšovat

V poloze „EP BRZDA" vzniká dále preference EP vlakové brzdy, čímž je znemožněno její odbrzďování regulátorem rychlosti (může však podle potřeby přibrzdit); tato preference se zruší v poloze „SOUHLAS" nebo po úplném odbrzdění EP brzdy v poloze „JÍZDA" (při krátkém ponechání páky v poloze „JÍZDA" však trvá předcházející preference brzdy vůči jízdě). Regulátor nesmí snižovat účinek EP brzdy zadaný strojvedoucím, může však brzdový účinek zvyšovat

V poloze „RYCHLOBRZDA" stejně jako v manuálním režimu zaúčinkuje rychlobrzda, poměrný tah je změněn na -100%

 

Funkce jízdní páky v režimu MANUÁL

Přepínač režimů S111 je v poloze „MAN"

Zadání poměrného tahu:

V poloze "S" poměrný tah narůstá do +100%, této hodnoty dosáhne z nuly za 6 sekund (do doby, než alespoň jeden pohon začne táhnout, je poměr­ný tah omezen na +10%), záporný poměrný tah a tlak v hlavním potrubí se chovají stejně jako v poloze "J"

V poloze "J" kladný poměrný tah zůstává nezměněn, záporný zmenšuje svoji velikost k nule (z -100% za 4 s), EP brzda je odbrzďována

V poloze "V" kladný poměrný tah zmenšuje svoji velikost k nule (z +100% za 4 s), záporný tah zůstává nezměněn, stejně jako účinek EP brzdy

V poloze "BE" narůstá záporný poměrný tah do -100%, této hodnoty dosáhne za 6 s, pokud byl předtím kladný poměrný tah, změní skokem znaménko na záporné (a dále narůstá), tlak v hlavním potrubí se nezmění

V poloze "BP" narůstá záporný poměrný tah a až po dosažení maximálního účinku EDB narůstá i účinek EP brzdy

V poloze "R" zaúčinkuje rychlobrzda, poměrný tah je změněn na -100%

 

Brzdová výzbroj

Elektrodynamická brzda

Elektrodynamická brzda je využívána přednostně. V poloze „BE" je zadáván pouze záporný poměrný tah, čili je brzděno pouze EDB. V poloze „BP" nabíhá nejprve EDB až do svého maxima a je-li pak jízdní páka i nadále v poloze „BP", tak se k EDB přidává účinek EP třecí brzdy.

EP - vlaková brzda

Je ovládána jízdní pákou v poloze „BP". Její účinek nabíhá až po vyčerpání maximální brzdné síly EDB. Nejprve tedy nabíhá EDB a až poté se v této poloze k účinku EDB přidává účinek EP brzdy.

Provozní parkovací pneumatická brzda

Aktivuje se automaticky při rychlosti menší než 2 km/h, ruší se přeložením jízdní páky S103 do polohy „S".

Pokud do 8 s po uvolnění hlavní jízdní páky do polohy „J" anebo v okamžiku návratu do polohy „V" nedosáhne rychlost vozidla 3 km/h, je parkovací brzda znovu aktivována. Pro jemné manévrování s vozidlem (jenom v režimu řízení „MAN") je možno parkovací brzdu vypnout. Vypnutí této brzdy je možno také doporučit při jízdě po znečištěných kolejích v depu, kde by mohl být její účinek s ohledem na adhezní podmínky příliš vysoký.

Vypnutí parkovací brzdy se provede v manuálním režimu jízdy současným přeložením jízdní páky do polohy „BE" a stiskem tlačítka (-) v poli klávesnice.

Zapnutí parkovací brzdy se provede analogicky jízdní pákou a tlačítkem (+) nebo krátkodobým přepnutím přepínače S111 do polohy „AUT".

 

klavesnice.jpg

 

Parkovací střadačová brzda

Používá se k zajištění elektrické jednotky (případně vozu) proti pohybu při odstavení nebo při opuštění soupravy strojvedoucím. Brzdící síla je vyvolána účinkem pružiny.

Pro nouzové odbrzdění (absence zdroje napětí nebo vzduchu v NP) je nutné odbrzdit ručně tahem pomocí bovdenových táhel vedoucích od příslušných brzdových jednotek na všech vozidlech. Pro úplné mechanické odbrzdění je tedy nutné zatáhnout za táhla, které jsou vždy na jedné straně (vlevo ve směru jízdy vozem HV 640 vpřed) na běžných podvozcích. Táhla jsou označena piktogramem. V případě odbrzdění těmito bovdenovými táhly je nutno podržet táhlo v povytažené poloze minimálně 3 sekundy pro dosažení úplného mechanického odbrzdění (ozve se kovové klapnutí). V opačném případě hrozí nebezpečí trvalého přibrzdění brzdové jednotky.

Před ručním odbrzděním je nutné vozidlo zajistit proti ujetí klínem a následně uzavřít kohouty B04/1 a B04/2. Po ručním odbrzdění již nelze brzdové jednotky za pomoci bovdenu uvést do původního stavu. Do původního stavu ZABRZDĚNO je potřeba přivést stlačený vzduch.

 

brzdove-jedn..jpg  brzdove-jedn.-2.jpg

 

 

 

 

 Táhlo pro mech. odbrzdění střadačové parkovací brzdy

 

 

 

 

 

Po zabrzdění střadačovou parkovací brzdou dojde k naskočení červeného pole v ukazateli zabrzdění.Pokud je následně střadačová parkovací brzda odbrzděna pneumaticky, změní se červené pole ukazatele na zelené. Pokud je ale po zabrzdění potom odbrzděna mechanicky bovdenovými táhly, zůstává na ukazateli pole červené, ale vůz je ODBRZDĚNÝ!!! V tomto případě je povinností obsluhy pro manipulaci s takovýmto vozem ho řádně zabezpečit proti pohybu.

Kolejnicová brzda

Je automaticky aktivována v průběhu nouzového brzdění a při rychlosti vyšší než 45 km/h.

Test je možno provádět ze stanoviště tlačítkem S300 umístěném na mezistěně H2/A. Poloha hlavní jízdní páky musí být při testu v poloze „R" nebo musí být vypuštěný vzduch z hlavního potrubí. Stiskem tlačítka dojde k aktivaci všech kolejnicových brzd v soupravě. Po proběhnutí testu je jeho úspěšnost nebo případné chyby vypsány na displej strojvedoucího.

test-brzdy.jpg

 

Aktivace záchranné brzdy

Zatáhnutím za kterékoliv madlo záchranné brzdy v oddílech pro cestující, dojde k aktivaci záchranné brzdy. Aktivace záchranné brzdy je signalizována strojvedoucímu na pultu blikáním červeného prosvětleného tlačítka S157 „PŘEMOSTĚNÍ ZÁCHR. BRZDY" a zároveň i zvukovou signalizací. Dále je taky aktivována jak vizuální tak i akustická signalizace u příslušného madla, ze kterého došlo k aktivaci záchranné brzdy.

Po aktivaci záchranné brzdy může strojvedoucí:

Pokud by vlak zastavil na nepřístupném místě (most, tunel apod.), přemostí strojvedoucí záchrannou brzdu stisknutím tlačítka S157 na pultu, čímž dojde ke zrušení záchranné brzdy a k jejímu odbrzdění a poté vlak zastaví provozní brzdou na vhodném místě. Pokud strojvedoucí aktivuje přemostění, kontrolka S157.H svítí trvale a akustická signalizace se vypíná

Nechat ihned zastavit vlak bez přemostění

Vrácením aktivovaného madla do původního stavu dojde k uvedení obvodu do stavu před aktivací záchranné brzdy a k zhasnutí kontrolky S157.H. Madlo je možno vrátit do původního stavu až po otočení čtyřhranu.

Záchranná brzda na stanovištích strojvedoucího S255 je řešená nouzovým ventilem ve tvaru hříbku červené barvy vedle hlavního řídícího pultu. Úderem na tento ventil dojde k otevření hlavního brzdového potrubí a k úniku tlakového vzduchu z tohoto potrubí do atmosféry, čím je opět spuštěna samočinná pneumatická vlaková brzda. Zároveň dojde k vypnutí HV a stažení sběrače.Ovládání houkačky a píšťaly

Jednotka je vybavena akustickým varovným signálem, který je tvořen dvojicí houkaček a píšťalou. Použití houkačky nebo píšťaly je zaznamenáváno tachografem. V případě poruchy, lze houkačky a píšťalu vyřadit z činnosti uzavřením společného přívodu vzduchu. Kohout pro napájení houkaček a píšťaly je umístěn na stanovišti v levé části pod pultem strojvedoucího.

houkacky.jpg

        kohout pro napájení houkaček a píšťaly

 

Houkačka

Houkačky lze ovládat samostatně pomocí tlačítek S129 (vysoký tón) a S130 (nízký tón) umístěných v pravé části pultu strojvedoucího. Respektive je možné pomocí příslušného tlačítka ovládat zvlášť houkačku s patřičnou frekvencí. Rovněž je umožněno ovládat houkačky za pomoci nožního pedálu S167. Tímto spínačem jsou v činnosti obě houkačky současně.

 

Píšťala

Píšťala se ovládá tlačítkem S131, které má totožné umístění jako tlačítka houkaček. Tedy v pravé části pultu strojvedoucího.

 

1. Píšťala

2. Houkačka - vysoký tón

3. Houkačka - nízký tón

 

Pískování

Pískovací zařízení zajišťuje řízenou dodávku písku a to vždy před první nápravu jednotky v uvažovaném směru jízdy. Aktivace pískovacího systému se provádí na pultu strojvedoucího tlačítkem S165 nebo pomocí nožního pedálu S248. Pískování je rovněž automaticky spuštěné při rychlobrzdě a rychlosti větší než 20 km/h.

 

Pískovací zařízení je rovněž vybaveno výhřevem sypací trubky a provzdušněním zásobníku teplým vzduchem. Trvalé vyhřívání i provzdušnění zásobníku je aktivováno při poklesu vnější teploty pod 5°C. Nad 5°C je v činnosti pouze profukování zásobníku a to v předem nastavených cyklech.


 

V případě poruchy pískovacího zařízení, lze celý systém vyřadit z činnosti pomocí uzavíracího kohoutu, který je umístěn pod pultem strojvedoucího a to po levé straně ve směru jízdy.

piskovani-kohout.jpg

Kohout pro napájení pískovacího zařízení

 

Spřahování jednotek

Ucelenou soupravu lze sestavit až ze čtyř spojených EJ řad 440, 640 a 650, přičemž celou soupravu lze ovládat jedním strojvedoucím z jednoho krajního stanoviště soupravy. Spojení provádí strojvedoucí z kabiny.

Zásady správného spojování a rozpojování EJ:

Vždy provádějte spojování/rozpojování na přímé koleji, nebo v oblouku větším než R=100 m při rychlosti nájezdu do 1,5 km/h

Vždy při rozpojování uvolněte napětí ve spřáhle po brzdění (odbrzděním a zabrzděním v klidu, natlačením spřáhel apod.)

Vždy musí být na spřahovaných EJ všechny spínače řízení S101 v poloze „VYP", pouze spínač řízení na stanovišti jednotky, ze kterého se najíždí na stojící EJ (soupravu) musí být v poloze „ZAP"

V případě omylem provedené chybné manipulace (jednotky po spojení nejdou rozjet) je nutno provést úplný RESTART řídících počítačů centrálním vypnutím a zapnutím baterie všech vozidel tlačítky S502 a S503 v H2/A

Spřahování přes automatické spřáhlo s jiným vozidlem, než je uvedeno výše, není dovoleno

Jednotka, ke které bude připojována jiná jednotka musí stát a být zajištěna proti pohybu

 

 

Postup při spřahování dvou jednotek

» dojde k propojení pneumatických a elektrických obvodů.Jedná se o standardní režim, který umožní ovládat všechny funkce obou jednotek z čelní kabiny strojvedoucího v soupravě.

» sundejte kryty ze spřáhel na čelech, kterými budete jednotky k sobě spojovat

» stojící jednotku zajistěte proti pohybu. Spínače řízení S101 v obou kabinách přepněte do polohy „0"

» připojovanou jednotkou najeďte na stojící a zabrzděnou jednotku rychlostí max. 1,5 km/h

» po úspěšném spojení vypněte v kabině, ze které bylo spřahování prováděno spínač řízení S101

Spřažení proběhne automaticky, bez účasti další obsluhy. Současně se propojí pneumatické a elektrické okruhy.

Pokud ke spojení nedojde, nebo bude neúplné (např. nedojde k propojení elektrických spřáhel), rozpojte nouzovým způsobem spojené části, poodjeďte, a nájezd zopakujte.

 

Po úspěšném spojení jednotek se změní konfigurace soupravy v řídicím systému. Po ukončení konfigurace je zobrazena obrazovka P31, což je základní obrazovka pro násobné řízení. Konfigurace trvá řádově sekundy.

 

p31.jpg

Základní obrazovka pro násobné řízení

 

Rozpojování soupravy

Rozpojování se standardně provádí z kabiny strojvedoucího a není potřeba asistence dalšího personálu.

Při rozpojování můžou nastat 2 případy:

» je třeba rozpojit dvě spojené jednotky, případně odpojit první jednotku v soupravě tvořenou třemi nebo čtyřmi EJ

» je třeba odpojit v soupravě tvořené třemi nebo čtyřmi EJ první dvě nebo 3 jednotky

 

Odpojení jedné jednotky

» rozpojovaná souprava EJ stojí a je zabrzděná

» na čelním stanovišti, odkud byla souprava naposledy řízena, přepněte ovladač spřáhla S166. Je-li rozpojování akceptováno řídicím systémem, je na displeji strojvedoucího zobrazen dotaz, zda-li rozpojit soupravu ANO / NE. Přepínač S166 ponechejte i nadále ve stávající poloze

» zkontrolujte přepínač S512 návěstního osvětlení, zda-li se nachází ve správné poloze podle typu následné jízdy s odpojenou jednotkou

» stiskněte na displeji tlačítko „Ano", čímž dojde k rozpojení

» dle pokynu na displeji přepněte ovladač spřáhla S166 do polohy „0"

» zvolte směr jízdy

» zajistěte bezpečný posun, odbrzděte, zadejte tah a poodjeďte od odpojované jednotky.

 

 

Ruční (NOUZOVÉ) rozpojení

Pro případ nutnosti ručního rozpojení elektrických spřáhel je k dispozici ruční páka (Faiveley ID D225749-100)

Uzavřete přístup vzduchu do pneumatického pohonu elektrických spřáhel u obou jednotek uzavřením kohoutu

Odtáhněte hlavy elektrického spřáhla od sebe pomocí výše uvedené páky

 

rozpojeni-nouze.jpg

 

Odpojení podvozků a jednotlivých motorů

V případě nutnosti může strojvedoucí odpojit jakýkoliv trakční podvozek v soupravě. Nejprve ve snímku P14 „NOUZOVÉ MANIPULACE" je nutno stisknou tlačítko „Pohon", čímž se přepne do obrazovky P92 „Blokování pohonů" a tlačítkem „Podvozek" se odpojí podvozek na příslušném voze.

Obdobně lze odpojit jednotlivé motory a to stiskem tlačítka „Střídač náprava 1" nebo „Střídač náprava 2".

blok.-pohonu.jpg

 

Blokování sběračů

Na obrazovce P14 se lze tlačítkem „Blokování sběračů" dostat do obrazovky P144, kde lze zablokovat zdvižení sběračů na příslušných jednotkách v soupravě.

blok.-sberacu.jpg

 

Dálkové ovládání jističů

Na obrazovce P14 se lze tlačítkem „Dálkové ovládání jističů" dostat do obrazovky P141, kde jsou zobrazeny stavy zap / vyp jističů a v případě potřeby lze vypnout / zapnout příslušné jističe.

blok.-jisticu.jpg

 

Jízda s omezenou funkcí EPB

V případě, že dojde k poškození brzdové výzbroje a zůstane brzdově funkčních alespoň 50% podvozků, je umožněn dojezd sníženou rychlostí a to max. 40 km/h. Tento nouzový dojezd lze povolit stiskem tlačítka „Jízda s omezenou funkčností EPB" na obrazovce P14.

V případě většího poškození (nefunkčních více jak 50% podvozků) nelze tuto nouzovou manipulaci provést a vozidlo je neschopné dalšího provozu.

 

Jízda bez pulsního měniče

V případě, že dojde k poruše jednoho pulzního usměrňovače U4, je nutno nejprve zablokovat porouchaný U4 v obrazovce P92 stiskem tlačítka „Blokování U11+U12". Poté stiskem tlačítka „Jízda bez 4Q" na obrazovce P14, je umožněna nouzová jízda sníženým výkonem jednotky.

 

Emergency STOP

EMERGENCY STOP (Záchranná brzda strojvedoucího) se aktivuje červeným tlačítkem S255. Tlačítko je robustního provedení a je umístněno vedle pultu tak, aby nemohlo dojít omylem ke stisknutí. Tlačítko obsahuje ventil, který je přímo napojený na hlavní potrubí. Zároveň je jednotka uvedena do beznapěťového stavu (vypnutý hlavní vypínač, stažený sběrač). Elektrodynamická brzda není v činnosti. Aktivovaná poloha je aretovaná.

 

 

Jízda se sekundárním vypružením na nouzi (bez vzduchu)

Porucha sekundárního vzduchového vypružení (ztráta tlaku) je signalizována prostřednictvím alarmového hlášení na displeji na pultu strojvedoucího.

Při této poruše je potřeba na voze, kde došlo k závadě, uzavřít kohout B70.03, který je součástí pneumatické desky B70. Deska B70 je umístěná vždy v zadní části daného vozu (před hnaným podvozkem) v technickém prostoru pod sedačkou pro cestující.

Při jízdě se sekundárním vypružením na nouzi (s vypuštěnými pryžovými měchy vypružení) je max. povolená rychlost 120 km/h a je též snížen komfort pro cestující. Z důvodu sníženého komfortu se doporučuje rychlost nižší než 120 km/h.

 

                                                                                                              Kohout vzduchového vypružení B70.03

Odstavení jednotky

Při opuštění jednotky v letním období nebo při krátkodobém opuštění jednotky v zimních měsících na takovou dobu, že nebude hrozit poškození zařízení mrazem (viz tabulka níže), provede strojvedoucí:

» zajištění jednotky proti ujetí

» vypnutí klimatizace

» stažení sběrače, vypnutí HV

» zavření vstupních dveří

» vypnutí spínače řízení S101

» vypnutí baterií

» případné uzamčení vstupních dveří

V zimním období při odstavení jednotky bez temperování na dobu delší, než je uvedeno v tabulce níže, je nutno navíc provést:

» příslušným externím zařízením vyprázdnění odpadní nádrže přes hrdlo Kamlok nebo postupem nouzového vyprázdnění odpadní nádrže

» vyjmutí vodního hasicího přístroje z vozu v případě poklesu teploty pod -20°C

Hrozí­-li, že vůz zůstane po odstavení vystaven mrazu a vůz je bez medií (tlakový vzduch), či odpojen od baterií, bez napětí, proveďte navíc ruční odvodnění vodního hospodářství

Odpadní nádrže nejsou vybaveny temperováním obsahu při odstavení vozu. Po odstavení jednotky v zimním období a poklesu teploty pod bod mrazu je nutné vyčerpat obsah nádrže podle doporučených hodnot:

 

Teplota okolí      Doporučený čas na vyčerpání nádrže
nad -10 °C      do 10 hodin
-10 °C až -20 °C      do 6 hodin
méně než -20 °C      do 2 hodin

 

Aktivní odstavení

Pro zavedení režimu aktivního odstavení musí být splněny následující podmínky:

» zapnutý HV

» zdvižený sběrač

» hlavní jízdní páka S103 v poloze „V"

» přepínač směru S104 v poloze „0"

» přepínač kompresoru S115 v poloze „AUT"

» navolen horní schůdek

» zabrzděno střadačovou parkovací brzdou

» primární měniče sítě pomocných pohonů 600 V DC jsou v chodu

» linkové stykače jsou zapnuty

 

 

Strojvedoucí v obrazovce Ovládací panel P40 zvolí aktivní odstavení:

Obrazovka zobrazuje jednotlivé kroky aktivace AO a automaticky provází strojvedoucího procesem aktivace. Po nastavení a splnění všech podmínek se stiskem tlačítka „Zapnout" uvede jednotka do stavu AO. Poté se modře rozsvítí okýnko „Zapnuto".

Zrušení aktivního odstavení

Na detailu obrazovky aktivního odstavení stiskne strojvedoucí „Vypnout".

V případě, že z důvodu nějaké poruchy dojde k odpojení jednotky od troleje, jsou pak ještě automaticky prováděny vždy po dvou minutách 3 pokusy o opětovné připojení jednotky k troleji. Pokud jsou neúspěšné, dojde k vypnutí baterií. Je-li příčinou odpojení od troleje požár, tak baterie jsou za minutu vypnuty.

 

 

® materiál dodal Karel Ševčík

® upravil Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 32280×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015