Zabezpečovač LS 06

Vlakový zabezpečovač LS 06 může pracovat v pěti provozních režimech. Provozní režim zabezpečovače, odpovídající konkrétnímu provoznímu stavu (situaci), se volí pomocí přepínače provozních režimů na ovládací jednotce.

Napájení zabezpečovače se zapíná hlavním vypínačem lokomotivní baterie.

Napájení zabezpečovače je jištěno jističem umístěným v hlavním rozvaděči na pozici s označením LS 06.

Napájení elektromagnetického ventilu v potrubí samočinné tlakové brzdy, který je zabezpečovačem ovládán, je jištěno samostatným jističem.

Tlačítko bdělosti

Tlačítko bdělosti slouží pro funkci kontroly bdělosti strojvedoucího.

Tlačítko je umístěno na ovládacím pultu a jeho hlavice je svým designem odlišena od zbytku ovládacích prvků.

Tlačítko je obsluhováno stiskem trvajícím po dobu 0,2 až 2,5 s. Pouze taková doba stisku je považována za korektní.

Potvrzovací tlačítko

Potvrzovací tlačítko bdělosti slouží pro funkci kontroly bdělosti strojvedoucího ve speciálních případech.

Tlačítko je umístěno na ovládacím pultu a jeho hlavice je svým designem odlišena od zbytku ovládacích prvků.

Tlačítko je obsluhováno stiskem trvajícím po dobu 0,2 až 2,5 s. Pouze taková doba stisku je považována za korektní.

Zapnutí a vypnutí zabezpečovače

 

ZAPNUTÍ

Nejprve se strojvedoucí přesvědčí zda jsou všechny poruchy zabezpečovače uvedené v záznamníku poruch odstraněny a zda je uzavírací kohout v potrubí samočinné tlakové brzdy (žlutě natřený) otevřen a zaplombován.

Proces zapnutí zabezpečovače může být proveden pouze na stojícím vozidle, zabrzděném přímočinnou brzdou.

Před zapnutím se strojvedoucí ujistí, že přepínač provozních režimů je přestaven ve výchozí poloze POHOTOVOST. Pokud není, strojvedoucí přepne přepínač provozních režimů do polohy POHOTOVOST.

V případě vozidla se dvěma ovládacími jednotkami musí být v těchto výchozích polohách přestaveny přepínače provozních režimů na obou ovládacích jednotkách.

Vlastní zapnutí zabezpečovače provádí strojvedoucí hlavním vypínačem lokomotivní baterie.

Zabezpečovač startuje cca 60 s a po tuto dobu je nutné, aby přepínač provozních režimů zůstal v poloze POHOTOVOST. Během startu musí vozidlo zůstat stojící a zabrzděné. Je-li úspěšně ukončena inicializace, zabezpečovač je připraven k činnosti, což je indikováno akustickou výstrahou v podobě tří krátkých tónů.

?Pokud nezazní indikace úspěšné inicializace, je nutné považovat zabezpečovač za neschopný.

 

VYPNUTÍ

Proces vypnutí zabezpečovače může být proveden pouze na stojícím zabrzděném vozidle.

Před vypnutím zabezpečovače strojvedoucí přestaví přepínač provozních režimů do výchozí polohy POHOTOVOST.

Vlastní vypnutí zabezpečovače se provádí hlavním vypínačem lokomotivní baterie.

Vypnutí zabezpečovače se neprovádí jističem ani přepnutím přepínače provozních režimů do polohy VYPNUTO.

 

Přepínání mezi provozními režimy musí být prováděno na stojícím a zabrzděném vozidle s otevřeným kohoutem v potrubí samočinné tlakové brzdy. Pokud toto není splněno, je při přepnutí mezi režimy vydán povel STOP. Výjimkou je přepínání mezi režimy PROVOZ a CIZÍ VZ, které může být provedeno za jízdy.

 

PROVOZNÍ REŽIMY

Režim VYPNUTO se používá v provozních situacích:

» jízda jako zavěšený postrk

» přeprava vozidla

» porucha zabezpečovače

Při provozním režimu VYPNUTO není prováděna kontrola bdělosti, oprávněnosti pohybu vozidla, přenos a zobrazení návěstních znaků ani funkce výkonná.

V provozním režimu VYPNUTO je zabezpečovač vypnut a je odizolován od elektromagnetického ventilu v potrubí samočinné tlakové brzdy.

Režim POHOTOVOST se používá v provozních situacích:

» odstavené vozidlo

» neobsazené stanoviště

» start systému

» pohotovost k vystavení na vlak

Pohotovostí k vystavení na vlak je myšlena situace, kdy odstavené vozidlo bez obsluhy je udržováno se zapnutými systémy tak, aby v případě požadavku mohlo být za krátkou dobu připraveno k jízdě.

Provozní režim POHOTOVOST není určen pro jízdu vozidla!

Pokud v tomto režimu dojde k jízdě, bezprostředně po přepnutí do režimu POSUN, PROVOZ nebo CIZÍ VZ je vydán povel STOP.

Při provozním režimu POHOTOVOST není prováděna kontrola bdělosti, oprávněnosti pohybu vozidla, přenos a zobrazení návěstních znaků ani funkce výkonná, tj. zásah do řízení vozidla v podobě vydání povelu STOP.

V provozním režimu POHOTOVOST je vlakový zabezpečovač zapnut, ale odizolován od elektromagnetického ventilu v potrubí samočinné tlakové brzdy.

Z provozního režimu POHOTOVOST se lze přepnout do provozních režimů POSUN, PROVOZ nebo CIZÍ VZ pouze po akusticky indikovaném úspěšném dokončení startu zabezpečovače a jen při splnění podmínky automatické výluky, tedy je-li rychlost nižší než 10 km/h, je-li zabrzděná přímočinná brzda a je-li otevřen kohout v potrubí samočinné tlakové brzdy.

Režim POSUN se používá při provozních situacích:

» posun sunutím tažením vozidel

» zkouška brzdy hnacího vozidla

Kontrola oprávněnosti pohybu vozidla je v provozním režimu POSUN ještě doplněna o kontrolu, zda se vozidlo pohybuje rychlostí menší než 40 km/h.

V případě, že toto není splněno, je bezprostředně vydán povel STOP.

V provozním režimu POSUN trvale svítí modré světlo.

Pokud strojvedoucí v provozním režimu POSUN stiskne tlačítko bdělosti nebo potvrzovací tlačítko, po dobu stisku tlačítka je dávána trvalá akustická výstraha.

Režim PROVOZ se používá při provozních situacích:

» vedoucí vozidlo

» nezavěšený postrk

Při jízdě jako nezavěšený postrk strojvedoucí neakceptuje návěstní znaky případně zobrazované na návěstním opakovači.

Při jízdě na nekódovaném úseku trati se vyžaduje periodická kontrola bdělosti strojvedoucího obsluhou tlačítka bdělosti.

Po překročení povolené doby mezi obsluhami kontroly bdělosti se spustí souvislá akustická výstraha a nedojde-li během této akustické výstrahy k obsluze kontroly bdělosti, zabezpečovač vydá povel STOP a návěstní opakovač zhasne.

Při jízdě na trati s přenosem kódu je pro vyvolání funkce kontroly bdělosti rozhodující rychlostně podmíněné určení povolujících návěstních znaků. Vztah mezi povolujícím znakem a rychlostí hnacího vozidla je uveden v následující tabulce:

 

Při příjmu jiných než povolujících znaků se vyžaduje periodická kontrola bdělosti strojvedoucího shodně jako při jízdě na nekódovaném úseku trati.

 

Obsluha v režimu PROVOZ

Obsluha kontroly bdělosti se provádí tlačítkem bdělosti a potvrzovacím tlačítkem. Obsluha potvrzovacím tlačítkem je vyžadována pro první obsloužení kontroly bdělosti po některé z následujících změn jako potvrzení, že strojvedoucí změnu zaregistroval:

» při vjezdu na trať bez přenosu kódu

» při vjezdu na trať s přenosem kódu, pokud je přijímán omezující nebo zakazující znak

» při jízdě po trati s přenosem kódu při změně povolujícího znaku na zakazující nebo omezující znak

» při jízdě po trati s přenosem kódu při změně omezujícího znaku na více omezující nebo zakazující znak

Pokud není od počátku požadavku na obsluhu kontroly bdělosti pomocí potvrzovacího tlačítka toto tlačítko korektně stisknuto do 9,5 s, je vydán povel STOP.

Upozornění na požadavek na obsluhu kontroly bdělosti pomocí potvrzovacího tlačítka je indikován přerušovanou akustickou výstrahou, která je spuštěna 4 s před vydáním povelu STOP.

Druhé a další obsloužení kontroly bdělosti po výše popsané změně se již provádí tlačítkem bdělosti. Pokud není od počátku požadavku na obsluhu kontroly bdělosti pomocí tlačítka bdělosti toto tlačítko korektně stisknuto do 20 s, je vydán povel STOP. Upozornění na požadavek na obsluhu kontroly bdělosti pomocí tlačítka bdělosti je indikován trvalou akustickou výstrahou, která je spuštěna 4 s před vydáním povelu STOP.

Pokud je k zabezpečovači připojen elektromechanický převodník, lze místo stisku tlačítka bdělosti vybavit obsluhu kontroly bdělosti pomocí vybraných ovládacích prvků (typicky tlačítko píšťaly, ovladač brzdiče a řídící páka). Obsluha pomocí elektromechanického převodníku jako ekvivalent stisku tlačítka bdělosti není akceptována:

» při jízdě na trati s kódováním

» při rychlosti vyšší než 120 km/h

» pro první obsloužení kontroly bdělosti po rozjezdu

» při vědomé jízdě vzad

» není-li směr jízdy v souladu s volbou směrové páky, je vydán povel STOP.

» stojí-li vozidlo a dojde ke změně návěstního znaku na povolující, je toto akusticky indikováno jedním krátkým pípnutím

 

 

Přehled lokomotiv řady 362 osazených LS 06

 

  91 54 7 362.002-8

  91 54 7 362.030-9   

        OCÚ VÝCHOD

 

  91 54 7 362.053-1  

  91 54 7 362.071-3

  91 54 7 362.084-6        

         OCÚ ZÁPAD

  91 54 7 362.108-3

  91 54 7 362.114-1

 
  91 54 7 362.117-4          

  91 54 7 362.130-7

  91 54 7 362.132-3

  91 54 7 362.160-4

  91 54 7 362.165-3

         

         OCÚ VÝCHOD         

  91 54 7 362.174-5          OCÚ VÝCHOD

 

® zpracoval Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 24190×.

Tento článek byl naposledy upraven: 07. 03. 2021