LVZ Mirell - návod k obsluze

Vlakový zabezpečovač MIRELL VZ1 je mobilní částí vlakového zabezpečovače použitého též na lokomotivách ř. 350 ŽSSR. MIRELL VZ1 se dá provozovat na tratích s liniovým přenosem návěstí i bez něho a to i na území sousedních států. VZ1 má tři základní funkce:

a) kontrolní
b) informační
c) zabezpečovací

Umožňuje sledovat bdělost strojvedoucího, přenos návěstních znaků na návěstní opakovač, sledování maximální rychlosti s ohledem na konstrukční rychlost, stanovenou rychlost vlaku a umožňuje příjem návěstních znaků.
Dále VZ1 umožňuje sledovat nesoulad nastaveného směru a skutečného pohybu a též umožňuje dálkové zastavení hnacího vozidla (pomocí radiostanice).
Zabezpečovač MIRELL VZ1 se skládá ze základní jednotky, dvou návěstních opakovačů na stanovištích a dvou signalizačních houkaček. Propojení jednotlivých částí je pomocí sériové datové linky.
Napájení vlakového zabezpečovače je z baterie hnacího vozidla a obsluha se provádí výhradně ze stanoviště.

Uvedení do provozu

Do provozu se MIRELL VZ1 uvádí zapnutím baterie hnacího vozidla. Po zapnutí se automaticky provede test, během kterého je zařízení schopné provozu. Nastavení a obsluha VZ1 je možné ze stanoviště, ze kterého je zapnuté řízení.

Po zapnutí VZ1 proběhne automaticky test D1, který testuje komunikaci uvnitř základní jednotky, komunikaci mezi základní jednotkou a opakovači, obvody přenosu návěstních znaků a funkčnost EPV (projeví se dvojitým krátkým poklesem tlaku vzduchu v HP). Diagnostický test D1 se provede v každém režimu a trvá asi 90 sec.

Nastavení pracovních režimů

MIRELL VZ1 pracuje v těchto režimech:

a) POSUN
b) PROVOZ
c) VÝLUKA
d) ZÁVĚS

Volba režimu se provede na návěstním opakovači aktivního stanoviště.

Postup s tlačítky:

1x PLUS (NO13)
1x POTVRZENÍ (NO14)

nastavení režimu pomocí tlačítek PLUS a MÍNUS (NO13 a NO12)


1x POTVRZENÍ (NO14)

Nastavení režimu zůstane nastaveno i při vypnutí spínače řízení (např. při změně stanoviště).

Funkce v režimu POSUN – „POS"

1) kontrola maximální rychlosti při posunu 40 km/h;
2) kontrola nejvyšší dovolené rychlosti;
3) kontrola bdělosti strojvedoucího tlačítky bdělosti (nad 20 km/h);
4) kontrola souladu směru jízdy s navoleným směrem;
5) možnost dálkového zastavení vozidla;
6) kontrola zajištění proti samovolnému pohybu.

Funkce v režimu PROVOZ – „PRE"

1) přenos návěstí;
2) kontrola maximální konstrukční rychlosti hnacího vozidla;
3) kontrola stanovené rychlosti vlaku;
4) kontrola nejvyšší dovolené rychlosti;
5) kontrola maximální rychlosti podle přenášených návěstních znaků;
6) kontrola bdělosti strojvedoucího obsluhou tlačítka bdělosti;
7) zvyšování rychlosti na mezikruží;
8) kontrola souladu směru jízdy s navoleným směrem;
9) možnost dálkového zastavení vlaku;
10) automatické rozlišení nosné frekvence kódu.

Funkce v režimu VÝLUKA – „VYL"

1) stejné body jako PROVOZ, kromě přenosu návěstních znaků.

Funkce v režimu ZÁVĚS – „ZAV"

1) kontrola maximální konstrukční rychlosti hnacího vozidla;
2) kontrola souladu směru jízdy s navoleným směrem;
3) možnost dálkového zastavení vlaku.

a) režim POSUN (ŽSR/ČD)

Po zapnutí VZ1 je automaticky navolen režim POSUN. Tento režim je určený pro pohyb vozidel do rychlosti 40 km/h. Za klidu není potřeba obsluhovat tlačítko bdělosti a je možné přejít na druhé stanoviště bez zásahu VZ1. Přenos informací z traťové části není.

Kontrola maximální povolené rychlosti:

Maximální rychlost je stanovena na 40 km/h a nelze ji měnit. Je zobrazena na displeji (NO11) návěstního opakovače. Při překročení rychlosti o více než o 7 km/h dojde k nouzovému zastavení vozidla (NZ2).

Kontrola nejvyšší dovolené rychlosti (NDR):

NDR jde nastavit v rozmezí 10 až 40 km/h. Nastaví se za jízdy podle skutečné rychlosti zaokrouhlené na
5 km/h a to stisknutím tlačítka POTVRZENÍ. Po stisku se zobrazí na displeji na 5 sec ZAP. Vypnutí se provede opětovným stiskem tlačítka POTVRZENÍ. Opět se na 5 sec zobrazí na displeji VYP.

Obsluha tlačítka bdělosti:

Při rychlosti menší než 20 km/h není potřeba žádné obsluhy (modré světlo svítí). Po překročení 20 km/h je nutno tlačítko obsluhovat v intervalu 24 sec. Při prvním vzniku povinnosti stisku tlačítka bdělosti je možné tento úkon provést tlačítkem nebo ovladačem brzdiče (např. při rozjíždění posunu).

Kontrola souladu směrů:

Není-li navolen žádný směr, lokomotiva se může pohybovat libovolným směrem do rychlosti 5 km/h. Při rychlosti vyšší než 5 km/h a ujetí 3 m se ozve zvuková signalizace a po ujetí 10 m dojde k nouzovému zastavení (NZ3).
Pozn.: při tažení vozidla a zapnuté baterii je nutné mít zapnut spínač řízení a směrovou páku buď v „0" do rychlosti 5 km/h nebo v souhlasném směru tažení. V ostatních případech dojde po 10 m k zásahu NZ3.

Přenos návěstních znaků:

Přenos traťových informací se nepřenáší

Kontrola proti samovolnému pohybu:

V případě, že není HV zabrzděno buď přímočinnou nebo samočinnou brzdou (tlak v BV 0,5 – 1,5 bar), předpokládá se samovolný pohyb. Nerozjede-li se HV do 15 sec ozve se zvuková signalizace a po 25 sec dojde k zásahu NZ5.

Dálkové zastavení:

Je v činnosti a po jeho aktivaci je strojvedoucí upozorněn zvukovou signalizací a nápisem NZ4 na displeji. Vybavení je možné jen při stání tlačítkem POTVRZENÍ (během příjmu signálu k zastavení nelze NZ4 vybavit ani při stání vozidla).

b) režim PROVOZ

V režimu PROVOZ jsou aktivní všechny funkce zabezpečovače.

Kontrola maximální rychlosti:

V režimu PRE porovnává VZ1 maximální rychlost na displeji opakovače se skutečnou rychlostí. Po překročení o 7 km/h dojde k nouzovému zastavení (NZ2). Tolerance rychlosti je potlačena při modelování brzdné křivky. Během brzdné křivky lze přejít do MANUÁLu. Při MANUÁLu a v > 120 km/h je max. rychlost rychlost skutečná (strojvedoucí nemůže zvyšovat rychlost) a při v < 120 km/h je max. rychlostí 120 km/h.

Obsluha tlačítka bdělosti:

V režimu PROVOZ je strojvedoucí povinen obsluhovat tlačítko bdělosti v následujících případech:
není přenos návěstí a není splněna podmínka výluky kontroly (stojící HV nebo v < 15 km/h a zabrzděná přímočinná brzda);
zařízení je v MANUÁLu;
je přenos červeného světla a byla ukončena brzdná křivka a není splněna podmínka výluky (stojící HV nebo v < 15 km/h a zabrzděná přímočinná brzda);
je přenos žlutého světla při rychlosti od 90 do 120 km/h;
je přenos mezikruží a rychlost je vyšší než 40 km/h.

Pozn.: na lok.1216 ŐBB je funkce tlačítka bdělosti nahrazená pedálem ve stupínku, tlačítkem na páce ovladače tažné síly nebo pedálem pod bočním okénkem.

Strojvedoucí nemusí potvrzovat bdělost při svícení modrého světla na opakovači. Po zhasnutí se za 2 sec ozve zvuková signalizace ZS1 (jeden dlouhý zvuk – 3,5 sec) a následuje nouzové brzdění. Interval při malé rychlosti je 24 sec a zkracuje se do rychlosti 110 km/h na 16 sec.
Při režimu MANUÁL, proti červenému světlu po ukončení brzdné křivky, proti výstraze po ukončení brzdné křivky při rychlosti nad 90 km/h a na mezikruží s rychlostí nad 40 km/h je interval obsluhy 12 sec (modré světlo svítí 8,5 sec.).
Na aktivním stanovišti lze VZ vybavit tlačítky, pedály a případně prvky řízení. Stisknutí tlačítka musí být delší než 50 ms. První vybavení při v > 40 km/h musí být jen tlačítky.

Kontrola souladu směrů:

V momentě uvedení HV do pohybu, musí být směrová páka v souhlasné poloze. Po ujetí 10 m zaúčinkuje NZ3.

Přenos návěstních znaků:

VZ1 automaticky detekuje nosnou frekvenci kódu (75/50 Hz).

Dálkové zastavení:

Je v činnosti a po jeho aktivaci je strojvedoucí upozorněn zvukovou signalizací a nápisem NZ4 na displeji. Vybavení je možné jen při stání tlačítkem POTVRZENÍ (během příjmu signálu k zastavení nelze NZ4 vybavit ani při stání vozidla).

c) režim VÝLUKA

V režimu VÝLUKA se zařízení chová stejně jako v režimu PROVOZ, kromě přenosu návěstních znaků. Používá se hlavně v případech, kdy strojvedoucí obdrží rozkaz o výluce traťové části VZ a zařízení by mohlo přenášet nesprávné návěstní znaky. Maximální rychlost je 120 km/h a nelze ji měnit.

d) režim ZÁVĚS

Tento režim se používá na vozidlech jinde než v čele vlaku.

Kontrola max. rychlosti:

Maximální rychlost je omezena konstrukční rychlostí HV a je na displeji (NO11) opakovače. Max. rychlost je stanovena na 160 km/h a nelze ji měnit. Po překročení rychlosti o 7 km/h dojde k nouzovému zastavení.
Stanovená rychlost, maximální rychlost podle návěstního znaku a nejvyšší rychlost nejsou kontrolovány a nemají vliv na zařízení.

Obsluha tlačítka bdělosti:

Není potřeba žádná obsluha.

Kontrola souladu směrů:

Při zapnuté baterii je dovolen pohyb bez ohledu na směr do vmax= 5km/h. V ostatních případech musí směrová páka kopírovat směr pohybu, jinak po 10 m dojde k zaúčinkování NZ3.

Přenos návěstních znaků:

Není přenos návěstních znaků.

Dálkové zastavení:

Je v činnosti a po jeho aktivaci je strojvedoucí upozorněn zvukovou signalizací a nápisem NZ4 na displeji. Vybavení je možné jen při stání tlačítkem POTVRZENÍ (během příjmu signálu k zastavení nelze NZ4 vybavit ani při stání vozidla).

Nastavení nejvyšší dovolené rychlosti vlaku (NDR):

Nastavuje se při pohybujícím se vozidle v rozsahu 10 km/h až stanovená rychlost nebo rychlost z provozovaného režimu. NDR se nastaví podle skutečné rychlosti zaokrouhlené na 5 km/h. Zapnutí kontroly provede strojvedoucí stisknutím tlačítka POTVRZENÍ a jeho vypnutí opětovným stisknutím. Po zapnutí nebo vypnutí se na 5 sec. na displeji opakovače objeví nápis ZAP nebo VYP. Kontrolu NDR nelze zapnout či vypnout při modelování brzdné křivky.

Maximální rychlost podle návěstních znaků:

Návěstní znaky mají tyto maximální povolené rychlosti:
1) ZELENÁ - 160 km/h stabilní přenos a 120 km/h nestabilní přenos
2) ŽLUTÁ - 120 km/h
3) MEZIKRUŽÍ - 40, 60, 80, 100 km/h (u ČD i 120 km/h)
4) ČERVENÁ - 40 km/h
5) bez přenosu - 120 km/h

Je-li na návěstní opakovač do 5 sec po starém přenesen nový návěstní znak, pro který je maximální rychlost menší než dosud platná maximální rychlost, pak je nutnost snižování rychlosti indikována na displeji. VZ1 začne modelovat brzdnou křivku pro novou maximální rychlost. To se stane v případě, že opakovač přenáší povážlivější návěst nebo při rychlosti nad 120 km/h dojde ke ztrátě kódu.
Na povinnost snižování rychlosti je strojvedoucí upozorněn pomalu kmitajícím indikátorem NO10. Na displeji se snižuje postupně maximální rychlost podle brzdné křivky. Strojvedoucí musí konat taková opatření, aby rychlost byla pod generovanou křivkou.
Během modelování křivky může strojvedoucí přepnout zabezpečovač na MANUÁL (je-li mezi starým a novým znakem delší doba než 5 sec, zavede se MANUÁL automaticky; též při vzniku smyku či skluzu při modelování brzdné křivky dojde k automatickému přepnutí). V případě přenosu znaku, který dovoluje vyšší rychlost je změna na displeji skoková.
Při ztrátě kódu platí poslední maximální rychlost 23 sec, je-li max. rychlost jako na nekódované trati (tj. 120 km/h). Při vyšší rychlosti se generuje brzdná křivka na rychlost 120 km/h.

Zadávání údajů:

Zadávání údajů je možné jen z aktivního stanoviště. Obsluha má k dispozici trojmístný displej (NO11), tlačítka PLUS, MÍNUS a POTVRZENÍ (NO12, NO13, NO14). V případě stisku některého tlačítka se max. rychlost přestane zobrazovat a lze měnit rychlost vlaku a přepínat režimy. Údaje lze měnit jen za stání vozidla.
Postup zadávání:
a) vybrat provozní režim, který se bude měnit (1x PLUS pro režim; 2x PLUS pro rychlost);
b) potvrdit tlačítkem POTVRZENÍ;
c) v režimu pomalu kmitajícího displeje určit tlačítky PLUS a MÍNUS novou hodnotu;
d) po určení nové hodnoty potvrdit změnu tlačítkem POTVRZENÍ;
e) ověřit si po ustálení displeje správnost nastavení.

Proces zadávání se přeruší dojde-li k zaúčinkování zabezpečovače (NZx) nebo k detekci poruchy (Err).

Zvuková signalizace:

Zvuková signalizace se aktivuje v těchto případech:
a) ZS1 – povinnost obsloužit tlačítko bdělosti – trvalý tón houkačky max 3,5 sec (bdělostní výzva);
b) ZS1b – upozornění na brzdnou křivku – trvalý tón houkačky max 3,9 sec s dvěma dozvuky (jednorázová bdělostní výzva);
c) ZS2 – překročení max. rychlosti o 5 km/h – přerušovaný tón houkačky s f=2,5 Hz;
d) ZS3 – nesoulad směrů po projetí 6 m – pomalý přerušovaný tón houkačky s f=1,25 Hz;
e) ZS4 – dálkové zastavení – přerušovaný tón houkačky 2x krátce a 1x dlouze;
f) ZS7 – upozornění na povolující návěst (1x dlouze a 2x krátce);
g) ZS8 – upozornění na nevyžádané potvrzení bdělosti (1x velmi krátce).

Indikace stání:

Indikační prvek NO10 na opakovači indikuje:
nulovou rychlost vozidla – svítí trvale;
zahájení modelování brzdné křivky – kmitá;
po poskytnutí jednorázové bdělostní výzvy – rychle kmitá.
Po rozjezdu vozidla NO10 pohasne a tím indikuje správnou funkci. Bude-li svítit NO10 za pohybu je to porucha snímače rychlosti a nelze VZ provozovat.
Při svícení NO10 lze zadávat nové údaje nebo znovu zprovoznit VZ po zaúčinkování.

Zvyšování maximální rychlosti na návěstní znak mezikruží
Základní rychlost na mezikruží je 40 km/h. Obsluha má možnost jednodotykovým stiskem tlačítka PLUS rychlost zvyšovat na 60, 80, 100 km/h a 120 km/h. Snižování není možné. Navolená rychlost je platná do přenosu jiného znaku nebo do zániku znaků na nekódované trati.
Snižování maximální dovolené rychlosti:

V případě, že vlakový zabezpečovač vyhodnotí novou maximální rychlost, např. přenese-li návěstní opakovač povážlivější návěst, začne modelovat brzdovou křivku pro novou rychlost.
Na povinnost snižovat rychlost je strojvedoucí upozorněn kmitáním indikace NO10. Zároveň se snižuje rychlost na displeji NO11 podle brzdné křivky na dráze 1000 m (či na 1500 m při rychlostech nad 120 km/h).
Strojvedoucí musí bržděním snižovat rychlost tak, aby skutečná rychlost byla menší než indikovaná.
Indikace snižování rychlosti se vypne v okamžiku dosažení požadované rychlosti závislé od přenášeného návěstního znaku.

Manuál:

Při snižování max. rychlosti zabezpečovačem (kmitá NO10), může obsluha na sebe převzít kontrolu max. dovolené rychlosti. Důvody jsou následovné:
výrazně delší traťový úsek než je plánovaná zábrzdná vzdálenost;
vyšší rychlost do odbočky než 40 km/h;
krátkodobé poruchy přenosu kódu;
výrazně jiná dynamika jízdy, než kterou předpokládá zabezpečovač.
Zapnutí MANUÁLu je možné při generování brzdné křivky a strojvedoucí ho provede stiskem tlačítka POTVRZENÍ (NO14). Na displeji opakovače (NO11) se zobrazí MAN a zapne se indikace NO9. Po 5 sec zmizí nápis MAN a je nahrazen cílovou rychlostí, na kterou je potřeba brzdit. Zobrazení max. rychlosti kmitá (f = 2,5 Hz) a není doprovázeno zvukovou signalizací.
Ukončení MANUÁLu se provede automaticky po dosažení cílové rychlosti nebo přijetím návěstního znaku jehož maximální rychlost je vyšší než skutečná. Indikátor NO9 zhasne.
V MANUÁLu při v > 120 km/h je maximální rychlostí skutečná rychlost a nelze ji zvyšovat. Při poklesu pod 120 km/h je max. rychlost stále 120 km/h.
V případě, že mezi starým a povážlivějším novým znakem, je doba větší než 5 sec dojde k automatickému přepnutí do MANUÁLu. Totéž nastane při smyku v době generování brzdné křivky.
Kontrola zabrzdění HV:

Kontrola zabezpečení HV proti pohybu. Kontroluje se zabrzdění:
přímočinnou (parkovací) brzdou;
samočinnou brzdou (snížení tlaku v HP pod 4,5 bar).
V případě splnění jen jedné podmínky je zajištění dostatečné. Po nesplnění podmínek se předpokládá pohyb a po 15 sec se ozve akustické upozornění (nelze vybavit tlačítkem bdělosti, ale jen pohybem v souhlasném směru či zabrzděním). Jestliže se do 25 sec neuvede HV do pohybu nebo se opět nezabrzdí, zaúčinkuje VZ (NZ5).
Funkce je v činnosti ve všech režimech, kromě ZAV (z toho vyplývá, že ZBHV je nutno provádět v režimu ZAV).

Činnost při zaúčinkování VZ

Zaúčinkování VZ1 má za následek nouzové zastavení vlaku. Displej NO11 kmitá s písmeny NZx, kde x značí příčinu zásahu:
NZ1 – neobsloužení tlačítka bdělosti ve stanoveném intervalu
NZ2 – překročení max. dovolené rychlosti o 7 km/h
NZ3 – nesoulad směrů nebo nevykonání D1 po 10 m pohybu (u MAV hned)
NZ4 – dálkové zastavení vlaku
NZ5 – nezabrzděné HV bez pohybu 25 s.
VZ1 zůstává v režimu nouzového brzdění do zastavení. Po zastavení (NO10 svítí) obsluha stiskne POTVRZENÍ (NO14) a tím uvede VZ1 do aktivního stavu, displej přestane kmitat a zobrazí se max. dovolená rychlost.
Každé nouzové zastavení se zaznamenává do el. rychloměru.
Signalizace poruch
Poruchy zabezpečovače jsou indikovány nápisem Err na displeji (otevře se ventil nouzové brzdy). Obsluha vypne jistič VZ1 na dobu více než 1 sec a opět ho zapne. Objeví-li se opět Err je VZ1 neschopný. K určení specifikace poruchy slouží tlačítko POTVRZENÍ. Po stisknutí se na displeji objeví:
E00 - trvalá ztráta komunikace opakovače se základní jednotkou
E01 - porucha základní jednotky (watchdog)
E02 - porucha paměti základní jednotky
E03 - sdružená porucha opakovače
E04 - porucha komunikace základní jednotky s opakovačem 1. stanoviště
E05 - porucha komunikace základní jednotky s opakovačem 2. stanoviště
E06 - porucha komunikace procesorů v základní jednotce
E07 - porucha přenosové cesty kódu při autodiagnostice
E08 - porucha EPV při autodiagnostice
E09 - porucha nevykonání testu D1 do 4 hodin po zapnutí zařízení
E10 - porucha integrity zaúčinkování procesorů v základní jednotce
E11 - porucha EPV při zaúčinkování zabezpečovače – malý pokles tlaku
E12 - pohyb vlaku při nedostatečném tlaku v HP
E14 - porucha integrity vyhodnocení max. rychlosti
E15 - porucha integrity vyhodnocení návěstního znaku
E20 - porucha měření rychlosti
E21 - porucha vyhodnocení skutečného směru pohybu
E22 - porucha napájení snímače otáček
E23 - porucha napájení snímače tlaku v hlavním potrubí
E24 - porucha měření tlaku v hlavním potrubí
E25 - porucha integrity měření rychlosti mezi kanály M a C
E26 - porucha integrity měření tlaku v HP mezi kanály M a C
E27 - porucha integrity nastaveného režimu mezi kanály M a C
E28 - porucha integrity údajů pro opakovač mezi kanály M a C
E30 - porucha dekódování a instrukcí procesorů
E31 - chyba integrity nastavení provozních parametrů
E32 - porucha znovuspuštění autodiagnostického testu D1
E33 - chyba integrity konfiguračních údajů VZ1
E40 - porucha FLASH paměti základní jednotky
E41 - porucha RAM paměti základní jednotky
E42 - porucha integrity SW – část UNI
E43 - porucha integrity SW – část ŽSR/ČD
E44 - porucha integrity SW – část MAV
E50 - sdružená porucha kontrolního modulu opakovače
E51 - porucha komunikace s kontrolním modulem opakovače
E52 - porucha integrity indikace náv. znaku na opakovači
Po nové inicializaci je automaticky nastaven režim POSUN a maximální rychlost 100 km/h. V režimu ZÁVĚS dojde při poruše k otevření EPV až po zastavení hnacího vozidla.

 

Přehled změn a rozšíření funkčních vlastností ve verzi V04

 

Verze obsahuje nové funkční vlastnosti a rozšiřující změny existujících vlastností podle následujícího popisu. Nové funkční vlastnosti mají rozšiřující charakter. Všechny provozní funkce, které jsou k dispozici ve verzi V03 vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 zůstávají v plném rozsahu i ve verzi V04.

 

Provozní funkce:

1. ochrana přeběhnutí návěstidla v poloze Stůj při činnosti podle specifikace LS
2. alternativní hodnota projektovaného zpomalení brzdné křivky při činnosti podle specifikace LS
3. jednorázová bdělostná výzva po rozběhu hnacího vozidla při činnosti podle specifikace LS
4. změna podmínek ukončení provozní intervence podle specifikace LS
5. změna způsobu aktivace a deaktivace kontroly největší dovolené rychlosti podle specifikace LS

 

Systémové funkce:

6. pohotovostní režim systému
7. národní STM modul typu LS
8. národní STM modul typu EVM
9. národní STM modul typu SHP

 

1. Ochrana přeběhnutí návěstidla v poloze Stůj při činnosti podle specifikace LS 

Při přeběhnutí hnacího vozidla okolo návěstidla s návěstí Stůj na tratích vybavených traťovou infrastrukturou typu LS dochází ke změně přenášené informace z traťové infrastruktury na hnací vozidlo. Přenos červeného návěstního znaku, který byl přenášený před návěstidlem je ukončený. Vozidlo se dostává do obsazeného úseku, v kterém není žádný přenos informace z traťové části.
Ve verzi V03 VZ reaguje na ztrátu přenosu stabilního návěstního znaku podržením cílové rychlosti návěstního znaku po dobu následujících 23 sekund bez ohledu o jaký návěstní znak jde s výnimkou návěstního znaku Volno. Po uplynutí této doby se systém začal při kontrole maximální rychlosti chovat jako na nekódované trati.

 

Ve verzi V04 byla do systému instalována ochrana přeběhnutí návěstidla v poloze Stůj. V případě, že po stabilním přenose červeného návěstního znaku dojde k trvalé ztrátě přenosu je kromě podmínky 23 sekund kontrolovaná i podmínka uběhnutí dráhy 1000 m po ztrátě přenosu červeného návěstního znaku. Až po splnění obou podmínek systém vyhodnotí vzniklou situaci jako provoz na nekódované trati. Podmínka ujetí 1000 m není aktivována při ztrátě přenosu jiného návěstního znaku jako je červený návěstní znak.

 

2. Alternativní hodnota projektovaného zpomalení brzdné křivky při činnosti podle specifikace LS

Pro provoz ucelených vlakových souprav se stanovenými rychlostmi nad 140 km/h byla do systému doplněna alternativní hodnota zpomalení pro modelování brzdné křivky. Cílem uvedené funkce je prodloužení reakčních časů na výpadky přenosu kódu při rychlostech blízkých 160 km/h.
Podle konfigurace vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 se pro stanovené rychlosti nad 140 km/h použije při modelovaní brzdné křivky původní hodnota zpomalení 0,94 m.s-2 nebo alternativní nová hodnota zpomalení 1,5 m.s-2. Schopnost ucelené vlakové soupravy dosahovat uvedenou hodnotu zpomalení musí být při tvorbě konfigurace pro danou řadu vozidel bezpečně prokázána.

 

3. Jednorázová bdělostná výzva po rozběhu hnacího vozidla při činnosti podle specifikace LS

Povinnost kontroly bdělosti při činnosti podle specifikace LS ve verzi V03 systému vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 nevyžaduje systematické potvrzení bdělosti strojvedoucího po rozjezdu hnacího vozidla v následujících případech:

1. v pracovním režimu POS je kontrola bdělosti vyžadovaná až od rychlosti 20 km/h.
2. v pracovním režimu PRE při přenosu jiného návěstního znaku kromě Stůj
3. v pracovním režimu ZAV

 

S cílem eliminace rizika rozjezdu hnacího vozidla bez přítomnosti obsluhy je v případě bodu 1 a 2 implementovaná jednorázová bdělostná výzva, kterou systém poskytne strojvedoucímu do 5 s od uvedení hnacího vozidla do pohybu. Bdělost je možné potvrdit tlačítky nebo kontroléry. V případě její nepotvrzení z důvodu nepřítomnosti strojvedoucího na stanovišti hnacího vozidla, z důvodu jeho indispozice nebo z jiného důvodu dochází k intervenci systému a zastavení hnacího vozidla.

 

4. Změna podmínek ukončení intervence podle specifikace LS

Intervence vlakového zabezpečovače podle specifikace LS má za následek aktivaci nouzového brzdění vlaku otevřením EPV nouzové brzdy. Pokud příčiny intervence přetrvávají i po aktivaci nouzové brzdy, není možné intervenci systému ukončit. Na tuto skutečnost je strojvedoucí upozorňovaný akustickou a vizuální signalizací. Eliminaci příčin intervence je možné vykonat následovně:

 

» Příčiny intervence NZ1 jsou eliminované potvrzením bdělosti tlačítky nebo pedály na aktivním stanovišti. Strojvedoucí je povinen potvrdit bdělostnou výzvu, která vedla k intervenci a případně všechny další bdělostné výzvy, které byly systémem poskytnuté během intervence.
» Příčiny intervence NZ2 jsou eliminované poklesem rychlosti hnacího vozidla pod hodnotu okamžité maximální rychlosti s nulovou tolerancí. Pokud během intervence dojde z libovolného důvodu k opakovanému překročení okamžité maximální rychlosti, potom jsou důvody intervence obnovené a intervence nemůže byť ukončená.
» Příčiny intervence NZ3 jsou eliminované přestavením směrové páky do souladu se skutečným směrem pohybu hnacího vozidla nebo dosažením nulové rychlosti hnacího vozidla.
» Příčiny intervence NZ4 jsou eliminované ukončením povelu na dálkové zastavení a zastavením hnacího vozidla. Obě podmínky musí být splněny současně.
» Příčiny intervence NZ5 jsou eliminované zabezpečením stojícího hnacího vozidla proti samovolnému pohybu jeho zabrzděním.

 

Po eliminaci příčin intervence zařízení může obsluha zrušit režim nouzového brzdění stlačením tlačítka ENTER na návěstním opakovači aktivního stanoviště bez nutnosti úplného zastavení hnacího vozidla. Dojde k uzavření EPV a hnací vozidlo je schopné další jízdy. Každé nouzové zastavení vlaku je zaznamenané.

 

5. Změna způsobu aktivace a deaktivace kontroly nejvyšší dovolené rychlosti podle specifikace LS

Počínaje verzí V02 měl strojvedoucí možnost zapnout a vypnout funkci ochrany nejvyšší dovolené rychlosti jednodotykovou volbou na návěstním opakovači stlačením tlačítka ENTER. Ve verzi V04 se mění ovládaní uvedené funkce. Funkce se zapíná a vypíná stlačením tlačítka MÍNUS na návěstním opakovači. Všechny ostatní podmínky funkce kontroly nejvyšší dovolené rychlosti zůstávají bez změny.

 

6. Pohotovostní režim systému

6.1 Určení
Pohotovostní režim vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je určený pro dynamický přechod hnacího vozidla mezi územími států, kterých národní infrastrukturu vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 podporuje a státy, kterých infrastrukturu nepodporuje.
Pohotovostní režim je také určen pro provoz na území Čech, Slovenska, Maďarska a Polska v konfiguraci dálkového a vícenásobného řízení hnacího vozidla nebo řídícího vozidla, kdy vozidlo není obsazené obsluhujícím personálem.

 

6.2 Popis
V pohotovostním režimu pracuje vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 v pracovním režimu STB-N.
V pracovním režimu STB-N je systém MIREL VZ1 v činnosti, je trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2 a je připravený na okamžitý přechod do některého aktivního pracovního režimu podle specifikace LS, EVM nebo SHP. Stav systému v pracovním režimu STB-N je indikovaný na návěstním opakovači aktivního stanoviště.
Systém v pracovním režimu STB-N nevykonává žádné provozní funkce. Nevykonává kontrolu bdělosti strojvedoucího, přenos návěstních znaků, žádnu kontrolu sledovaných rychlostí a modelování brzdných křivek, kontrolu souladu směru pohybu, kontrolu dálkového zastavení vozidla prostřednictvím radiostanice, kontrolu zabezpečení proti samovolnému pohybu.
Přechod do pracovního režimu STB-N a zpětný přechod do některého jiného pracovního režimu vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je řízený funkční bránou MIREL STB nebo prostřednictvím 2 binárních vstupů STB1 a STB2. Přechod do pracovního režimu STB-N není možné vykonat prostřednictvím návěstního opakovače.

 

7. Národní STM modul typu LS

7.1 Určení
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 v součinnosti s funkční bránou MIREL STB realizuje funkce STM modulu typu LS.
Pracovní režim STB-LS realizuje pohotovostní stav vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Čech a Slovenska na tratích vybavených traťovou infrastrukturou ETCS při činnosti vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 jako národního STM modulu typu LS systému ETCS v režime CS.
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Čech a Slovenska na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou ETCS při zapnuté palubní časti systému ETCS realizuje funkce národního STM modulu typu LS systému ETCS v režime DA.

 

7.2 Provoz na traťové infrastruktuře ETCS
V režimu CS při provozu v pracovním režime STB-LS je systém MIREL VZ1 trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2, vykonává kontrolu bdělosti strojvedoucího podle specifikace LS a v závislosti na konfiguraci zařízení vykonává kontrolu dálkového zastavení hnacího vozidla prostřednictvím radiostanice. Kontrola bdělosti se vykonává podle požadavků jako na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou LS (bez přenosu návěstních znaků). Stav systému v pracovním režimu STB-LS je indikovaný na návěstním opakovači aktivního stanoviště.
Systém v pohotovostním režimu STB-LS nevykonává přenos návěstních znaků, žádnou kontrolu sledovaných rychlostí a modelovaní brzdných křivek, kontrolu souladu směru, pohybu a kontrolu zabezpečení proti samovolnému pohybu.
Přechod do pracovního režimu STB-LS a zpětný přechod do některého jiného pracovního režimu vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je řízený ze systému ETCS funkční bránou MIREL STB.

 

7.3 Provoz na traťové infrastruktuře LS
V režimu DA systém MIREL VZ1 je trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2 a vykonává všechny provozní funkce včetně indikace na návěstní opakovač podle specifikace LS v plném rozsahu.
Jediným omezením v porovnaní s činností samostatně pracujícího systému je zablokovaní přepínání národních režimů prostřednictvím návěstního opakovače. Systém pracuje v národním režimu LS v jednom z následujících pracovních režimů: POS, PRE, VYL, ZAV. Volba pracovních režimů se vykonává prostřednictvím návěstního opakovače.
Přepínání národních režimů a přepínání do pohotovostního režimu je řízené výhradně prostřednictvím funkční brány MIREL STB.

 

8. Národný STM modul typu EVM

8.1 Určení
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 v součinnosti s funkční bránou MIREL STB realizuje funkce STM modulu typu EVM.
Pracovní režim STB-EVM realizuje pohotovostní stav vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Maďarska na tratích vybavených traťovou infrastrukturou ETCS při činnosti vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 jako národního STM modulu typu EVM systému ETCS v režime CS.
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Maďarska na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou ETCS při zapnuté palubní časti systému ETCS realizuje funkce národního STM modulu typu EVM systému ETCS v režime DA.

 

8.2 Provoz na traťové infrastruktuře ETCS
V režimu CS při provozu v pracovním režimu STB-EVM je systém MIREL VZ1 trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2, vykonává kontrolu bdělosti strojvedoucího podle specifikace EVM. Kontrola bdělosti se vykonává podle požadavků jako na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou EVM (bez přenosu rychlostních příkazů). Stav systému v pracovním režimu STB-EVM je indikovaný na návěstním opakovači aktivního stanoviště.
Systém v pohotovostním režimu STB-EVM nevykonává přenos rychlostních příkazů, žádnou kontrolu sledovaných rychlostí, kontrolu projetí návěstidla v poloze Stůj a kontrolu zabezpečení proti samovolnému pohybu.
Přechod do pracovního režimu STB-EVM a zpětný přechod do některého jiného pracovního režimu vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je řízený výhradně funkční bránou MIREL STB.

 

8.3 Provoz na traťové infrastruktuře EVM
V režime DA systém MIREL VZ1 je trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2 a vykonává všechny provozní funkce včetně indikace na návěstní opakovač podle specifikace EVM v plném rozsahu.
Jediným omezením v porovnaní s činností samostatně pracujícího systému je blokovaní přepínání národních režimů prostřednictvím návěstního opakovače. Systém pracuje v národním režimu EVM v jednom z následujících pracovních režimů: TOL, MEN. Volba pracovních režimů se vykonává prostřednictvím návěstního opakovače.
Přepínání národních režimů a přepínání do pohotovostního režimu je řízené výlučně prostřednictvím funkční brány MIREL STB.

 

9. Národní STM modul typu SHP

9.1 Určení
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 v součinnosti s funkční bránou MIREL STB realizuje funkce STM modulu typu SHP.
Pracovní režim STB-SHP realizuje pohotovostní stav vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Polska na tratích vybavených traťovou infrastrukturou ETCS při činnosti vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 jako národního STM modulu typu SHP systému ETCS v režime CS.
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 při provozu hnacího vozidla na území Polska na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou ETCS při zapnuté palubní časti systému ETCS realizuje funkce národního STM modulu typu SHP systému ETCS v režime DA.

 

9.2 Provoz na traťové infrastruktuře ETCS
V režimu CS při provozu v pracovním režimu STB-SHP je systém MIREL VZ1 trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2, vykonává kontrolu bdělosti strojvedoucího podle specifikace SHP a v závislosti na konfiguraci zařízení vykonává kontrolu dálkového zastavení hnacího vozidla prostřednictvím radiostanice. Kontrola bdělosti se vykonává podle požadavků jako na tratích nevybavených traťovou infrastrukturou SHP. Stav systému v pracovním režimu STB-SHP je indikovaný na návěstním opakovači aktivního stanoviště.
Systém v pohotovostním režimu STB-SHP nevykonává přenos informací z traťové infrastruktury, žádnou kontrolu sledovaných rychlostí, kontrolu souladu směru pohybu a kontrolu zabezpečení proti samovolnému pohybu.
Přechod do pracovního režimu STB-SHP a zpětný přechod do některého jiného pracovního režimu vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je řízený výhradně funkční bránou MIREL STB.

 

9.3 Provoz na traťové infrastruktuře SHP
V režimu DA systém MIREL VZ1 je trvale napájený, vykonává bezpečnostní funkce v rámci autodiagnostických testů D1 a D2 a vykonává všechny provozní funkce včetně indikace na návěstní opakovač podle specifikace SHP v plném rozsahu.
Jediným omezením v porovnaní s činností samostatně pracujícího systému je zablokovaní přepínání národních režimů prostřednictvím návěstního opakovače. Přepínání národních režimů a přepínání do pohotovostního režimu je řízené výhradně prostřednictvím funkční brány MIREL STB.

 

® zpracoval Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 36656×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015