Návod k obsluze modernizovaného přípojného vozu Bdtn (054)

Návod k obsluze modernizovaného přípojného vozu Bdtn (054)

Úvod

Vůz je řízen diagnostickým počítačem. Pro obsluhu a diagnostiku počítače (potažmo vozu) slouží obrazovka systému s membránovou klávesnicí. Obrazovka, některé další spínače a kontrolky jsou umístěny na představku s WC ve skříni elektrického rozvaděče. Přístup je možný pomocí kličky s čtyřhranem. Do vnitřní části rozvaděče (tj. k jističům) má přístup jen strojvedoucí při použití speciálního klíče. Obsluha vlaku ovládá osvětlení, vytápění a větrání. V případě potřeby obslouží spínač napájení, a v případě poruchy WC provede reset vakuového WC samostatným tlačítkem umístěným pod obrazovkou (resp. jen u novějších vozů, které toto tlačítko mají). Nestandardní stavy vozu je nutno hlásit strojvedoucímu. Pro zapsání požadavku oprav je v rozvaděči vozu umístěna Kniha X.

Protože všechna zařízení jsou řízena a diagnostikována počítačem, je nutné vždy mít zapnuté napájení (tzv. spotřebu). Napájení se v některých případech zapíná automaticky. Pokud napájení není zapnuto (kontrolka „Provoz“ nesvítí), je nutné stisknout tlačítko napájení (spotřeby) a tím zapnout napájení elektrických obvodů vozu. Tlačítka i kontrolky jsou umístěny pod obrazovkou. V případě vyhodnocení podpětí v okamžiku zapnutí tlačítka napájení dojde k automatickému vypnutí napájení elektrických obvodů vozu za cca 10 sekund. V případě vyhodnocení podpětí během provozu dojde k automatickému postupnému vypínání zařízení (tj. osvětlení, topení) vozu. Stav podpětí je signalizován další kontrolkou. Dobíjet baterii je možné z několika zdrojů (např. z motorového vozu či během jízdy při rychlostech vyšších než cca 20 km/h).
Vypnutí napájení (spotřeby) se provede stiskem příslušného zapínacího tlačítka na dobu delší než cca 3 sekundy, případně dojde k automatickému vypnutí po vypršení stanoveného času (cca 2 až 5 hodin). Ruční vypnutí napájení jde provést jen tehdy, pokud vůz není připojen ke zdroji napětí.

Diagnostický počítač (obrazovka) se ovládá tlačítky membránové klávesnice. Vždy se stiskne tlačítko u příslušného nápisu snímku. Na každém diagnostickém snímku je možné odečíst momentální stav daného zařízení. Informaci o celkovém stavu vozu (včetně údaje o napětí baterie) lze odečíst po stisku tlačítka „Energetika“.

054

 

Vytápění a větrání vozu

Topení jednotlivých vozidel je nutno zapínat individuelně, vypnout však lze i dálkově. Vytápění vozu je provedeno teplovodním agregátem umístěným pod vozem. Ovládání zajišťuje membránová klávesnice na obrazovce systému.

 

V menu „Topení“ jsou tyto možnosti:

"Temperování" zapne předehřev vozu bez chodu ventilátoru. Sání vzduchu je z oddílu pro cestující a teplota v oddíle pro cestující je udržována na cca 18 °C

"Topení"zapne ohřev vozu se spuštěnou poloviční ventilací. Přisávání vzduchu může být i zvenčí a teplota v oddíle pro cestující je udržována na cca 21 °C

"0" vypne veškeré vytápěcí a větrací zařízení

"Větrání 1/2" zapne nucené větrání vozu poloviční intenzitou

"Větrání 1/1" zapne nucené větrání vozu maximální intenzitou

 

Pozor, při vypnutí topení a po jeho okamžitém opětovném zapnutí dojde k delší prodlevě. Nespěchejte!
Hodnoty teploty vzduchu v oddíle, které jsou zobrazeny na obrazovce, jsou orientační a např. v režimu předtápění se mohou lišit až o 6 °C (méně) proti skutečnosti.
Tlačítko „Vyp“ v poli „Ovládání topení vlaku“ (dálkové topení) má význam jen tehdy, pokud jsou propojeny spodní mezivozové zásuvky. Tímto tlačítkem se provede dálkové vypnutí topení ve všech vozidlech soupravy.
Vůz též umožňuje předvolbu času (tj. datumu, hodiny a minuty) samočinného spuštění předtápění. Tato volba má více technických podmínek, které musí být splněny. Pokud vůz nebude připojen ke zdroji napětí, dojde po dvou hodinách provozu k nastavení úsporného režimu a vypnutí topení!

 

Osvětlení vozu

Ovládání osvětlení zajišťuje membránová klávesnice na obrazovce systému.

 

V menu „Osvětlení“ jsou tyto možnosti:

"0" vypne osvětlení vozu

"Nouzové osvětlení" zapne nouzové (žárovkové) osvětlení vozu

"Osvětlení 1/2" zapne zářivkové osvětlení se sníženou intenzitou

"Osvětlení 1/1" zapne zářivkové osvětlení s plnou intenzitou

Tlačítka v poli „Dálkové ovládání osvětlení“ mají význam jen tehdy, pokud jsou propojeny spodní mezivozové zásuvky nebo UIC kabel:

 

"Zap" centrálně zapne osvětlení soupravy (s plnou intenzitou)

"Vyp" centrálně vypne osvětlení soupravy

054

 

Dveře

a) nástupní dveře

Podmínkou pro správnou činnost dveří je tlak vzduchu v napájecím potrubí větší než cca 3 bar. Nástupní dveře jsou samostatně ovládány prosvětlenými tlačítky umístěnými vně i uvnitř vozu. Tlačítka jsou u každých nástupních dveří. Ochranná lišta hrany dveří a optická závora chrání cestujícího proti přivření. Dveře se automaticky zavírají po cca 1 minutě, je-li nástupní prostor volný.
Zavírání dveří je možno provést dálkově (přes UIC kabel či propojené spodní mezivozové zásuvky) buď z řídicího stanoviště, případně ze spínače s čtyřhranem, který je umístěn v prostoru dveří. Takto je možné zavřít dveře na celé soupravě. Při rychlosti nad 5 km/h dojde k automatickému zavření a zajištění dveří bez činnosti ochran proti přivření. Při zavírání dveří je vždy aktivována zvuková výstraha, v některých případech je doplněna světelnou výstrahou.
Dveře je možné uzamknout čtyřhranem a také klíčem. Zamknuté dveře mají zhasnuté ovládací tlačítko vně i uvnitř vozu.

 

Dveře lze nouzově otevřít pomocí čtyřhranu nebo odjišťovacích pák. Tyto ovladače jsou na boční stěně v prostoru každých dveří a též i zvenčí vozu. Nouzově odjištěné dveře mají zhasnuté ovládací tlačítko vně i uvnitř vozu a dále zní 10-ti sekundová zvuková výstraha. Zrušení nouzového otevření se provede čtyřhranem.
Protože sklopná stupačka přesahuje obrys vozu, musí být nástupní dveře při pohybu vozu uzavřeny.

b) čelní dveře

Čelní průchozí dveře jsou ovládány pomocí madel. Otevření dveří se provede stiskem madla, uzavření je automatické po cca 5-ti sekundách. Stejně tak se otevřené dveře uzavřou po dalším stisku madla. Dveře mají ochranu proti přivření cestujícího. V případě nouze je možné dveře otevřít pomocí zaskleného červeného tlačítka umístěného v horní liště krytu dveří. Tím se vyřadí automatický pohon. Dveře je možné uzamknout čtyřhranem a také klíčem.

c) dveře v oddíle

Všechny dveře v oddíle pro cestující jsou uzamykatelné.

Vlakový rozhlas

Ve voze je instalován vlakový rozhlas. Mikrofon rozhlasu je umístěn ve skříňce v předním představku u WC. Přes UIC linku je možné ozvučit i ostatní vozidla v soupravě. Pokud je stlačeno tlačítko mikrofonu, reproduktor v předním představku je ztlumen.

Poziční světla

Spínače pozičních světel jsou umístěny v představku vždy u příslušného pozičního světla. Rozsvícení světla (vč. jeho barvy) je diagnostikováno na obrazovce systému po stisku tlačítka „Osvětlení“

Zastávka na znamení

Zařízení pracuje jen tehdy, pokud jsou propojeny spodní mezivozové zásuvky. V oddíle pro cestující jsou umístěny informační tabule a dvě tlačítka zastávky na znamení. Cestující zmáčkne příslušné tlačítko až po výzvě dané strojvedoucím.

Zařízení na překlenutí záchranné brzdy a záchranná brzda

Zařízení umožňuje strojvedoucímu ze svého stanoviště přerušit vypouštění vzduchu z hlavního potrubí, byla-li na voze použita záchranná brzda. Podmínky používání tohoto zařízení nejsou v současné době stanoveny, s přepínači nemanipulujte. Záklopka stržené záchranné brzdy se uzavře pootočením čtyřhranu na bloku s táhlem. Přístup k tomuto bloku je po otevření krytu.

Ruční brzda

Obsluha ruční brzdy je prováděna kolem ruční brzdy, které je umístěno v nástupním prostoru ve stěně WC.

Hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj je umístěn v samostatné skříňce v každém představku vozu. Klíček od skříňky je v okénku za sklem.

 

Systém WC

Ve voze jsou umístěny dvě vakuové (podtlakové) toalety. Pro správnou činnost WC je nutno mít:

1. napájecí napětí
2. tlak vzduchu větší než cca 5 bar
3. teplotu vody vyšší než 5 °C
4. vodu v systému 

Pokud WC vyhodnotí poruchu (např. porucha systému, chybí voda či vzduch, plná odpadní nádrž), piktogram WC začne blikat a dojde k automatickému uzamčení vstupu na WC.

Vodojemy se zásobou vody jsou automaticky temperovány. Při poklesu teploty vody pod 5 °C dojde k automatickému vyprázdnění vodojemů.
Ke kontrole výšky hladiny ve vodní i odpadní nádrži slouží kontrolní ukazatele. Ty jsou umístěny v předním představku vozu na bočním krytu dveří.

 ® zpracoval Miroslav Svoboda


Tento článek byl zobrazen: 13536×.

Tento článek byl naposledy upraven: 09. 02. 2024


Komentáře

Celkem 0 komentáře


Přidat komentář: