Centrální řídící člen

Centrální řídící člen

Centrální řídící člen (řada 362 + 363)

 

Stručný popis funkce

CŘČ zpracovává signály z řídícího kontroléru nebo regulátoru rychlosti, převodníku tlaku pro řízení elektrodynamické brzdy a z regulátoru tahu. Podle vyhodnocení těchto signálů zadává do regulátoru tahu požadovaný režim jízdy a velikost požadovaného poměrného tahu.

cřč

 

a) Režim jízda - ruční řízení

Generátor požadované hodnoty /1/ vytváří na základě signálů z povelového válce kontroléru signál o žádané hodnotě poměrného tahu /PT/. Tento signál prochází přes elektronický přepínač /2/ na hradlo H1 a zároveň na jednotku komparátorů /3/. V případě, že není požadavek brzdění /signál FB=O/ a žádaný poměrný tah /PT/ dosáhl úrovně 0,5 V /Pt je větší než 5% PTmax./ vyšle jednotka komparátorů signál K2. Blok logických funkcí potom generuje signál o požadavku jízdního režimu /WJ/ do regulátoru tahu. Zároveň zablokují zadávací jednotku signálem K2 . Po přestavení silových obvodů lok. do režimu jízda, přijde doCŘČ logický signál JS z regulátoru tahu. Logické obvody otevřou hradlo H1 a odblokují zadávací jednotku signálem JS a signál PT prochází přes člen omezení strmosti nárůstu /7/ na výstup Wi.

 

b) Režim jízda - automatické řízení

Signálem A se přepne elektronický přepínač a zapne se regulátor rychlosti. Jeho zadávací jednotka na základě signálu z řídícího kontroléru vytváří signál žádané rychlosti /VP/. Na základě signálu VP je z regulátoru rychlosti vydán požadovaný poměrný tah /PT/, který je dále zpracován jako signál PT při ručním řízení.

 

c) Režim brzda - ruční i automatické řízení

Signál TE o požadované brzdné síle z pneumaticko -elektrického převodníku se porovná se signálem PT z regulátoru rychlosti v bloku obvodů brzdy /5/. Signál FB určující větší brzdnou sílu je veden na hradlo H2 a do jednotky komparátorů. Na základě signálu FB zajistí jednotka komparátorů a logických operací zavření hradla H1 a generuje logické signály WB = 1 a WJ =0, tzn. požadavek brzdného režimu. Po příchodu signálu BS po přestavení silových obvodů do režimu brzda se otevře hradlo H2 a výstupní signál Wi roste do záporných hodnot se strmostí omezenou blokem strmosti nárůstu /7/. Blok logických operací /3/ zajišťuje další funkce jako nulování generátoru žádané hodnoty /1/ při vypnutí hlavního vypínače /sig. HV/ nebo při přechodu z ručního na automatický provoz /sig.A/, dále blokuje při zabrzdění přímočinnou brzdou nebo vypnutí eldyn. brzdy klíčkem vydání sig. WB, ovládá změnu strmosti poklesu signálu Wi při extrémní brzdě /sig. EB/, generuje signál o brzdovém režimu pro skluzovou ochranu /BR/ a kontroluje funkci extrémní brzdy /sig. RV/.

 

Popis základních částí a jejich funkce

 

1. Zadávací jednotka

Má tři části - generátor impulsů, bitový čítač a převodník D/A.

 

a) Generátor impulsů vyrábí hodinové impulsy pro čítač sig.H/. Při vstupním sig. NR nebo DR je frekvence impulsů 8 Hz a pro NP a DP je frekvence 4 Hz. Sig. X ovládá směr čítání čítače /nahoru - dolu/. Z čítače do generátoru vstupuje sig. BI, který slouží k zastavení generátoru,je- li čítač v krajních stavech nebo je-li vynulován z logických obvodů.

b) Čítač je šestibitový vratný čítač, řízený signálem X a impulsy H. Při signálu X=1 čítá nahoru. Čítač nulujem přivedením sig. NUL z logických obvodů.

c) Převodník převádí bity čítače na výstupní napětí 0+10 V se strmostí nárustu 8 nebo l6 sek. Při zastavení čítače /poloha-kontroléru ND - sig. H=O zůstává napětí na hodnotě, na kterou se změnilo.

 

2. Elektronický přepínač

Elektronický přepínač bezkontaktně přepíná žádanou hodnotu poměrného tahu buď ze zadávací jednotky nebo z regulátoru rychlosti podle polohy přepínače režimu provozu S111, S112 sig. A.

 

3. Logické obvody

Obsahují jednotku logických operací a jednotku komparátorů.

a) Jednotka komparátorů porovnává úroveň signálů o požadovaném poměrném tahu /PT/, o požadované brzdné síle /FB/ a výstupního signálu zadání poměrného tahu ± WI. Ty potom předává logickým obvodům jako signály K1, K2, K3, K4. Sig. K1 se objeví je-li pož. brzdná síla větší než 5% FBmax.

Sig. K2 se objeví je-li pož. poměrný tah větší než 5% PTmax.

Sig. K3 se objeví je-li výst. sig. + Wi menší než 5% Wi max.

Sig. K4 se objeví je-li výst. sig. - Wi menší než 5% Wi max.

 

b) Logické obvody provádí tyto logické operace:

__

LJ = JS + K1

Pomocí hradla H1 blokují vydání sig. Wi o zadání poměrného tahu nejsou-li silové obvody přestaveny do jízdního režimu.

/sig. JS = 0/ nebo je-li zadána větší brzdná síla FB než 5% FB max.

__

LB = BS + BL

Pomocí hradla H2 blokují vydání sig. Wi o zadání poměrného tahu nejsou-li silové obvody přestaveny v brzdovém režimu.

/není sig. BS z reg. tahu nebo je-li brzda blokována sig. BL. Signál BL přichází buď z vypínacího klíčku ve stykačové skříni S207, při zabrzdění přímočinnou brzdou na tlak v brzdových válcích 110 až 170 kPa, při zapůsobení některé tepelné pojistky brzdových odporníků F310 + 313 a sepnutí relé rušení blokování pneumatické brzdy K112 při rychlobrzdě.

__ __

WJ = WJn + K1 . K2 . K4 + K3

Vydají požadavek jízdního režimu /sig. WJ/ do reg. tahu, když je požadovaný poměrný tah ze zadávací jednotky větší než 5% PT max. a je-li požadovaná brzdná síla FB menší než 5% FB max. nebo je-li zapnut přepínač nouzového řízení S195/S196/ na ovládacím pultě.

__ __

WB = K1 . K3 . BL + K4

Vydají požadavek brzdného režimu /sig. WB/ do regulátoru tahu je-li požadovaná brzdná síla FB větší než 5% FB max. a je-li zároveň požadovaný poměrný tah + Wi menší než 5% +Wi max. a není-li brzda blokována signálem BL.

Logické obvody jsou zapojeny tak, že je vždy blokováno jen jedno hradlo. Je-li současně zadán požadavek jízdního režimu a brzdového režimu, nařizují brzdový režim. Blokují zadávací jednotku na výstupní hodnotě PT = 5% PT max. až do příchodu sig. o uskutečnění jízdního režimu /JS/ z regulátoru tahu.

Výstupem NUL nulují zadávací jednotku při vypnutí hlavního vypínače /sig. HV/ nebo při přepnutí přepínače provozu R-A-Z z polohy R do A. Při zadánlí extrémního brzdění signálem FB, který se objeví při snížení přetlaku vzduchu v hlavním potrubí průběžně brzdy pod 300 kPa, sleduje zvláštní obvod čas, za který přijde signál IP z regulátoru tahu. IP přijde, je-li na kotvách trakčních motorů větší proud než 250 A. Jestli-že je zpoždění signálu IP za signálem WB větší než nastavený čas, je vydán signál RV, který ovládá relé K112. Relé K112 zruší blokování pneumatické brzdy regulátorem tahu.

Signálem BR /brzdový režim/ obrátí smysl hodnocení vztažné nápravy v protiskluzové ochraně.

__

BR = BS + K4

skluzovka

 

4. Obvody brzdy

Signál o přetlaku vzduchu v elektropneumatickém převodníku pro řízení elektrodynamické brzdy přichází v podobě rozdílu dvou střídavých proudů. Zde se převedou na stejnosměrné napětí o velikosti 0+10 V, což odpovídá přetlaku 0+380 kPa v převodníku.

Toto napětí se porovná s napětím signálu požadovaného poměrného tahu z regulátoru rychlosti a vybírá se signál určující větší brzdnou sílu. Objeví-li se signál EB, způsobí zadání maximální brzdné síly.

5. Omezení strmosti nárůstu signálu

Z hrdla H1 dostává požadavek poměrného tahu nebo z hrdla H2 požadavek brzdné síly. Podle požadavku roste výstupní signál Wi do kladných hodnot nebo záporných hodnot 0÷10 V se strmostí 6 sec. Při zadání extrémní brzdy změní rychlost poklesu signálu +Wi lO÷O V na 2 sec. Při nouzovém řízení po přepnátí spínače nouzového řízení se tímto spínačem vypne napájení CŘČ 115 V a klidové kontakty relé K1 v této jednotce propojí vstupní signál WIn s výstupem Wi.

 

6. Tvarovací obvody

Galvanicky oddělují obvody CŘČ od obvodů lok., nepropouští rušivé vlivy vznikající v obvodech lok. a mění napětí 48V přiváděné na svorky CŘČ na tvarované napětí l5V případně 5V pro jeho obvody.

 

7. Výstupní obvody

Převádí logické signály RV a BR z napěťové úrovně l5 V na 48 V. Jsou zde dvě relé, relé Bl pro signál RV a relé B2 pro signál BR, které při příslušném signálu propojí vodič ze svorky 48 V s výstupem této jednotky. Výstupy jsou jistěny skleněnými pojistkami Fl, F2 - O,6 A umístěnými uvnitř jednotky.

 

 

8. Obvody napájení

Napájení se dělí na tři části: transformátor, usměrňovač, stabilizátor.

a) Transformátor převádí napájecí napětí ll7 V/4OO Hz z centrálního napaječe na 30 V /400 Hz.

b) Usměrňovač obsahuje můstek. dvě tlumivky a čtyři kondenzátory. Můstek usměrňuje napětí přiváděné z transformátoru. Tlumivky kondenzátory dělí napětí na + 15 V a - 15 V.

c) Stabilizátor stabilizuje napětí + 15 V a - 15 V. Ve vstupech těchto napětí má dvě skleněné pojistky 2 A, umístěné uvnitř jednotky. Bezporuchový stav signalizuje dvě svítící diody na čelní desce jednotky. Jednotka napájení je shodná se stejnou jednotkou regulátoru rychlosti.

 

9. Diagnostika

Slouží k vyhledávání poruch v CŘČ a prověření jeho správní činnosti. Při provozu musí být oba přepínače na čelním panelu jednotky v poloze "1".

 

® článek zpracovali kontroloři vozby


Tento článek byl zobrazen: 25971×.

Tento článek byl naposledy upraven: 07. 10. 2017


Komentáře

Celkem 1 komentář


Přidat komentář: