Návod k obsluze lokomotivy řady 130

Návod k obsluze lokomotivy řady 130

Postup při oživení samostatné lokomotivy


Oživení jednotlivého hnacího vozidla

Pod napájeným trakčním vedením je možno provést oživení lokomotivy těmito způsoby:

Oživení lokomotivy se provádí vždy z 1. stanoviště

1. Použitím pomocného kompresorového soustrojí, napájeného z akumulátorové baterie 48 V na lokomotivě.

2. Ručním kompresorkem

 

Technologický postup oživení jednotlivého hnacího vozidla

Manipulace po příchodu na 1. stanoviště strojvedoucího:

1. Zapnout akumulátorovou baterii vypínačem V 25

2. Otevřít kohouty sběračů.

3. Oživit mobilní část zařízení VZ na lokomotivě

4. Po kontrole spolehlivosti zajištění žebříku uzavřít všechny dveře vstupů do strojovny a strojovnu opustit. Po uzavření všech vstupů do strojovny zhasne signálka H 2-3 na stanovišti.

5. Po odemknutí přestavit spínač způsobu řízení A 1-3 do polohy „J - jednotlivá lokomotiva" a v této poloze uzamknout

6. Odemknout a sepnout hlavní ovládač A 39

7. Zapnout vypínač A 19 a pomocným kompresorovým soustrojím naplnit pomocný vzduchojem tlakovým vzduchem. Při nedostatečné kapacitě akumulátorové baterie je možno použít ruční kompresorek a naplnit ručně tlakovým vzduchem pomocný vzduchojem

8. Přepínač orientace A 2-3 může zaujímat libovolně jednu ze dvou pracovních poloh

9. Ovládač odpojovače A 5-3 (A 6-3) přestavit do polohy zapojeno

10. Ověřit funkci signálky H 1-3, zda červeným světlem indikuje zavedení „Provozního stavu" ve strojovně lokomotivy. Vstupní obvod VN je odzemněn a zapojen na hlavní sběrnici

11. Krátkodobým stiskem tlačítka A 8-3 (žluté barvy - umístěno na stanovišti strojvedoucího) sepne relé B 5-3 a zhasíná kontrolní žárovka umístěná v tlačítku. V případě, že kontrolní žárovka nezhasne je nutno se přesvědčit o stavu VN ochran na terčovém návěstníku ve strojovně. Je-li indikován na terčovém návěstníku zásah některé z ochran VN je nutno návěstník
vynulovat stisknutím tlačítka A 9. Pro sepnutí relé B 5-3 musí být rovněž diagnostické zařízení v základní poloze, t.j. všechny jeho spínače v základní poloze

12. Krátkodobým stiskem tlačítka A 11-3 se zapne hlavní lokomotivní vypínač N 1-1

13. Spínačem sběračů A 4-3 se navolí příslušný trolejový sběrač D1 nebo D2. Hodnota napětí v trakčním vedení se kontroluje na voltmetru a má být v toleranci 2200 - 3600V

14. Ovládač kompresorového soustrojí A 13-3, případně A 27-3 je nutno přestavit do polohy „A - automaticky". Ověří se funkce modré signálky H 19-3, H35-3

15. Ovládač ventilace trakčních motorů A 14-3 se přestaví do polohy „T - trvale ". Přezkouší se chod ventilace trakčních motorů a regulace nabíjení akumulátorové baterie. Po ověření funkce trakčních ventilátorů v poloze „T" se ovládač ventilace A 14-3 přestaví do polohy „A-automaticky". Řídící kontrolér se přestaví na stupeň „X" a tím se ověří samočinné zapnutí ventilace trakčních motorů

16. Sepnutím spínače A 4-4 se ověří funkce topení stanovišť.

17. Ověření funkcí dalších zařízení se provede se staženými sběrači. Přestavování směrových přepínačů reverzní pákou A 3-3, chod regulace v celém rozsahu - ze stupně „0" do shuntovacího stupně „V" a zpět, přestavování žaluzií ventilační soustavy rozjezdových odporníků, a to, přepínačem A 7-3 z polohy „A" do „T" a zpět. Kontrola pojistky P 23-3, zda je ve správném pojistkovém držáku. Funkci brzdičů včetně odbrzdění tlačítkem A 18-3, pískování tlačítkem A 15-3, odvodňování tlačítkem A 16-3, osvětlení sdělovací části řídícího pultu a jízdního řádu, návěstní světla na obou stanovištích strojvedoucího

18. Před rozjezdem samostatné lokomotivy po jejím převzetí nebo oživení se strojvedoucí přesvědčí o povolení ruční brzdy v obou kabinách strojvedoucího.

Odchod ze stanoviště strojvedoucího

Před odchodem na druhé stanoviště strojvedoucího je třeba:

1. Přestavit všechny ovládače do základních poloh a vypnout hlavní vypínač

2. Navodit „Bezpečný stav" t.j. odpojit a uzemnit vstupní obvod VN

3. Zajistit lokomotivu proti samovolnému pohybu průběžným zabrzděním. Brzdič samočinné brzdy DAKO-BS2 přestavit do závěrné polohy až po kontrole tlaku vzduchu v brzdových válcích na příslušném manometru
4. Hlavní ovládač A 39 vypnout, uzamknout a vyjmout klíček. Při dodržení všech bezpečnostních opatření přejít na druhé stanoviště

5. Na druhém stanovišti vložit klíček do zámku hlavního ovládače A 40 a odemknout jej. Lokomotivu uvést do pohotovostního stavu obdobně jako z 1. stanoviště. Provést přezkoušení funkcí jednotlivých zařízení

 

 

Jízda s přípřeží, na postrku nebo v mnohočlenném řízení

Na stanovištích lokomotivy nebo lokomotiv, ze kterých se neovládá samočinná brzda, přestavit rukojeť brzdiče samočinné brzdy DAKO-BS2 do polohy závěrné. Rukojeť brzdiče přímočinné brzdy DAKO - BP na takovémto stanovišti přestavit do polohy odbrzděno. Při zkoušce průběžné brzdy neopomenout provést kontrolu funkce samočinné brzdy na lokomotivách neobsazených nebo zapojených v mnohočlenném řízení.

 

Provozování lokomotivy při vzniku některých poruchových stavů

Provoz lokomotivy při poruše některé motorové skupiny

1. Navodit „bezpečný stav"

2. Přívod tlakového vzduchu k pneumatickým pohonům směrových přepínačů se uzavře kohoutem 1045/1 na přístrojové desce

3. Na pneumatickém pohonu směrového přepínače u vadné motorové skupiny se přestaví rozváděč do polohy „Z"

4. Přepínací válec měniče směrů se přestaví do polohy „0" a v této poloze se zajistí mechanickou aretační západkou proti otáčení

5. Přívod tlakového vzduchu k pneumatickým pohonům přepínačů směrů se otevře a ověří se těsnost rozváděče přestaveného do polohy „Z"

6. Lokomotiva se uvede do pohotovostního stavu.

7. Na řídícím kontroléru se reverzní páka pro ovládání směrových přepínačů přestaví do polohy „Pp" nebo „Zp".

Vyřazení jedné motorové skupiny z činnosti má za následek snížení tažných sil a zhoršení adhezního využití lokomotivy. Zvláště je nutno věnovat zvýšenou pozornost proudovému odběru trakčních motorů u provozní MS z hlediska dovoleného oteplení MS. Tyto skutečnosti je nutno vzít vždy v úvahu při provozování lokomotivy s jednou vyřazenou MS.

Provoz lokomotivy při ztrátě ventilace trakčních motorů

V tomto případě se jedná o zvláštní provozní stav lokomotivy, kterým se rozumí sólo jízda hnacího vozidla bez zátěže. Z důvodu neodstranitelné závady na ventilátorových soustrojích, jejich VN části nebo závadě v ovládacích obvodech NN nelze zabezpečit chod ventilátorových soustrojí a tak odpovídající chlazení trakčních motorů. Je však možná sólo jízda lokomotivy bez zátěže, kdy nehrozí tepelné přetížení trakčních motorů.

Postup strojvedoucího:

Pojistku P 23-3 přemístit do držáku P 3-3. Tím dojde k překlenutí rozepnutých kontaktů ochranného relé F 5-2 (viz. obvodové schéma L0 9142 P). Po ukončení jízdy „bez činnosti" trakčních ventilátorů musí být bezpodmínečně pojistka vrácena do držáku P 23-3.
Zapůsobení ochranného relé F 5-2 si může strojvedoucí někdy zapříčinit sám, když nesprávnou obsluhou ovládače trakčních ventilátorů A 14-3 (A 32-3) jej přestaví do polohy "Přerušit" v době kdy lokomotiva je ve výkonu a řídící kontrolér je na 2. a vyšším odporovém nebo hospodárném stupni.

 

Porucha žaluzií

Při poruše elektropneumatického pohonu žaluzií je možno otevřít žaluzie ručně. Jsou k tomu určeny čtyři šrouby umístěné ve střeše strojovny. Zašroubováním šroubů se žaluzie otevřou a zároveň spínají i koncové spínače žaluzií.


Porucha kompresorových soustrojí

Obě kompresorová soustrojí jsou vybavena ochranným obvodem pro signalizaci poruchy v mazacím systému kompresoru 3DSK 100 a přeotáčkovou ochranou ALNICO. Ochranný obvod kompresorových soustrojí signalizuje pomocí červené signálky H 20, H 34, H 37 a H 38 na řídící stanoviště ztrátu tlaku oleje v mazací soustavě nebo zvýšení otáček kompresorového soustrojí nad 3500 ot/min a zároveň kompresorové soustrojí vypne. Před opětovným zapnutím kompresorového soustrojí musí strojvedoucí zkontrolovat příčinu rozsvícení červené signálky. Zkontrolujte tedy na měrce množství oleje v kompresoru a stav hnacích klínových řemenů. Registrace poruchy kompresoru se pak zruší stisknutím tlačítka A 12-3 (A 31-3) na panelu ochran VN ve strojovně lokomotivy. Ochranný obvod kompresoru se přestaví do základní pohotovostní polohy a umožní opětovné sepnutí a rozběh kompresorového soustrojí.

 

Oživování více lokomotiv (mnohočlenný způsob řízení) - Vedoucí, střední, koncové

Pohotovostní stav

Více lokomotiv, které mají být spojeny do skupiny v mnohočlenném řízení se předpokládá uvést do pohotovostního stavu ze stavu odstavného a „Bezpečného".
Pro jiné výchozí „Provozní" stavy - např. jsou-li u všech lokomotiv již pneumatická zařízení naplněna tlakovým vzduchem atp. - se pak analogicky užije jen příslušná část následujících pokynů.

 

 

Pokyny pro oživení skupiny lokomotiv zapojených do mnohočlenného řízení

1. Zvolit jednu z obou krajních lokomotiv ve skupině za „VEDOUCÍ" lokomotivu

2. Jednotlivé lokomotivy zajistit proti samovolnému pohybu (pokud nejsou již zajištěny), zkontrolovat jejich mechanické propojení (šroubovkami - spřáhly), pneumatické propojení (průběžné potrubí a hlavní vzduchojemy), elektrické propojení (spojkami dálkového řízení)

Vždy při propojování spojek dálkového řízení musí být akumulátorové baterie všech spojovaných lokomotiv do skupiny vypnuty. Doporučuje se propojovat lokomotivy směrem od vedoucí ke koncové!

3. Na koncové lokomotivě a pak postupně na středních - doporučuje se postupovat od koncové lokomotivy směrem k vedoucí lokomotivě ve skupině - se provedou následující manipulace:

» zapne se akumulátorová baterie vypínačem V 25 na regulátoru nabíjení Y 1-4, zatížení aku. baterie se omezí jen na nezbytně nutný rozsah po dobu konání manipulací ve strojovně lokomotivy se zkontroluje poloha kohoutů v pneumatickém rozvodu a nastavit je do požadovaných poloh a otevřít kohouty sběračů 1045/3 a 1045/4
» po zapnutí P 1-5 u zařízení VZ navolit příslušnými ovládači u Y 4-5 polohu „POSTRK"
» opustit strojovnu - uzavřít všechny vstupy do strojovny a zkontrolovat spolehlivost jejich uzavření včetně zasunutí a zajištění žebříku

 

Na vedoucí lokomotivě se provede

1. Zapnutí aku. baterie vypínačem V 25 na regulátoru nabíjení Y 1-4

2. Ve strojovně lokomotivy zkontrolovat polohu kohoutů v pneumatickém rozvodu, nastavit je do požadovaných poloh a otevřít kohouty sběračů 1045/3 a 1045/4

3. Po zapnutí P 1-5 u zařízení VZ navolit příslušnými ovládači u Y 4-5 předpokládaný směr jízdy

4. Opustit strojovnu - uzavřít všechny vstupy do strojovny a zkontrolovat spolehlivost jejich uzavření včetně zasunutí a zajištění žebříku

5. Spínač řízení A 1-3 se přestaví do polohy „J" a dále se lokomotiva analogicky oživí již dříve popsaným způsobem. Při oživování vedoucí lokomotivy se pneumatická zařízení na ostatních lokomotivách plní současně tlakovým vzduchem. Po dosažení jmenovitého tlaku v pneumatické soustavě se všechny příslušné ovládače - např. kompresorů, sběračů atp. - přestaví do základní polohy a spínač řízení A 1-3 se přestaví do polohy „0" a uzamkne a klíč se odejme. Aku. baterie se ponechá v zapnutém stavu

» Oživení „VEDOUCÍ" lokomotivy se provede z 1. stanoviště bez ohledu na orientaci lokomotivy ve skupině «

Na všech lokomotivách ve skupině se provedou manipulace vedoucí k oživení lokomotiv. Při oživování lokomotiv se doporučuje postupovat od koncové lokomotivy k vedoucí

 

Koncová lokomotiva

1. Přepínač orientace A 2-3 se nastaví tak, aby šipka na ovládací rukojeti směřovala do strojovny lokomotivy
2. Spínač způsobu řízení A 1-3 se přestaví do polohy „K". V této poloze se uzamkne a klíč se odejme
3. Krátkodobým stiskem tlačítka A 8-3 se nastartuje relé B 5-3 a ověří se funkce signálky H 4-3, která po sepnutí relé B 5-3 zhasne

Střední lokomotiva

1. Vykonají se tytéž manipulace jako na koncové lokomotivě s tím rozdílem, že spínač způsobu řízení A 1-3 se přestaví do polohy „S". V této poloze se uzamkne a klíč se odejme

Vedoucí lokomotiva

1. Vykonají se tytéž manipulace jako na koncové lokomotivě s tím rozdílem, že spínač způsobu řízení A 1-3 se přestaví do polohy „V". V této poloze se uzamkne a klíč se odejme
2. Na koncové a středních lokomotivách je před jejich opuštěním nutno zajistit tato vozidla proti neoprávněnému vniknutí

 

Čelní stanoviště vedoucí lokomotivy

1. Ovládače odpojovačů A 5-3 i A 6-3 (A 21-3, A 22-3) se přestaví do polohy "Zapojeno" a ověří se funkce signálky H 1-3, která indikuje zapojený stav vstupního obvodu VN

2. Krátkodobým stiskem tlačítka A 11-3 (A 26-3) se zapnou hlavní vypínače N 1-1 na všech lokomotivách ve skupině. Stav zapnutí hlavního vypínače se zkontroluje na ukazateli H 11-3 (H 25-3) a na ostatních lokomotivách na signálkách H 10 (H 24-3)

3. Ovládač sběračů A 4-3 (A 20-3) se přestaví do polohy „Z". Napětí v trakčním vedení se zkontroluje na voltmetru Q 5-1 (Q 6-1)

4. Ovládače jednoho nebo obou kompresorových soustrojí se přestaví do polohy „A- automaticky". Ověří se funkce signálek H 19-3, H 35-3, H 33-3, H -3, které svítí při práci soustrojí

5. Ovládač ventilace trakčních motorů A 14-3 (A 32-3) se přestaví do polohy „T". Po oživení baterií se přestaví do polohy „A", eventuelně dle potřeby krátkodobě do polohy „P" za účelem zastavení chodu ventilace po oživení aku. baterií

6. Na lokomotivách zařazených ve skupině se provede ZBHV

Vykonáním těchto úkonů jsou lokomotivy oživeny, uvedeny do pohotovostního stavu a připraveny k provozování.

 

Změna místa při ovládání skupiny lokomotiv

Změna funkčního stavu vedoucí lokomotivy za koncovou a naopak provedená ve skupině lokomotiv z provozních důvodů, vyvolává nutně změnu i místa ovládání. Změnit místo ovládání - stanoviště strojvedoucího - se předpokládá z pohotovostního stavu za podmínek normálního provozování, ve stavu klidu a při zajištění lokomotiv proti samovolnému pohybu.

Technologický postup při změně místa ovládání skupiny lokomotiv

1. Na vedoucí lokomotivě se navodí „Bezpečný stav"

2. Na stanovišti se všechny ovládače přestaví do základních poloh kromě ovládačů návěstních světel. Tyto ovládače je nutno ponechat v polohách, které vyžaduje konkrétní situace

3. Zařízení „VZ" - navolí se příslušnými ovládači na Y 4-5 funkční stav „POSTRK"

4. Strojovna lokomotivy se opustí a vstupní dveře do strojovny se uzavřou

5. Přepínač orientace A 2-3 je nutno přestavit do odpovídající polohy

6. Spínač řízení A 1-3 (po odemknutí) se přestaví do správné polohy

7. Akumulátorová baterie se nevypíná

Střední lokomotivy ve skupině

Střední lokomotivy ve skupině nemění svůj funkční stav - vyjma přepínače orientace A 2-3. Přepínač orientace A 2-3 je nutno přestavit tak, aby šipka na ovládací rukojeti směřovala od vedoucí ke koncové.

 

Změna funkčního stavu koncové lokomotivy na vedoucí

Z téže lokomotivy ve skupině

1. Zařízení „VZ" se „oživí" (nastartuje) a příslušnými ovládači na Y 4-5 se navolí předpokládaný směr jízdy

2. Opustit strojovnu - uzavřít všechny vstupy do strojovny a zkontrolovat spolehlivost jejich uzavření včetně zasunutí a zajištění žebříku

3. Přepínač orientace A 2-3 se přestaví do správné polohy tak, aby šipka na ovládací rukojeti směřovala od vedoucí ke koncové lokomotivě

4. Spínač způsobu řízení A 1-3 se přestaví do polohy „V". V této poloze se opět uzamkne

5. Ovládače odpojovačů A 5-3 i A 6-3 (A 21-3, A 22-3) se přestaví do polohy "Zapojeno" a ověří se funkce signálky H 1-3, která indikuje zapojený stav vstupního obvodu VN

6. Krátkodobým stiskem tlačítka A 11-3 (A 26-3) se zapnou hlavní vypínače N 1-1 na všech lokomotivách ve skupině. Stav zapnutí hlavního vypínače se zkontroluje na ukazateli H 11-3 (H 25-3) a na ostatních lokomotivách na signálkách H 10 (H 24-3)

7. Ovládač sběračů A 4-3 (A 20-3) se přestaví do polohy „Z". Napětí v trakčním vedení se zkontroluje na voltmetru Q 5-1 (Q 6-1)

8. Ovládače jednoho nebo obou kompresorových soustrojí se přestaví do polohy „A- automaticky". Ověří se funkce signálek H 19-3, H 35-3, H 33-3, H -3, které svítí při práci soustrojí

9. Ovládač ventilace TM A 14-3 (A 32-3) se přestaví do polohy „T". Po oživení baterií se přestaví do polohy „A", dle potřeby krátkodobě do polohy „P" za účelem zastavení chodu ventilace po oživení aku. baterií.

 

Ověření funkcí lokomotivy bez trolejového napětí

» přestavování směrových přepínačů reverzní pákou rA 3-3 a působení válců vyrovnávačů nápravových tlaků
» chod regulace v celém rozsahu - ze st. „0" do „V" šuntovacího stupně, prostřednictvím řídícího kontroléru A 3-3, včetně sledování signalizace jízdy na odporových stupních a šuntování
» přestavování žaluzií ventilační soustavy rozjezdových odporníků přepínačem A 7-3 z polohy „A" do polohy „T" a zpět
» odbrzďování brzdové soustavy tlačítkem A 18-3 OL-2
» pískování tlačítkem A 15-3
» odvodňování tlačítkem A 16-3
» vytápění odvodňovacích míst vypínačem A 17-3 a sledování příslušné signalizace na signálce H 21-3
» rozmrazovače čelních oken přepínač A 15-1 se nastaví na polohu „1" a odběr proudu se sleduje na ampérmetru v regulátoru nabíjení Y 1-4
» osvětlení měřidel a jízdního řádu na obou stanovištích
» funkce návěstních světel na obou čelech lokomotivy

Ověření funkcí lokomotivy pod trolejovým napětím

» topení stanovišť přepínačem A 4-4 navolit příslušné polohy a sledovat funkci
» ovládače jednoho nebo obou kompresorových soustrojí se přestaví do polohy „A- automaticky". Ověří se funkce signálek H 19-3, H 35-3, H 33-3, H -3, které svítí při práci soustrojí
» ovládač ventilace trakčních motorů A 14-3 (A 32-3) se přestaví do polohy „T". Po oživení baterií se přestaví do polohy „A", dle potřeby krátkodobě do polohy „P" za účelem zastavení chodu ventilace po oživení aku. baterií
» chod regulace se ověří prostřednictvím řídícího kontroléru najetím na 1° a přestavením řídícího kontroléru zpět na 0°. Sleduje se i rozběh ventilátorů trakčních motorů a chod ventilátorů pro chlazení rozjezdových odporníků

Pokyny pro oživení lokomotivy v případě poruchy akumulátorové baterie

1. Mechanicky odblokovat závorování vstupních dveří do strojovny. Předpokládá se, že byl již navozen „Bezpečný stav"

2. Ve strojovně lokomotivy zkontrolovat stav kohoutů a nastavit jejich polohy. Kohouty odpojovačů 1045/5, 1045/7, a uzemňovačů 1045/6, 1045/15 včetně vyřazovacího 1040/4 pro zařízení „VZ" a žebříku musí být v otevřeném stavu zaplombovány

3. Otevřít kohout 1045/3 sběrače D1 eventuelně i kohout 1045/4

4. Po zapnutí P 1-5 u mobilní části „VZ" na lokomotivě přepnout ovládač pro funkční stav „POSTRK"

5. Přepojovač V 1-2 přepojit tak, aby byly vodivě propojeny jeho kontakty A2 - A3 a B2 - B3

6. Odpojovač V 1-1 eventuelně V 2-1 a uzemňovače V 3-1 a V 7-1 ručně přestavit do polohy odzemněno a zapojeno. Po jejich přestavení pak jakékoliv další manipulace odpovídají rozsahu stanovenému v MPBP pro tuto řadu hnacích vozidel

7. Opustit strojovnu - uzavřít vstupní dveře do strojovny a zkontrolovat spolehlivost uzavření prostoru včetně zasunutí a zajištění žebříku

8. Zapnout aku. baterii vypínačem V 25 v regulátoru nabíjení Y 1-4 jen v tom případě, není-li v obvodech aku. baterie zkrat, zemní spojení nebo jiná závada, která by ohrozila bezpečnost ostatních lokomotivních zařízení nebo pracovníků po vzniku napětí v el. obvodech aku. baterie

9. Spínač orientace A 2-3 může zaujímat libovolně jednu z obou pracovních poloh

10. Spínač řízení A 1-3 (po odemknutí klíčem) přestavit do polohy „J". V této poloze uzamknout - klíč odejmout

11. Spínač sběračů A 4-3 (A 20-3) přestavit do polohy „P"

12. Ovládač odpojovače A 5-3 případně A 6-3 (A 21-3, A 22-3) přestavit do polohy „ZAPOJENO"

13. Ručním kompresorkem 1065 nahustit pomocnou jímku 1005 na požadovaný tlak - kontrolovat na manometru 1057, dle potřeby pak doplňovat pomocnou jímku na dovolený přetlak

14. Jeden pracovník - stiskne jádro EPV - ventilu Z 1-3, Z 2-3 po takovou dobu, až EPV zůstane sám držet vlastní magnetomotorickou silou v otevřeném stavu

15. Druhý pracovník - krátkodobým stiskem (cca 1 sec.) tlačítka A 8-3(A 24-3) nastartuje B 5-3 a funkci ověří na signálce H 4-3 (H 23-3) po nastartování zhasne

16. Druhý pracovník - zapne hlavní vypínač N 1-1 krátkodobým stiskem (cca 1 sec.) tlačítka A 11-3 ( A 26-3) a stav zapnutí zkontroluje na ukazateli H 11-3 (H 25-3)

17. Ovládač kompresorového soustrojí A 13-3 případně A 27-3 (A 28-3, A 29-3) nastartuje do polohy „A- automaticky". Ověřit funkci signálky H 19-3, H 35-3, H 33-3, H36-3 - svítí při práci kompresorového soustrojí

Po naplnění pneumatických zařízení tlakovým vzduchem a shora uvedených manipulací je lokomotiva uvedena do pohotovostního stavu a připravena k provozování

 

® materiál dodala ZOFS Most

® upravil Michal Pelíšek

® foto DVI

 


Tento článek byl zobrazen: 27421×.

Tento článek byl naposledy upraven: 13. 12. 2015


Komentáře

Daniel Tomusko 21. 03. 2022 08:32 | X

Funguje To I Pri Lokomotive Rady 371?

Celkem 2 komentáře


Přidat komentář: