Návod k obsluze lokomotivy řady 708.7

Návod k obsluze lokomotivy řady 708.7

Několik slov úvodem

Hnací drážní vozidlo řady 708 je dvounápravová motorová lokomotiva o hmotnosti 17 tun na nápravu s elektrickým střídavě-stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h. Pojezd tvoří hlavní rám lokomotivy a dvě dvojkolí s trakčními motory, uloženými na nápravách pomocí tlapových ložisek. Dvojkolí jsou vedena kyvnými rameny s vypružením. V přední kapotě je umístěn hnací agregát složený ze spalovacího motoru a trakčního alternátoru ČKD TA611. Na lokomotivu je dosazen spalovací motor Caterpillar C 13 s výkonem nastaveným na hodnotu 328 kW. Současně je v přední kapotě umístěn kombinovaný chladič spalovacího motoru a pístový kompresor typu 3 DSK 100. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozváděč, blok elektrodynamické brzdy a pneumatický blok.

 

Hlavní změny oproti původní řadě 708, výběr z návodu k obsluze

Změny na vozidle proti původním schváleným technickým podmínkám a jejich dodatků:


» dosazení spalovacího motoru Caterpillar C13 včetně chlazení a předehřevu Hydronic
» dosazení nového typu mazání okolků Delimon Rail Jet
» dosazení radiového dálkového ovládání
» dosazení olověné gelové baterie
» změny v elektrické výzbroji
» úprava návěstního osvětlení
» dosazení nezávislého teplovzdušného topení kabiny

 

Pojezd

Dvounápravový pojezd lokomotivy zůstává původní (uspořádání Bo). V hlavním rámu, který je svařované konstrukce z ocelových plechů je uložen pojezd a tvoří ho dvojkolí a jeho vedení, trakční motory, nápravové převody, vypružení a mechanická část brzdy. Lokomotiva je vybavena dvojkolím o průměru 1 000 mm. Na každém dvojkolí je na kluzných tlapových ložiskách uložen stejnosměrný trakční motor TE 015C. Pohyblivé spojení nápravy s hlavním rámem je provedeno uložením ložisek do kyvných ramen. Vypružení kyvných ramen vůči hlavnímu rámu lokomotivy je provedeno sadou čtyř zdvojených, opačně vinutých pružin. U každého páru pružin je na konci kyvného ramene u nápravového ložiska umístěn hydraulický tlumič. Zdvih pružin je omezen pryžokovovým dorazem. Přenos výkonu od trakčních motorů na dvojkolí je proveden trakčním převodem (nápravový převod) se čelním ozubením o hodnotě převodového poměru 77:16. Ozubený převod je uzavřen do dvojdílného krytu s náplní maziva.

 

Hnací ústrojí a pomocná zařízení

Tvoří soustrojí složené ze spalovacího motoru Caterpillar C 13 a trakčního alternátoru ČKD typu TA611. Umístěné v přední kapotě lokomotivy. Rotor trakčního alternátoru je k setrvačníku spalovacího motoru připojen přes pružnou spojku. Oba agregáty jsou umístěny na společném rámu, který je pomocí pryžokovových bloků uložen na hlavním rámu lokomotivy. Pryžokovové bloky zajišťují pružné uložení motorgenerátoru v podélném, příčném i svislém směru. Motorgenerátor je uložen nad horní hranou hlavního rámu a nezasahuje pod ní žádnou svojí částí. Pro zajištění ekologické nezávadnosti jsou spalovací motor, olejový systém a podlaha motorového prostoru řešeny tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek mimo lokomotivu.

 

Spalovací motor

Caterpillar C 13 je čtyřdobý naftový šestiválec, s elektronicky řízeným přímým vstřikem paliva, vybavený rozvodem ventilů OHC (umístěným v hlavách válců), levotočivý (při pohledu na setrvačník motoru – hlavní primární odběr výkonu), přeplňovaný turbodmychadlem poháněným výfukovými plyny. Provedení motoru je stojaté s válci uspořádanými v jedné řadě. Na volném konci klikového hřídele je připevněn torzní tlumič, řemenice pro pohon vrtule ventilátoru kombinovaného chladiče a nabíjecí alternátor. Jmenovitý výkon motoru je nastaven na hodnotu 328 kW při 1 800 ot./min. Provoz motoru kontroluje elektronický řídicí modul (ECM), který se chová zcela nezávisle k ostatnímu řídicímu systému lokomotivy. K spouštění motoru je elektrickým startérem. Než všechny provozní náplně dosáhnou předepsaných hodnot, řídicí systém motoru nedovolí zvyšování výkonu, případně ho omezí na určitou hodnotu. Pokud by některá z hodnot dosáhla kritických mezí, a to jak při startu, tak při provozu, je tento stav signalizován a motor je okamžitě zastaven. Při provozním zastavování motoru je nutné zohlednit, jak byl motor provozován a zatěžován. Před zastavením motoru snížit otáčky na volnoběžné a na nich vyčkat 30 sekund. Teprve až pak motor zastavit. Jestliže byl motor více zatěžován, vyčkat na volnoběžných otáčkách přibližně 3 až 5 minut. Tato doba je vždy úměrná předchozímu zatížení motoru a okolním teplotním podmínkám. Důvodem je snížení a stabilizace teplot chladicí kapaliny a mazacího oleje, čímž se zabrání zvýšenému namáhání součástí motoru. Nedoporučuje se provozovat motor dlouho při volnoběžných otáčkách.

 

Diagnostika spalovacího motoru

K diagnostice spalovacího motoru slouží hlavně diagnostický panel (A2) umístěný na panelu elektrického rozváděče. Diagnostický panel spalovacího motoru se skládá z displeje a čtveřice ovládacích tlačítek. Ta slouží pro posun mezi jednotlivými položkami diagnostiky a též k nastavování vybraných parametrů diagnostiky. Menu diagnostiky má tři režimy, které se dále rozpadají na jednotlivé položky. V něm lze vyhledávat různé parametry spalovacího motoru (tlak mazacího oleje, teplota chladicí kapaliny, otáčky motoru atd.), měnit nastavení displeje, případně zobrazovat diagnostická data pro účely servisu. Součástí diagnostiky spalovacího motoru je ovládací tlačítko (SB2), kterým se ovládá diagnostika při zastaveném spalovací motoru. Při jeho stisku pak lze diagnostiku ovládat obvyklým způsobem, jako při chodu motoru.

 

Režimy diagnostiky spalovacího motoru

Režimy                                   Význam
Parametry
spalovacího motoru
V režimu prohlížení parametrů, jsou zobrazovány hlavní provozní hodnoty spalovacího motoru
(tlaky paliva i mazacího oleje, teplota paliva i chladicí kapaliny, otáčky atd.).
Nastavení displeje
diagnostiky
V režimu nastavování displeje, můžete měnit jazyk komunikace, kontrast displeje a podobné
věci, které přímo nesouvisí s provozem spalovacího motoru.
Diagnostická data Servisní režim je určen pro techniky, kterým pomáhá při řešení problémů pomocí kódů.
Zaznamenané kódy, se všechny postupně zobrazí na displeji diagnostiky.

 

Součástí diagnosticky spalovacího motoru je ještě dvojice kontrolek které signalizují sdruženou závadu spalovacího motoru, která byla diagnostikována vnitřním systémem

» kontrolka zanesení vzduchového filtru spalovacího motoru,
» sdružená kontrolka poruchy spalovacího motoru.

 

 

Diagnostický panel spalovacího motoru

 

 

Engine speed (otáčky motoru) - Přejdete-li k této možnosti na obrazovce monitorování výkonu se zobrazí otáčky motoru OBRAZOVKA DISPLEJE POLOŽKY SETTINGS (nastavení)
Engine coolant temperature - (teplota chladicí kapaliny motoru ve stupních Celsia) Language (jazyk) - změnit jazyk zobrazení na displeji
Fuel level (hladina paliva) - množství zbývajícího paliva v nádrži v procentech Units (jednotky) - možnost volby mezi metrickými nebo britskými jednotkami
Obrazovka displeje položky TOTALS (souhrnné údaje) Adjust contrast (nastavení kontrastu)
Service hours (provozní hodiny) - celkové provozní hodiny motoru Adjust the backlight (nastavení podsvícení)
Celkový čas - celkový počet hodin řídicí jednotky Equipment ID (identifikační číslo vybavení)
Celková spotřeba paliva - celkové množství spotřebovaného paliva Product identification (identifikace zařízení)
Parametry systému MONITOROVACÍ SYSTÉM SERVISNÍ DISPLEJ
Battery voltage (napětí akumulátoru) View (zobrazit) - zobrazí události zaznamenané monitorovacím systémem
Fuel level (hladina paliva) Clear all diagnostics - vymazat všechny diagnostické údaje
Status of the alternator (stav alternátoru) SYSTÉMOVÉ TESTY
Engine speed (otáčky motoru) System self test (autotest systému)
Desired engine speed (požadované otáčky motoru) MONITOROVACÍ SYSTÉM
Throttle position (poloha škrticéí klapky) Software part number (objednací číslo softwaru)
Coolant temperature (teplota chladicí kapaliny) ECM part number (objednací číslo el. řídicího modulu)
Coolant flow (průtok chladicí kapaliny) Software release date (datum vydání softwaru)
Boost pressure (plnicí tlak) Software description (popis softwaru)
Atmospheric pressure (atmosférický tlak) MOTOR
Turbocharger intel pressure (tlak na vstupu turbodmychadla) ECM serial number (výrobní číslo el. řídicího modulu ECM)
Oil pressure (tlak oleje) - zobrazí se absolutní tlak motorového oleje Software part number (objednací číslo softwaru)
Oil pressure (tlak oleje) - zobrazí se tlakoměr motorového oleje Software release date (datum vydání softwaru)
Fuel temperature (teplota paliva) Engine serial number (výrobní číslo motoru)

 

Pomocné pohony

Na motoru je umístěn elektrický startér na 24 V a nabíjecí alternátor sloužící pro napájení elektrické sítě lokomotivy a pro dobíjení akumulátorové baterie. Z volného (zadního) konce trakčního alternátoru jsou prostřednictvím trojice řemenů poháněn současně budič trakčního alternátoru a pomocné dynamo. To slouží jako zdroj pro napájení motoru chlazení trakčních motorů. Další trojicí řemenů je pak poháněn kompresor typu 3 DSK 100, jehož pohon je doplněn o elektromagnetickou spojku EKA25, která spíná při požadavku na spuštění kompresoru. Kompresor je na lokomotivě je uložen na samostatné napínací stoličce, která umožňuje seřizovat napnutí klínových řemenů.

 

Chlazení spalovacího motoru

Chlazení je rozděleno na dva samostatné okruhy. První okruh je kapalinový ochlazuje plášť a mazací olej motoru. Druhým okruhem je chlazen plnicí vzduch motoru při výstupu z turbodmychadla. Chladicí kapalina je určena pro použití v rozmezí okolních teplot –37 °C až do +112 °C a má antikorozní vlastnosti. Kapalinové chlazení spalovacího motoru je přetlakové kapalinové, s uzavřeným oběhem a bypassem. Tvoří jej vodní čerpadlo, ventilátor, termoregulační ventil a kombinovaný chladič. Chladič je konstruován tak, že jeho horní komora plní funkci vyrovnávací nádrže. Na chladiči je umístěn přetlakový ventil a čidlo hladiny. Chladicí vzduch je nasáván z čela motorové kapoty přes žaluzie a po průchodu chladičem je vyfukován ven z kapoty. Průtok vzduchu zajišťuje ventilátor poháněný od volného konce klikového hřídele.

 

 

Nezávislý předehřev spalovacího motoru

Na chladicí okruh spalovacího motoru je připojen systém nezávislého předehřevu, teplovodní agregát Hydronic, umístěný u spalovacího motoru. Chladicí kapalina je čerpadlem (součást agregátu) vháněna do agregátu předehřevu, kde obklopuje jeho spalovací komoru. Dodávku paliva do agregátu zajišťuje palivové čerpadlo, které ho nasává samostatným potrubím přímo z palivové nádrže. Vzduch pro chod předehřevu si agregát nasává dmychadlem přímo z vnitřního prostoru motorové kapoty. Spaliny jsou přes tlumič výfuku vyvedeny pod hlavní rám lokomotivy. Řízení předehřevu zajišťuje řídicí jednotka (A5), k níž je připojeno naftové čerpadlo (YA2) a ovladač předehřevu (A5). Napájení je zapojeno přímo na akumulátorovou baterii, mimo její odpojovač Jištění obvodu předehřevu zajišťuje dvojice pojistek (FU30, FU31) a dvoupólový jistič (FA30). K ovládání předehřevu slouží ovladač (spínací hodiny) umístěný v kabině strojvedoucího.

 

Zapnutí předehřevu

Ruční zapnutí předehřevu provedete stiskem červeného tlačítka topení na spínacích hodinách. Předehřev se ihned aktivuje do trvalého chodu, což je signalizováno na displeji svícením symbolu předehřevu. Pro vypnutí předehřevu, stiskněte opět červené tlačítko.

 

Programování předvoleb

Spínací hodiny umožňují nastavit tři předvolby zapnutí. Předvolby se vybírají a nastavují tlačítkem označeným písmenem „P". Při programování vyberte předvolbu, kterou chcete nastavit (indikována číslem 1 až 3 a časem i dnem zapnutí) a stiskněte některou ze šipek. Následně se na displeji rozbliká údaj času, který změňte pomocí šipek na požadovaný čas zapnutí agregátu. Nastavený čas se 5 sekund po posledním stisku tlačítka uloží do paměti a bude vyžadována volba dne zapnutí (MO – pondělí, DI – úterý, MI – středa, DO – čtvrtek, FR – pátek, SA – sobota, SO – neděle). Pokud chcete změnit den zapnutí, proveďte to pomocí šipek. Po výběru vyčkejte a den se 5 sekund po výběru uloží do paměti. Po nastavení předvolby se tato aktivuje, signalizováno svícením čísla předvolby.

 

Výběr a aktivace předvolby

Mezi předvolbami můžete přepínat, což se provádí tlačítkem předvolby, přičemž počet stisků tlačítka se rovná předvolbě, která bude vybrána. Zobrazená předvolba se indikuje číslem 1 až 3 v levém dolním rohu displeje, časem a dnem, kdy se má topení zapnout. Tyto údaje zmizí 5 sekund od výběru tlačítkem a zobrazená předvolba je nyní aktivní. To je, kromě svícení jejího čísla, indikováno blikáním červeného zapínacího tlačítka. Pokud si chcete ověřit, kdy se má topení zapnout, stiskněte krátce tlačítko předvolby. Na displeji se na 5 sekund zobrazí předvolený čas a den zapnutí topení. Jestliže chcete zrušit předvolby, stiskněte tlačítko předvolby tolikrát, dokud nezmizí jejich čísla z displeje a nezobrazí se aktuální čas a den.

 

Zobrazení poruch

V případě vzniku poruchy se na displeji ukáže její kód. V případě výbavy předvolbovými hodinami se při výskytu závady zobrazuje na displeji kód, dokud se tato porucha neodstraní. V případě výbavy ovládacím panelem odblikává kontrolka zapnutí kód poruchy. Po rychlé posloupnosti impulsů následují dlouhé impulsy – počet = kód poruchy. Při častém výskytu závažných závad (přehřátí, nefunkční spouštění) se topný agregát zablokuje (F12) = servis

 

Nastavení času a jeho změna

Pro nastavení času a dne v týdnu dlouze stiskněte tlačítko se symbolem hodin a držte ho, dokud se na displeji nezobrazí údaj času. Ten pak nastavte pomocí tlačítek se šipkami. Jakmile čas nastavíte, vyčkejte a údaj se automaticky uloží do paměti cca 5 sekund od posledního stisku tlačítka. Pak začne blikat den v týdnu, který vyberte stejným způsobem. K uložení dojde opět cca 5 sekund po posledním stisku tlačítka a na displeji se zobrazí aktuální čas a den. Při zhasnutém displeji zobrazíte aktuální čas stiskem tlačítka se symbolem hodin.

 

Vytápění kabiny strojvedoucího

Kabina je vytápěna prostřednictvím kaloriferu odpadním teplem ze spalovacího motoru, nebo teplovzdušným vytápěcím agregátem Webasto nezávislým na chodu spalovacího motoru.
K zapnutí topení a k regulaci teploty slouží ovladač u 2. pultu strojvedoucího. K jeho ovládání slouží ovladač (ST5), který předává povely o režimu a požadované teplotě do řídicí jednotky topení (EH1). K řídicí jednotce je připojeno palivové čerpadlo (YA2), které z palivové nádrže lokomotivy nasává naftu pro vytápěcí agregát. Do kladné napájecí větve řídicí jednotky je vždy zapojena jedna pojistka (FU32) a dvoupólový jistič (FA31). Topení je připojeno přímo na akumulátorovou baterii.

 

Pneumatická výzbroj

Lokomotiva je vystrojena vzduchotlakovou brzdou systému DAKO-GP, pracující v režimu nákladním a osobním. Systém činnosti brzdy je třítlakový tzn. že brzda pracuje v závislosti na okamžitých tlakových poměrech v hlavním potrubí, v rozvodovém vzduchojemu a v brzdových válcích. Použitý systém brzdy umožňuje stupňovité brzdění a odbrzďování. Většina pneumatických přístrojů je soustředěna do bloku v čele zadní kapoty. Maximální množství ovládacích komponentů je soustředěno do bloků. Lokomotiva je vybavena dvěma systémy vzduchotlakových brzd (samočinná a přímočinná) a mechanickou zajišťovací brzdou (ruční). Lokomotiva je vybavena čisticím přítlakem brzdových zdrží. Na vozidlo je dosazen systém mazání okolků Delimon Rail Jet. Mazivo se přivádí upraveným tlakovým vzduchem ze zásobníku do dávkovacího čerpadla a k usměrňovacím tryskám, umístěným u okolků. Systém je napájen tlakovým vzduchem z napájecího potrubí lokomotivy, přes uzavírací kohout a upravovač vzduchu na 5 Bar.

 

Kabina a kapoty

Lokomotiva je kapotová s postranními ochozy a jednou věžovou kabinou umístěnou blíže k zadnímu čelníku. Vnější osvětlení je na čelech vozidla (na kapoty nebo do držáků pevněných na zábradlí u ochozů) a je zajištěno:

» dvěma návěstními svítidly bílá/červená umístěnými ve spodní části držáků,
» dvojicí halogenových reflektorů do držáků nad návěstními svítilnami,
» jedním bílým návěstním světlem v horním čele kapoty (místo původních reflektorů).

 

Elektrická výzbroj

Lokomotiva je vybavena elektrickým přenosem výkonu, střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Trakční alternátor ČKD řady TA611 napájí přes trakční usměrňovač dva stejnosměrné trakční motory. Trakční alternátor je buzen rotačním budičem, jehož buzení je řízeno regulátorem lokomotivy.

 

Ovládání spalovacího motoru

Systém řízení spalovacího motoru můžeme rozdělit na dva obvody, a to na obvod vnitřní a vnější. Vnitřní obvod tvoří elektronický řídicí modul (ECM) a řada čidel rozmístěných na motoru.
K vnějšímu obvod patří napájecí měniče, zadávací převodník atd. Vzájemné propojení těchto dvou obvodů je provedeno přes konektor (XC77) umístěný na spalovacím motoru. Obvody řízení spalovacího motoru jsou napájeny z palubní sítě přes měniče elektroniky spalovacího motoru (GV1, GV2). Měniče jsou schopny pracovat i při poklesu napětí v palubní síti a zabezpečují tak napájení obvodů řízení spalovacího motoru i v průběhu startování spalovacího motoru, kdy vlivem zvýšeného odběru proudu startéry, dochází k výraznému poklesu napětí palubní sítě lokomotivy. Zadání výkonu spalovacího motoru probíhá od kontaktů jízdního kontroléru (SG, SG*) – viz list 7. Ty jsou s obvodem řízení spalovacího motoru přes převodník (NR2), který převádí binární kód od jízdního kontroléru na analogový signál o hodnotě 0 – 10 V. Ten následně převádí převodník (UF1) na proudový v rozmezí 4 – 20 mA. Tato hodnota je přímo úměrná požadovaným otáčkám v rozmezí 600 až 1 800 ot./min (4,3 mA = 650 ot./min. – volnoběh). Podle proměnné hodnoty proudu pak zadávací převodník otáček (A1) zprostředkovává informaci o požadovaných otáčkách pro řídicí systém motoru. Do převodníků (NR2, UF1) jsou připojeny kontakty relé výkonu (KR32) a stykače pomocného buzení trakčního alternátoru (KM69). Tyto kontakty při sepnutí propojují obvod převodníků, takže následně lze zvyšovat otáčky spalovacího motoru. Pokud jsou oba kontakty rozpojené, může motor běžet pouze na volnoběh. Do obvodu řízení spalovacího motoru je připojen kontakt stykače stopmagnetu (KM34), jehož spínáním se řídí přívod napájení do vnitřního obvodu motoru, potažmo chod spalovacího motoru. Při sepnutí stykače je motor v chodu, při jeho odpadnutí se spalovací motor zastaví. K opětovnému sepnutí stykače dojde na základě stisku startovacího tlačítka (SB10, SB10*) na aktivním ovládacím pultu strojvedoucího. Tím se zprostředkovaně přivede napájení na stykač, který pak sepne napájecí obvod elektronicky spalovacího motoru. Současně dojde k sepnutí startovacího stykače (KM30), který připojuje startér (MA) na napájení. Jestliže jsou splněny všechny podmínky startu spalovacího motoru (nesmí být současně stisknuté některé stopovací tlačítko, směrová páka musí být ve startovací poloze atd.), dojde následně k jeho spuštění. V chodu spalovací motor zůstane, dokud obsluha nestiskne některé stopovací tlačítko (SB11, SB11*), čímž se stykač stopmagnetu (KM34) odpojí a spalovací motor se zastaví. Součástí obvodu spalovacího motoru je snímač hladiny chladicí kapaliny (BH1) v chladiči (horní část sloužící jako vyrovnávací nádrž). Při nízkém stavu chladicí kapaliny svítí porucha na diagnostice spalovacího motoru.

 

Návěstní světla

Jsou ovládána třemi ovladači umístěnými na pultech. První trojice ovladačů (SA10, SA11, SA21) slouží k ovládání předních návěstních světel (bílá horní – EL21; kombinovaná dolní – EL31/41, EL51/61). Prostřednictvím druhé trojice ovladačů (SA10*, SA11*, SA21*) jsou ovládána zadní návěstní světla.

 

Dálkové ovládání

Lokomotiva je vybavena radiovým dálkovým ovládáním DOL 850. Celé zařízení se skládá z komponentů:

Řídicí jednotka (DO), - jednotka omezení rychlosti (JOR), - anténa (AN1), - přepínač ovládání (SV80), - přepínač omezení rychlosti (SV100), - kontrolka chodu (HL80), - kontrolka pasivního stopu (HL81), - kontrolka postupného stopu (HL92), - relé nouzového stopu (KA3), - relé pasivního stopu (KA5), - relé postupného stopu (KA6), - tlakový spínač – brzdové válce (SP4), - tlakový spínač – aut. výluka (SP9), - majáky (HL88, HL88*).
Dálkového ovládání prostřednictvím pětice pomocných relé (KA1 – KA5), nebo přímo svými výstupy ovládá všechny potřebné funkce lokomotivy (výkon lokomotivy, ovládání samočinné a přímočinné brzdy, zvukové návěsti atd.). Před uvedením zařízení do chodu musíme odblokovat přepínač režimu dálkového ovládání, zámkem s klíčem. Aktivace dálkového ovládání se provádí třípolohovým přepínačem, který má nulovou (vypínací) polohu, polohu startovací a provozní polohu. Během provozu je chod signalizován bílou kontrolkou. Při provozu lokomotivy na dálkové ovládání lze omezit maximální rychlost. To provedete přepínačem omezení rychlosti. Ten má nulovou (vypínací) polohu a polohy pro omezení rychlosti v rozsahu na 10 – 40 s krokem po 5 km/h.

 

© zpracoval s.i. Jan Černý a Jiří Krákora, PJ ČDC České Budějovice

© upravil Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 45945×.

Tento článek byl naposledy upraven: 03. 05. 2022