Funkční popis lokomotivy řady 362/363

Funkční popis lokomotivy řady 362/363

Úvod

Počátky této řady sahají do roku 1980, kdy poprvé vyjely ze závodu Škoda Plzeň. Lokomotivy byly vyráběny ve 4 sériích v celkovém počtu 181 kusů. Výroba této lokomotivy skončila v roce 1990. Tato řada patří ke stěžejním pilířům vozového parku celé skupiny společnosti ČD. Díky své elektrické výzbroji může být lokomotiva napájena stejnosměrně (3 kV) i střídavě 25 kV, 50 Hz).

Oživení lokomotivy a příprava do provozu

Po prohlídce lokomotivy dle předpisu, kdy se věnujeme kontrole pojezdu, střechy, narážecího a tažného ústrojí, strojovny, kontrole všech spínačů v základní poloze, můžeme začít s oživením stroje. Začínáme na stanovišti č.1, kde se nachází jističe, jistič baterií, jistič nebo vypínač centrálního zdroje a kohoutky vzduchu k ovládání sběračů. Před oživováním prohlédneme ruční odpojovače sběračů Q03 + Q04 a přestavíme je ručně do polohy "zapojeno".

ruční odpoj.

 

Zapneme baterie a spustíme pomocný kompresor

363---jistice-a-ovladace.jpg

 

Zapneme jističe baterií F 202, od něj dostáváme napájení k jističi F121 (jistič ovládání pom. kompresoru). Po zapnutí řízení spínačem S 101.B (102.B) dostaneme napájení k spínači pom. kompresoru S115 (S116). Tím ovládáme stykač pom. kompresoru K131 přes tlakový spínač S 502, který nám hlídá tlak v pomocné jímce. Běh pom. kompresoru nám signalizují žárovky H107/H108 na panelu centrální signalizace.

(Tl. spínač S 502 je na zadní straně vzduchového rámu)

POZOR! - při zapnutí bateríí a pom. kompresoru ještě nezapínáme centrální zdroj, protože baterie nejsou Tušimice, také si hlídáme otevření kohoutků ke sběračům!! (viz. odstavení lokompotivy dle předpisu V2).

Spínač pomocného kompresoru necháváme v zapnuté poloze i během zvedání sběračů a ovládání HV aby se neustále udržoval tlak vzuchu v pomocné jímce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvedneme sběrače, po indikaci systému zapneme centrální zdroj 115V/400Hz

Před zvednutím sběračů zavřeme dveře do strojovny!

Sběrače ovládáme spínačem S 121 (S 122), kdy máme možnost navolit zadní, přední, nebo jejich kombinace. Před zvednutím sběrače k troleji musí být v obvodu splněny určité podmínky. Musí být zapnut jistič F 104, od něj se nám pak dostane napájení vodičem 400. První větví se nám přivede napětí k indikaci stavu HV, kde nám číhají pomocné klidové kontakty Q01.M pro ss systém a Q02.L stříd. systému. Druhá větev obvodu vodiče 400 pak přichází k signalizaci provozního i bezpečného stavu strojovny a západky dveří strojovny (ventily Y 201 + 202) a odbočky k pracovním kontaktům Q02.L - Q01.L - Q06.L a kontakty relé 30P + 29P.

 konc.

Od IV.serie jsou ve větvi k EPV dveří zařazeny klidové kontakty Q02.L a K01 (relé indikace ss systému) a pracovní kontakty relé 14P ze skříně ochran a odpojovače ss systému Q06.M.

Další kontrolní větev vodiče z vodiče 400 je odbočka ke koncovým spínačům dveří S 402 + S 403, jejichž pracovní kontakty musí být sepnuty po zavření dveří do strojovny. Přes ně se nám dostává napětí k relé K 141 (relé blokování strojovny), které nám přitahuje kontakty 1 - 2 ve větvi "502" k prac. kontaktu relé blokování sběračů K 133.Toto relé se přestaví do polohy, kdy samo sebe drží. Jeho pracovní kontakty odpadají v případech otevření dveří do strojovny nebo stiskem tlačítka S 123 - 124 vypnutí HV.

Relé K 133 zajišťuje stažení sběračů v případě otevření dveří do strojovny (přerušení napájení K 141) nebo použití vypínacího tlačítka HV S 123 -124.

Y 121


Můžeme přejít ke zdvihu sběračů k troleji. Větví z vodiče 400 se dostáváme přes pracovní kontakty S 169 (diagnostika) na pracovní a již sepnuté kontakty relé K 133 a pracovní kontakty S 406 (konc.spínač žebříku) na klidové kontakty Q02.L (HV stř.vypnutý) dále pak na pracovní kontakty Q06.M (odpojovač ss systému odpojen) ke kontaktům spínačů řízení S101.A a S102.A. Od nich ke spínačům k ovládání sběračů S 121 + 122. Po zapnutí spínače řízení a spínače ovládání sběračů již napájíme některý z EPV Y 121 nebo Y 122. Napájení k ventilům vede přes pracovní kontakty odpojovačů sběračů Q03.L a Q04.L - ty musí být v poloze zapojeno (alespoň jeden z nich pro sběrač X01 nebo X02).

K indikaci napětí slouží indikační transformátor T06. Na něj je navázáno relé indikace ss systému K 01. Indikace ss systému se nám objeví přes a ukazatelích indikace H 201 nebo H 202. To se děje přes obvod ve skříni ochran a jejich relé 28P, 29P, 15P, 30P. Pokud se indikuje střídavý systém, jdeme přes relé 14P a L.

Pro činnost indikačního relé K 01 je důležitý jistič F 110 v zapnuté poloze. Z troleje se nám na primární část trafa dostane napětí, při ss systému sepne relé K 01 kontakty 1 - 2 v obvodu skříně ochran a tím dostáváme napájení k relé 15P, to sepne a přes jeho prac. kontakty dostáváme napájení přes klidové kontakty relé 14P pro stříd. systém!! až na relé 30P. To přitáhne všechny 4 svoje pracovní kontakty. Indikace se objeví na stanovišti na ukazatelích H 201 nebo H 202.

Pokud se z troleje indikuje stř. systém, pak na sekundární straně trafa T 06 přes pojistku a jistič F110 a na můstek přichází napětí. To nám jednak začíná nabíjet kondenzátor C3 přes odpor R29 a zároveň se nám přes klidové kontakty relé 14P napájí cívka relé L. Ta nám svým pracovním kontaktem spojí a přivede napájení na relé 28P. To sepne své dva pracovní kontakty, čímž jedním napájí samo sebe a drží se, druhým pak přivádí napájení přes pom. kontakty Q02.L již mimo skříň ochran až k ukazatelům indikace na stanoviště. Zároveň nám přivede i napájení k relé indikace stř. systému 14P. To spojí své pracovní kontakty a přes klidové kontakty relé indikace ss systému 15P začne napájet i relé 29P. To sepne všechny své 4 pracovní kontakty a indikuje nám stříd. systém v troleji.

V obvodu ovládání sběračů pak dojde k překlenutí klid. kontaktu Q02.L pomocí relé 29P po indikaci stříd. systému. Pokud je indikován ss systém, překlenutí provedou kontakty relé 30P. Zároveň nám relé 30P propojí pracovní kontakty ve větvi k ovládání odpojovače Q06.A a ten se přestaví do polohy zapojeno! Při indikaci systému střídavého nám relé 15P svými klidovými kontakty umožní napájení odpojovače ss systému Q06.B v poloze odpojeno - uzemněno. Je to napájení k ventilům samotného odpojovače a uzemňovače Q06 ss systému. Přes pomocné klidové kontakty Q01.M (pom. kontakty ss vypínače v poloze vypnuto) a přes kontakty spínačů řízení a ovladačů hl.vypínačů dostaneme napájení k přepojovači vlakového topení Q07 a v tomto případě na Q07.B. Je to EPV střídavého systému. Ventil Q07.A je napájen pouze při ss systému vlak. topení a to nám pak pomocí kontaktů Q07.L provede přítlak sběrače / sběračů k troleji.

» Na ss systému je proveden přítlak sběračů pomocí EPV Y 124 nebo Y 123. Přítlak se zvýší na 8 - 10 kg.

» Na stř. systému se přítlak sběračů nezvyšuje a zůstává na hodnotě 6 - 8 kg.

V této fázi máme zvednutý sběrač / sběrače a indikovaný systém

 

Zapneme centrální zdroj 115V / 400Hz

Centrální zdroj 115V/400Hz se nachází za 1.stanovištěm strojvedoucího přímo naproti ventilátoru, je na něm zpravidla umístěna skříň ochran H280. Centrální zdroj zajišťuje stabilizované střídavé napětí 115V/400Hz ve stanoveném kolísání napětí lok. bateríí 48V ss. Napájeny z něho jsou:

» radiostanice

» napájení LVZ

» napájení veškerou elektroniku pro řízení (regulátor tahu, centr.říd.člen, skluzová ochrana, říz.pomocných pohonů, ARR)

Skládá se ze čtyř střídačů a čtyř stabilizátorů, padáčkového relé a vlastního chlazení. Při poruše se nabízí čtyři varianty spojení střídače a stabilizátoru, protože za normálního stavu je v provozu vždy jeden střídač + jeden stabilizátor. Ovládáme ho jističem F 203.

 

363-centr.-zdroj-popis.jpg

 

Podle indikace zapneme hlavní vypínač

Hlavní vypínač ovládáme jedním spínačem na stanovišti S 125 (S 126). V obvodu jdeme vodičem 400 přes spínač režimu řízení A - R, S 111 (S 112) a spínač řízení S 101.B (S 102.B) a přes klidové kontakty S 123 a S 124 - "hříbkové" vypínače HV. Dostáváme se přes kontakty spínače řízení S 101.A nebo S 102.A na spínač HV S 125 (S 126). Od něj pak přes klidové kontakty Q02.L. Dále pak přes klidové kontakty diferenciálního proudového relé trakčních obvodů K 03. Z tohoto bodu nám vychází signál N 1 pro regulátor pulsních měničů EDYN 22. Dále pokračujeme přes Nadproudové relé motorových skupin K 04 + K 05 (nastaveno na 1350 A) pak na sepnutý kontakt 26 - 27 - ze skříně ochran - relé V + přítomnost 48 V ss. Větev pokračuje přes tlakový spínač S 502 pro pomocnou jímku 4,3 bar. Znovu se dostáváme přes spínač HV S 125 (S 126) a spínač řízení S 101.B (S 102.B) na vypínací ventil S 1 (Q02.B) střídavého HV, pokud volíme střídavý hlavní vypínač. Pokud volíme ss hlavní vypínač, jdeme přes klidové kontakty relé K 09 pro měření nadproudu vlakového topení na ss systému (nastaveno na 270 A) opět přes spínač HV a spínač řízení a napájení přivádíme na elektromagnetickou západku Q01.B ss hlavního vypínače.

» Při zapínání střídavého HV pokračujeme obvodem přes tlakový spínač Q02.S pro jímku stříd. HV pak přes pracovní kontakty odpojovače ss systému Q06.M v poloze uzeměno - odpojeno na další sepnutý pracovní kontakt od relé 29P ze skříně ochran.

» Při zapínání ss HV pokračujeme přes pracovní sepnuté kontakty Q07.L a sepnuté pracovní kontakty odpojovače Q06.L v poloze zapojeno na sepnuté kontakty relé 30P ze skříně ochran.

 

363-pult-popis.jpg


Dále pokračuje obvod shodně pro oba systémy vodičem přes klidové kontakty relé K 104, K 105 a K 107 (jen při výběhu, nebo v klidu - pomocné relé vyrovnání tlaků směr vpřed a vzad a relé vzniku brzdového proudu kotev TM) na pracovní kontakty časového relé pro ventilaci s odpadem po 20 s K 117. Obvod pokračuje přes klidové kontakty buchholzova relé T01.N přes klidové kontakty relé skluzu K 22.M a K 21.M. Dál pak přes pracovní kontakty relé pro zkratování hlavního filtru K 37.L na koncové spínače krytů transformátoru S 407 (2x) na pracovní kontakty relé pro blokování strojovny K 141 přes diodu na relé hlavního vypínače K 140. Toto relé nám přitáhne ve dvou větvích obvodu kontakty 7 - 8 a 11 - 10.

Při zapnutí střídavého HV se nám přes pracovní sepnuté kontakty Q07.M (poloha stříd.) dostane napájení k zapínacímu ventilu S 2. (Q02.A).

» díky kontaktu Q02.L v pracovní poloze se nám indikuje stav zapnutého HV stříd. na stanovišti pomocí ukazatele stavu H 205 (H 206).

Při zapnutí ss HV se nám přes sepnuté pracovní kontakty Q07.L (poloha ss) dostane napájení na zapínací ventil Q01.A.

» díky kontaktu Q01.L v pracovní poloze se nám indikuje stav zapnutého HV ss systému na stanovišti pomocí ukazatele stavu H 203 (H 204).

V této fázi máme zvednutý sběrač / sběrače a zapnutý jeden z hlavních vypínačů a centrální zdroj 115V/400Hz

Pro další obsluhu lokomotivy je nutné mít nabité hlavní filtry a provozní UNIPULS. Ve schéma hlavního obvodu se nám přes střídavý HV dostává napětí do primární části hlavního transformátoru. Přes sekundární vinutí se nám napájí dva můstky trakčního usměrňovače, zároveň dochází k postupnému nabíjení hlavních filtrů C04 a C05. V první fázi přes pojistku F 05 a odpor R 05 na hodnotu cca 2000 V. Poté dojde k sepnutí stykače nabíjení hlavních filtrů K 36. Pokud přichází napětí z troleje přes stejnosměrný HV, pokračuje obvod přes relé K 03 (diferenciální relé trakčních obvodů) na jeden můstek trakčního usměrňovače. Další průběh nabíjení je stejný.

363---unipuls.jpg

Kondenzátor C 04 je určen pro napájení kotevních pulsních měničů a UNIPULSU napětím 3000 V. UNIPULS je napájen přes diferenciální relé pomocných pohonů K11.

Kondezátor C 05 je určen pro napájení pulsního měniče buzení BATYR.

Spustí se UNIPULS (univ. pulsní měnič pom. pohonů U 60)

Univerzální pulsní měnič pomocných pohonů (UNIPULS) slouží k napájení dvou ventilátorových motorů o napětí 440 V ss. Je rozdělen na dvě části, primární část zajišťuje stabilizované výstupní napětí na úrovni jmenovitého napětí pom. pohonů a je využito i pro nabíjení baterií lok. a motorů kompresorů klimatizace. Sekundární půlsní měniče provádí rozběhy kompresorových motorů a regulují napětí na motorech ventilátorů. Skládá se z primárního měniče, 4 kusů sekundárních měničů, kondenzátory vstupního filtru sekund. pulsních měničů a tyristorová ochrana filtru. Mimo skříň je vstupní filtr primárního měniče (trakční vstupní filtr L03 a C04) Tlumivka vstupního filtru je mimo skříň, regulaci UNIPULSU provádí elektronika A102.C A102.D A102.E.

 

 

 

 

Ovládací obvody pro pomocné pohony a topení jsou napájeny přes kontakty stykače pom. pohonů K 116. V jeho obvodu jsou kontakty spínačů řízení a sběračů, zároveň i klidové kontakty K 02.M (přepěťová ochrana) a prac. kontakty hlavních vypínačů Q01.L a Q02.L. Jištění obvodu je provedeno jističem F 102 (jistič řídících obvodů pom. pohonů).

Primární část měniče U60 se spouští po přivedení signálu S 5 do regulátoru řízení pomocných pohonů A102.C-A102.D-A102.E - jedná se o napětí 48V ss.

Z boční části skříně UNIPULSU jsou pojistky F1 + F2 + F3 + F4 + F5 pro napájení Unipulsu a pro motory kompresorů + ventilátorů.

363-unipuls---pojistky-popis.jpg


Spustíme kompresory

Od relé K 116 dostáváme napětí přes zapnutý spínač řízení ke spínačům S115-S117 (S116-118) pro ovládání kompresorů. Ty spouštíme v poloze "R" nebo "A". V poloze automatika je pak v obvodu závislost na tlak. spínači S 501 (9,75 bar) - přivedením signálu "S 1 - S4" do regulátoru A 102. Kompresory mají přeotáčkovou ochranu - kontakty M13.B + M14.B, při překročení otáček zkratový proud vypne jistič F 102. (jistič řídicích pomocných pohonů). Výstupní signály z regulátoru řízení A 102 - R 3 a R 4 přichází k pomocným relé signalizace napájení kompresorů K 128 + K 129. Regulátor A 102 pak řídí měniče UNIPULSU U 60, který napájí motory kompresorů M13 + M14 o napětí 440 V. Běh kompresorů je hlídán obvodem mazání kompresorů přes tlakové spínače M 13.A a M 14.A + signalizace poruchy mazání na panelu signalizace.

 

Ovládání ventilátorů

Poloha Automaticky

Ventilace je provedena dvěma ventilátory. Obvod ovládání vychází opět od zapnutého jističe F 102, přes sepnuté kontakty relé pomocných pohonů K 116 přes spínač řízení S 101.B (S 102.B) ke spínačům S 113 (S 114). V základní poloze jsou spínače v automatickém režimu chlazení. V tomto případě nastává rozběh automaticky po dosažení proudu kotev 0,2 A při min. napětí 100 V. Při zvyšování se proudu na kotvách TM se napětí na ventilátorových motorech úměrně zvyšuje až do max. velikosti 440 V. Při poklesu proudu na kotvách TM se snižuje napětí na motorech ventilátorů až na úroveň minimálního chlazení, což je režim "dochlazování".

Poloha dochlazování

Režim dochlazování je koncový režim běhu ventilátorů v automatickém režimu chlazení. Na motorech ventilátorů je napětí 100 V, pokud chceme dochlazování vypnout, spínač S 113 (S 114) přestavíme do nearetované polohy VYP. a tím přivedeme signál D (48V ss) na regulátor A 102. Unipuls pak běh ventilátorů úplně zastaví.

Poloha ruční chlazení

Ruční poloha se používá při dochlazení nebo při zkoušení, je to maximální chod ventilátorů na plný výkon. Pomocí spínače S 113 (S 114) přivádíme signál "M" (48V ss) na do regulátoru A 102. Při přerušení signálu pro ruční chlazení přechází regulace na režim automatický.

 

Chod čerpadel trafo-oleje

Olejové chlazení s nuceným oběhem zajišťují dvě bezucpávková čerpadla, poháněná jednofázovými motory M19 + M20, které jsou napájeny z odbočky topného vinutí trafa přes pojistky F19 + F20. Mají v obvodu pomocnou fázi tvořenou kondenzátory C14 a C15.

čerpadlo

Motory čerpadel spíná stykač K 91. Ten je ovládán v závislosti na teplotě trafo-oleje. Čerpadla jsou v provozu po oteplení oleje na cca 15 stupňů celsia.

F 19 + F 20 + K91

 

Zapneme vlakové topení

Vlakové topení zapínáme spínačem S 119 (S 120) ze stanoviště (klička). Ovládací napětí přivádíme na stykač vlakového topení K 85. V obvodu přicházíme od jističe ovládání topení stanoviště F 106 přes sepnuté pracovní kontakty relé pomocných pohonů K 116.

» při ss systému pak přes pracovní kontakty přepojovače systému Q07.L na spínač topení S 119 (S 120) a napájíme vlakové topení 3000 V přes stykač K 85 - signalizace stavu je provedena přes H 207 (H 208).

» při stříd. systému pak pokračujeme obvodem na pomocné kontakty Q07.M v poloze stříd. na spínač S 119 (S 120), od něj dostáváme napájení na ventil přepojovače Q031.A nebo Q031.B (1500 V / 3000 V)překlenuté klidovými kontakty stykače K85.L. vládací napětí na stykač K 85 je pak veden přes Q07.M a přes příslušný pracovní kontakt Q031.M nebo Q031.L. Signalizace je opět přes H 207 (H 208).

 

Zařadíme směr vpřed

Po zapnutí řízení spínači S 101.A (S 102.A) do polohy zapnuto se nám přivede informace o stanovišti, ze kterého chceme ovládat lokomotivu do regulátoru tahu A 102. Signál "F1" (stan. 1.) signál F2 (stan. 2.) směrovým válcem S103.A (S104.A) pak lze navolit požadovaný směr. Směr. válec je blokován elektromagnetickou západkou S103.D (S104.D) která se uvolňuje až při rychlosti 1 km/h a to je hlídáno pomocným relé pomalé rychlosti K 111 přes které jsou západky napájeny. Toto relé je ovládáno signálem ze skluzové ochrany.

Po zařazení směru vpřed se objeví signál "P" pro regulátor tahu A102. Ten po vyhodnocení signálu o obsazeném stanovišti a požadavku na směr vpřed vydá signál "D0" resp. signál "R0" . Tyto signály napájí přes kontakty relé K 125 pomocná relé K 108 a K 109 pomocí nichž se ovládají směrové přepínače Q13 a Q14. V jízdním režimu spíná relé K 125 až při rychlosti menší než 9 km/h. při elektrické brzdě je napájeno trvale. Tím je částečně zajištěno aby nešlo měnit směr za jízdy lokomotivy a směr. válec byl blokován i při poruše skluz. ochrany při rychlosti nad 1 km/h. Pokud by došlo ke změně směru za jízdy lokomotivy, může dojít k poškození nulových diod pulsních měničů vlivem remanentního proudu.

Při každém přechodu z jízdy do brzdy a z brzdy do jízdy je třeba měnit smysl buzení. Aby při reversování nevypínal směr. přepínač proud, je toto dovoleno jen při rozepnutém stykači buzení K 40. Ovládání a blokování stykače buzení provádí regulátor tahu signálem "E0" tím je sepnuto pomocné relé K 103 a to přivádí napětí k cívce stykače buzení.

 

Rozjezd lokomotivy při ručním řízení

Pro řízení má povelový válec S 103.B (S104.B) následující polohy:

» » "nahoru rychle"

» "nahoru pomalu"

X poloha jízdní, nebo nulová (výběh) ( aretovaná )

» "dolů pomalu"

» » "dolů rychle" ( aretovaná )

Přes kontakty "17-18" spínače řízení S101.A (S102.A) a kontakty směrového válce říd. kontroléru S103.A (S104.A) a kontakty povelového válce S103.B (S104.B) přivádíme napětí 48 V na zadávací jednotku umístěnou v centr. říd. členu A112. Jsou to tyto signály:

"NR" - nahoru rychle

"NP" - nahoru pomalu

"DP" - dolů pomalu

"DR" dolů rychle

Tyto signály jsou vedeny i do regulátoru rychlosti A113, kde slouží při volbě jízdy v automatickém režimu.

Spínačem S 111 (S 112) volíme režim řízení. v Poloze "R" ruční. Tím pádem nedostává centr. říd. člen signál "A" A112 centr. říd. člen je ovládán signály z povelového říd. válce. Výstupní napětí v hodnotách 0 - 10 V ze zadávací jednotky tj. signál "Wi" je úměrné požadovanému kladnému poměrnému tahu. Při příchodu signálu "NP" nebo "NR" z říd. kontroléru začne narůstat výstupní napětí zadávací jednotky se strmostí až 10 V za 16 s resp. 10 V za 8 s. Po dosažení hodnoty 0,5 V vydá signál "WJ" jako požadavek jízdy do regulátoru tahu A102.

Na povel signálu k jízdě "WJ" se začne přestavovat silový obvod lokomotivy. Regulátor tahu vydá signál "J0" tím pádem sepne relé K 101 (pomocné relé J-B) a to přes své spínací kontakty S 191 - S 192 - S101.A, S102.A, Q13.L+Q14.L přivede napětí na ventily Q11.A a Q12.A přepojovačů "jízda - brzda". Ty se přestaví do polohy jízda.

Pokud odpadne relé K 101, přestaví se přepojovače Q11+Q12 do polohy brzda, to nastane i při zrušení signálu "J0" z regulátoru tahu.

V obvodu je ještě zařazen obvod relé K 102 které je přerušeno relé K 116 pro pomocné pohony. Vydáním signálu "S0" z regulátoru tahu je přerušeno relé K 102 přes jehož kontakty se přivádí napětí k relé K36.A stykače nabíjí. odporu K36. ten sepne. Relé K 116 odpadá při podpětí. Tento obvod je zde proto, aby při průjezdu beznapěťového úseku se zamezilo přepětí na vstupním kondenzátoru C 04 a bylo zaručeno odpadnutí K36.

Polohy Q11 a Q12 v poloze "J" jsou hlídány signálem "J1"

Sepnutí stykače K 36 signálem "S1"

Polohu směrových přepínačů Q13 + Q14 signály "D1 + R1

Sepnutí stykače buzení K 40 signálem "E1"

Sepnutí stříd. hlavního vypínače signálem "W"

Sepnutí ss hlavního vypínače signálem "G"

Po kontrole silového obvodu přestaveného v jízdě regulátor tahu odblokuje řídící impulsy pro tyristory a do centr. říď. členu A112 vydá signál "JS" díky tomu začne z centr. říď. členu růst do kladných hodnot signál "Wi". Zadaný tah je signalizován na stanovišti ukazateli P 113 (P 114) .

Regulátor tahu vydá zároveň signály "ID" a "IR" která jsou vedena k pomocným relé K104 + K 105. Pomocí jejichž doteků jsou ovládány vyrovnávače nápr. tlaků.

Při jízdě výběhem je výstup ze zadávací jednotky roven nule, hodnota "Wi" = 0 . Silové přístroje zůstanou v předchozím stavu, pouze dojde k zablokování impulsů pro řídící tyristory. Při střídavém systému se ztrácí signál "S0" a tím odpadá stykač K 36 a relé K102.

 

Přechod při ručním řízení do brzdy

Pokud začneme brzdit, objeví se v převodníku tlaku B101 nárůst tlaku až na 0,6 bar a tím dojde k vytvoření signálu "TE" Pokud zadávací jednotka byla v kladných hodnotách, sjede dolů výkon a přejde do záporné hodnoty. CŘČ vyšle požadavek na brzdu signálem "WB". Tím dojde v obvodu k následujícím krokům:

» RT ruší "E0" + K103 + K40.A = zrušení "E1"

» RT ruší "Jo" - K123 - K 101 - Q11.B + Q11.C, Q12.B + Q12.C

» Zruší se "J1" a jezadáno "B1", RT zruší "D0" + K125 - K 108 - Q13.A, Q14.A

» Zruší se "D1" a RT vydá signál "R0" - K125 - K109 - Q13.A + Q13.B, Q14.A + Q14.B = potvrzení signálu "R1". RT znovu vydá signál "E0" -K103 - K40A = "E1".

RT vydá signál "BS" (tím jsou splněny podmínky pro brzdu) CŘČ odblokuje zadávací jednotku a vydá signál "Wi" na ukazateli pom. tahu mínus. Po nárůstu proudu na kotvách TM více než 100A vydá RT signál "IB" - K112 - K107 - Y109 a začnou se odvětrávat brzdové válce.

Relé K107 nám provede rozpojením svého klid. doteku rozpojení K106 a tím zablokování záp. směru a pov. válců. Po nárůstu proudu na kotvách TM na hodnotu 250A a více vydá RT signál "IP" (zapůsobí při použití rychlobrzdy).

Když snížíme tlak v průběžném potrubí pod 3 bary (S513) propojí se obvod a způsobí zavedení signálu "EB" (extrémní brzda) CŘČ zkontroluje signál "IP" . Pokud signál trvá, neděje se nic, pokud tento signál není vůbec, brzda je málo účinná, tím pádem vydá CŘČ další signál "RV" - K112 přeruší obvod - K107 - Y109 a lokomotiva přejde do pneumatické brzdy. Druhý dotek relé K112 zavede signál "BL" a CŘČ zablokuje EDB.

 

Blížíme se ke styku napěťových soustav, jak se budeme chovat?

 

363-system-stanoviste.jpg

    363-bezp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Před vjezdem pod neutrální úsek zavést výběh, HV vypneme , S123, S124, spínače systému S 125 + 126 a sběrače S121 + 122 přestavíme do polohy "0". Ve strojovně pohledem dveřmi zkontrolujeme rozsvícení kontrolky bezpečného stavu (zelená indikace) - vybití filtrů. Před zvednutím sběrače vyčkáme na rozepnutí stykače nabíjení filtrů K 36 pro filtry C04, což se projeví zablokováním pulsních měničů a pak můžeme zvedat sběrač spínačem S 121 (S122). Vstupní filtr se pak nabíjí přes odpor R05. Po zvednutí sběrači a indikaci systému navolíme tento spínačem S125 (S126) a zapneme příslušný HV.

 

Popis mechanických částí lokomotivy

 

Podvozek lokomotivy ř.362: (sekundární vypružení):

podvozek-rady-362.jpg


   1. rám lokomotivy

   2. podélný tlumič vrtivých pohybů podvozku

   3. připojení tlumiče k podvlečenému příčníku

   4. podvlečený příčník ! Je součástí lokomotivního rámu !

   5. příčný hydraulický tlumič

   6. podpěry lokomotivní skříně

   7. svislý hydraulický tlumič

   8. vinuté pružiny

   9. brzdové jednotky ŠKODA

 

 

 

Podvozek lokomotivy ř.363: (primární vypružení):

363-podvozek-prim.jpg


   1. rám podvozku

   2. vodící trn dvojkolí

   3. vinutá pružina

   4. záchytka

   5. obruč dvojkolí

   6. svislý hydraulický tlumič

   7. ložisko nápravy

 

 

 

 

 

 

Podvozky II. generace byly vyvinuty počátkem 70.let a zkoušeny byly již v roce 1972 na lokomotivě řady 124.601 až do rychlosti 224 km/h. Byl použit již u všech lokomotiv druhé generace tj. řad: 130, 150, 163, 263, 363, 372 a 184.5 DNT. Při rekonstrukcích těchto lokomotivních řad na rychlejší řady 151, 162, 362 a 371 byly k podvlečenému příčníku dodávány tlumiče vrtivých pohybů a byl měněn převod na nápravových převodovkách. V současné době se tento tlumič doplňuje i na lokomotivy řady 363.5 pro ČDC vznikající rekonstrukcí lokomotiv ř.163.

Dvounápravový podvozek má rozvor 3200mm s dvojitým vypružením, dvojkolí je vedené vodícími čepy a odpružený pružinami doplněné kapalinovými tlumiči. Sekundární vypružení je provedeno podvlečeným příčníkem, který prochází přes nizkopoložený otočný čep umístěný uprostřed podvozku. Na příčníku leží lokomotivní skříň a celkem je odpružen čtyřmi pružinami doplněné na každé straně tlumičem.

Kola jsou hvězdicová a nová mají průměr 1250mm, primární vypružení je provedeno vinutými pružinami a svislými čepy, které vedou nápr. ložisko. Doplněno je svislým tlumičem.

 

® zpracoval Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 43949×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015