Funkční popis lokomotivy

Funkční popis lokomotivy

Nástupcem úspěšné řady 240 se v roce 1975 stala řada 242, která doznala změn zejména v celokovové skříni a vypuštění elektrodynamické brzdy. Lokomotivy byly typické pro oblast v okolí Plzně a Českých Budějovic. Po čase se dostaly i do Brna, kde jezdí dodnes.  Jako poslední vyjela ze závodu Škoda Plzeň v roce 1981 lokomotiva 242 286. V roce 2011 prošly 4 lokomotivy modernizací WTB a jsou nasazovány na osobní vlaky s řídicím vozem ř. 961 v okolí Brna.

 


 

Popis elektrických obvodů lokomotivy

 

Zapneme jistič baterií a pomocný kompresor


Spotřebu ovládáme jističem baterie 832, od kterého dostaneme vodičem 870 napájení k většině hlavních jističů pro řízení a ovládání přístrojů lokomotivy.

 

242---baterie.jpg

 

Důležitý je jistič 840 - jistič pom. kompresoru, od kterého je napájen stykač 839 přes tlakový spínač 838. Pomocný kompresor zapínáme spínačem 551/552, ke kterému je napětí přivedeno od jističe pískování 550 - POZOR na jeho zapnutí!!

242-tlak-7-5.jpg

 

Pomocný kompresor necháme v poloze zapnuto do doby, než naplní jímku pro sběrače a HV na tlak 7,5 bar, pak samočinně vypne díky tlakovému spínači HV. Signalizace chodu je provedena sign. žárovkami na pultech.

 

242-pom.-kompresor.jpg

Pomocný kompresor však necháme zapnutý i po zapnutí HV a zvednutí sběrače/ů k troleji a spuštění jednoho z kompresorů. To je z důvodu udržení tlaku v pomocné jímce pro HV do doby, než v hlavních jímkách nestoupne tlak vzduchu. Poté spouštíme i druhý kompresor lokomotivy a vypínáme pomocný kompresor.

Zapneme hlavní vypínač a zvedneme sběrač/ePro zapnutí HV musí být zapnutý jistič 846. Přes něj z vodiče 870 přivádíme napětí ke spínačům řízení 370/372 z jejichž dotyků dostaneme napětí k bloku HV přes pom. dotyky "1-21" až k vybavovacímu tlačítku skříně ochran přes zprostředkovací relé 852 a pomocné relé 48 V 852 B, které musí být napájeno. Ze skříně ochran na dotyky buchholzovo relé k EPV S1 - (vypínací ventil HV). Ten napájíme paralelně, zem má společnou se skříní ochran. Dál přes tlakový spínač HV (musí být tlak min. 7,5bar) a přes pom. doteky "5-6" relé mezistupně 402 ke skříni ochran (k podpěťovému relé 851C) přes dotyky regulace trafa 015-11, které musí být v "0" ! Dostáváme napájení k relé 404 (časové relé ventilátorů). Od něj se obvod uzavírá přes doteky dveří strojovny 408-409-410-411 na relé 405 (relé HV).

Relé HV přitáhne a svými dotyky "7-8" začne napájet zapínací EPV S2. Ten se přestaví a svými pom. dotyky "26-6" uzavře obvod blokování dveří strojovny pomocí elektromag. západek 412-413-414-415. Vypínací EPV S 1 je napájen trvale, pokud není splněna některá z podmínek pro zapnutí HV, odpadne jeho napájení a tím vypnutí HV.

Po zapnutí hlavního vypínače zvedneme sběrače. Ty ovládáme spínači 431/432, které jsou jištěny jističem 430. Od spínačů jsou přes pom. doteky HV "23-3" a "25-5" a přes pom. doteky odpojovačů sběračů "42-43" + "62-63" napájeny EPV sběračů 433+434. Sběrače volíme v poloze P, P+Z nebo Z.

 

POZOR na otevřené kohoutky k EPV sběračů na vzduch. panelu. - viz. odstavení lokomotivy dle V2!!

 

Chod čerpadel trafooleje

242-cerpadlo.jpg


Čerpadla jsou ovládána od jističů 231+232, které jsou umístěné v mezistěně za 1. stan. vlevo. Po zdvižení sběrače k troleji se automaticky rozbíhá 2. čerpadlo od jističe 232 přes pomocnou rozběhovou kondenzátorovou fázi. Pokud dojde k přehřátí trafooleje, zapnutí vlakového topení, nebo "najetí" do regulace, rozbíhá se pomocí stykače 268 i 1. čerpadlo trafooleje.Chod čerpadel je signalizován na pultu strojv. svitem žárovky, slabý svit - běží jedno čerpadlo, silný svit - neběží žádné (porucha chodu) a žádný svit - znamená, že běží oboje čerpadla. Signalizace je provedena od potrubí, kde jsou tlakové spínače pro signalizaci chodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozběh stabilizátoru

Nabíjení baterií je provedeno pomocí stabilizátoru, který přes jistič 832 tyto dobíjí. Stabilizátor řídí stab. napětí 48 V pro spotřebu lokomotivy. Z oddbočky vodičem 885 je vyvedeno 24 V napájení měniče BM 1 pro LVZ, měnič je umístěn v mezistěně za prvním stanovištěm vpravo dole. Ampérmetry stab. sítě 24 V a 48 V jsou na stanovištích. Po zvednutí sběrače k troleji se automaticky přestaví relé SO 1 (umístěné ve skříni stab. vlevo dole, v mezistěně za druhým stan.) kdy dojde k pohasnutí náv. světel a přístrojů a spotřeba je stabilizovaná na 48 V.

 

242---stablik.jpg


Spustíme kompresorové soustrojí

Pro řízení pom. pohonů musí být zapnut jistič 440. Ovládání kompresorů je jištěno přes jistič 445, spouštíme je spínači 449/450 + 451/452. Zapínáme je v poloze "automatika", kdy pracují přes tlak. spínač 453, plynulý rozběh řídí Reckdyny a pom. usměrňovače. V poloze "ručne" obcházíme tlak. spínač. Kompresory mají tlak. spínače mazání 472 + 475, které po dosažení maz. tlaku zhasnou sign. žárovky na stanovištích (kontrola poruchy kompresoru). Kompresory jsou chráněny přeotáčkovou ochranou ALNICO.

242--alnico.jpg


Lokomotiva je vybavena dvěma dvoustupňovými tříválcovými kompresory typu 3DSK 100, umístěné na čelech strojovny.

 

242---3dsk-100.jpg

 

Spustíme ventilátory

Řízení ventilátoru jistí jsitič 444, spouštíme je spínačem 454/455 a to v poloze "automatika" nebo "ručně". Řízení je provedeno přes řídicí obvody pom. usměrňovačů.

242---vetrne-rele.jpg   242--404-rele.jpg

Ventilátory mají větrnná relé, která s napěťovými relé a pom doteků měničových skříní uzavírají obvod pro časové relé 404. Pokud by se ventilátory nerozběhly do 5-ti vteřin, relé 404 ztrácí napájení a odpadá HV!! v poloze automatika se rozbíhají ventilátory přes pom. doteky reg. trafa 015-11. Řízení a jejich plynulý rozběh řídí Reckdyny.Pom. doteky měn. skříní 071 se uplatňují, pokud vyřadíme skupinu TM a tím chladíme jen dvěmi ventilátory.

 

Zapneme vlakové topení

Stykač vlak. topení 701 je ovládán ze stanoviště spínači 447/448 - "kličkou". V obvodu spínačů jsou pom. doteky "5-6", které zabraňují při projíždění beznapěťového úseku, po vypnutí pom. pohonů a stažení sběrače tomu, aby sběrač "vytahoval" od troleje el. oblouk. Ovládáním stažení sběrače a těchto pom. doteků tedy vypínáme stykač vlak. topení bez toho, abychom otáčeli "kličkou".

242-system-topeni.jpg


Obvod je jištěn jističem 446 a na stanovištích je provedena signalizace o stavu a kontroly systému vlak. topení. Systém 1500 V nebo 3000 V měníme ručně svorkou vlak. topení ve strojovně. Ukazatele stavu vlak. topení 481+482 je možno ověřit tlačítky 479+480 stav.

242-svorkovnice-top.jpg

 

Zařadíme směr jízdy vpřed

Napájení přichází kabelem 870 k jističi řízení 301 ke spínači řízení 370 v poloze I. dále přes doteky B1-A1 válce 3401, vodičem 355 dostaneme napájení EPV ventilu 031-21 měniče směru v 1. přístroj. skříni a EPV ventilu 031-22 v druhé přístrojové skříni. Tyto ventily vzduchovým pohonem přestaví válce měničů směru na polohu P a polohu Z (2. skříň - podvozky proti sobě).

Z vodiče 355 pokračuje napájení k dotyku A, B prvního měniče a C, D druhého měniče směru. Tím se hlídá správné postavení měničů. Vodičem 357 od doteku C, D napájíme doteky E1+D1 válce měniče směru 3401. Vodičem 356 napájíme EPV ventily J 07121 odpojovače poškoz. motorů a tím se přestaví do polohy "J". Hlídání správného postavení je přes vodič 357 a dotyky A, B odpojovačů "P-M". Vodič 370 naájí EPV ventily 0158 + 0159 (regulace trafa) přes kontakty spínače řízení 370,372. Od kontaktu spínače říz. 370 se přivádí kontrolované + na doteky A2-B2 povelového válce 34121, 34021. Vodičem 392 pak napájíme relé řízení 353.

 

Zařadíme první stupěň regulace

242---pneumotor.jpg

Jízda "nahoru" kdy řadíme odbočky regulace trafa po stupních na povelovém válci má polohy +1 (řadíme jednu odbočku) nebo trvalé +, kdy regulace najíždí plynule do odboček.

Při jízdě vpřed z prvního stanoviště lokomotivy se ve schématu elektricky děje následující:

Spínač řízení v zapnuté poloze 1., na opačném stan. v poloze "0" . Válec měniče směru 3401 je přestaven v poloze "JP" a válec 3411 na opačném stan. je v poloze "0". (viz obvod přestavení směru výše)

Přestavíme povelovým válcem do polohy + 1 (jedna odbočka regulace) . Řídící obvod se předvolí pro přestavení regulace trafa na 1. stupeň. Doteky povelových válců jsou proveeny s překrytím, takže při přechodu z polohy "X" na polohu + 1 neztratí relé řízení 353 napětí vlivem rozepnutí doteků A-2 - B-2, protože k + pólu se připojí přes vlastní zapínací kontakty 1-8, doteky K - L pneumotoru 0157 a doteky C-2 + D-2 povel. válce 34021. Z tohoto doteku s epřivádí napětí i k relé řízení "nahoru" 351 ke kterému jsou v serii připojeny doteky E-2 a F-2 pov. válce 34021, pak doteky 3-4 spínačů 848 a 849 při vyřazené funkci automatiky rozjezdu nebo i dotek 13, 14 říd. relé při zapojené funkci aut. rozjezdu.

Relé 351 přivede napětí z vodiče 370 přes svůj pom. dotek 6, 7, 9 a dotek A, B pneumotoru 0157 na EPV ventil 0158, ten přitáhne a vpustí vzduch do pneumotoru, který se pootočí i se svými pom. doteky do polohy II. V této poloze sepne dotek C, D a napájí stejným obvodem přes relé 351 EPV ventil 0159. Ventil vpustí vzduch do motoru a ten se přetočí do další polohy III. Mezi druhou a třetí polohou se rozpojí dotek KL a relé 353 a 351 ztratí napájení a odpadají Tím je provedeno zařazení prvního stupně regulece transformátoru.

III. poloha je zajištěna přes klidové doteky 3, 4 relé 352 a 6, 2 relé 351 doteky 25, 26 spínačů řízení 370 + 372, otek GH pneumatického motoru, sepnutý v poloze III. vodičem 411 přes diody 355, jimž jsou napájeny ventily 0158 + 0159a v obou válcích je stalčený vzduch takže motor motor nelze přetočit a zůstává stabilní. Povelový válec vrátíme do polohy "X" působením pružiny okamžitě po uvolnění řídící páky pov. válce.

Rychlost lokomotivy zvyšujeme řazením dalších stupňů regulace (odboček) , takže z polohy "X" přestavíme povel. válce do polohy + 1. Na relé 351 se nám opět dostává napětí a relé přitáhne. Obvod napájení ventilů 0158 + 0159 se přeruší a ventil 0158 vypustí vzduch z válce pneumotoru a ten se pootočí do čtvrté polohy IV. Po přítahu relé 351 má ventil 0159 trvalé napájení protože sepnou pom. doteky 6, 7 relé 351 přes doteky CD pneumotoru. Při přestavování z polohy III. do polohy IV: s evšak napájení přerušuje díky odpadnutí doteků CD. a vypouští se vzduch i z druhého válce pneumotoru. Ten se přestaví do polohy I. Mezi polohou IV. a II. se rozpojí dotek KL a relé 353 a 351 ztrácí napětí a odpadají. Motor po nastavení druhého stupně regulace stojí, pro další stupně se cyklus opakuje.

Při nastaveném trvalém + na povel. válci je relé 353 napájeno přes dotek A2 - B2 pov. válce 34021 trvale. Relé 351 je pak trvale napájeno přes doteky E2 - F2pov. válce. Přes dtoek relé 351 pak dostáváme trvalé napájení EPV ventilů pneumotoru. Přes pom. dotek pneumotoru AB sepne ventil 0158 a přestaví motor a jeho pom. doteky do polohy II. tam se sepne pom. dotek CD a začne se napájet i ventil 0159. ten pak přestaví motor do polohy III. Mezi II. a III. polohou se rozpojí dotek AB, ventil 0158 vypustáí vzduch z válce motoru a přetlak v druhém válci ho přestaví do polohy IV. otek CD mezi těmito polohami rozepne a ztratí se napájení k ventilu 0159. Motor se přetočí do polohy I. kde zase sepne dotek AB. Tento cyklus se opakuje až do stupně 32.

Pokud uvolníme z trvalého plusu povelový válec, můžeme zůstat na zvoleném stupni regulace. Změna stupňů je signalizovaná na stanovištích žárovkami 303 a 304. ty jsou napájeny z pom. doteku regulace IJ, to znamená, že spínají v mezistupni regulace.

 

Sjedeme z regulace "dolů"

Pro sjíždění z regulace jsou na povelovém válci polohy trvalé - (což je trvalé sjíždění) nebo - 1, sjetí o jednu odbočku regulace níž. Poloha trvalého sjíždění je aretovaná.

Pro sjíždění z regulace slouží relé 352, a jeho napájení přichází z vodiče 370 přes zapínací dotek 1 - 8 relé 353 na dotek MN pneumotoru, doteky I2 - G2, J2 - K2 povel. válce 34021 a dotek ST regulace trafa 015-11, to zajišťuje odpojení relé 352 v nulové poloze regulace. Napájení relé 353 je stejné jako při jízdě do regulace.

Přes doteky 4, 5, 10 z vodiče 370 na relé řízení dólů 352 a přes doteky EF, IJ se přivádí napětí v obráceném pořadí na ventily 0158 + 0159 pneumotoru. ten s etočí v obráceném smyslu regulace a sjíždí na nižší stupeň.

 

Jak pneumotor funguje?

Potrubím k pneumotoru je přiváděn tlakový vzduch, ten vede ke kanálu ve víku skříně. Dále se rozvádí kanály ve dvouválcích a ve víkách do šoupátek, které řídí elektropneum. ventily 0158 + 0159. Hřídel motoru se otáčí z jedné polohy do druhé o 90 stupňů, cyklus je 4 x 90 stupňů a opakuje se.

1.POLOHA

Oba ventily bez napětí, válce 2,3 jsou pod tlakem.

2. POLOHA

Ventil I. je pod napětím vzduch z válce 2 se vypustí, válce 3 a 4 jsou pod tlakem.

3. POLOHA

Oba ventily 0158 a 0159 jsou pod napětím, válce 1 a 4 jsou pod tlakem.

4.POLOHA

Druhý ventil je pod napětím, válce 1, 2 jsou pod tlakem.

 

PNEUMOTOR: - "pohled v řezu"

242-pneumotor.jpg

1. šoupátko

2. víko motoru

3. vzduchový kanál

4. ojnice

5. kontrola oleje

6. EPV ventil

7. šoupátko

8. pryžová manžeta

9. pístní čep

10. píst + těsnění kroužků

11. litinová skříň

13. vypouštěcí šroub

 

 

 Pohled shora

242-pneumotor-pohled-zhora.jpg

1. těsnicí pryž. kroužek

2. dva válce motoru

3. těsnicí pryž. kroužek (uložení hřídele)

4. klikový hřídel

5. dva válce motoru na druhé straně

242.266-5 má 4 x EPV na pneumotoru!! 

 

 

 

 

 

 Rozmístění komponentů v lokomotivě                                                                                                                                                                                                                                                 

242-rozmisteni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1. transformátor                                                                                                                                                

2. kompresorové soustrojí 3DSK 100  

3. přístrojové skříně

4. ventilátory pro chlazení trakčních motorů + šent. odporů

5. usměrňovače

6. ventilátory pro chlazení tlumivek + transf. oleje

7. buchholzovo relé

8. stykače pro pomocné pohony (vyšší + nižší) + pojistky

9. čerpadla trafooleje

10. stykač vlakového topení

11. přepínatelná svorkovnice vlakového topení 1500V / 3000V

12. tlumivky pro kompresory + ventilátory

13. šentovací odpory

14. volič odboček

15. trafo pro pom. pohony 1500 / 220V

16. pojistka trafa 223

17. kondenzátory pro čerpadla trafooleje

18. trakční tlumivky

19. filtrace trafooleje

20. pomocný kompresor

21. vzduchový rám

22. pneumotor

23. mazání nákolků

 

Rozmístění relé v mezistěně za I. stan

242-mezistena.jpg


231, 232: jističe čerpadel trafooleje

425: koncový spínač v obvodu HV

800: elektroměr (nezapojen)

574: gen. impulsů pro mazání okolků

555: impulsní relé pískování

443: stykač řízení pom. pohonů

268: stykač čerpadla trafooleje

405: relé hlavního vypínače

351: relé řízení regulace "nahoru"

352: relé řízení regulace "dolů"

353: krokové relé řízení

402: relé mězistupně

404: časové relé ventilátorů

349 + 350: pomocná relé dvojnásobného řízení

870: stabilisátor proudu pro rychloměr

250: stykač topení I. stan.

526: vstupní filtr pro LVZ

531: měnič pro LVZ

 

popis mechanických částí lokomotivy

 

Podvozek lokomotivy ř.230, 240, 242

(sekundární vypružení) stejné u všech tří řad

230-sekundarni-vypruzeni.jpg


1. skříň lokomotivy

2. unašeč příčné spojky

3. šikmé závěsky

4. opěra

5. příčná spojka

6. nosná objímka

7. konzola

8. listové pružiny

9. kámen závěsu

 

Podvozek ř.230, 240, 242

(primární vypružení)

230-primarni-vypruzeni.jpg                                                                                                               

1. "Y" ojničky

2. Vahadlo

3. Ložisková skříň

4. Hydraulický tlumič

5. Vnitřní + vnější přužina

6. Stavěcí matice

7. Závěsný šroub

8. Podložka

 

 

Čelník rámu podvozku: (ř.230, 240 a 242)

celnik-podvozku-242.jpg


1. šikmé tyče

2. konzola

3. válcové čepy

4. spodní opěrná deska

5. horní opěrná deska

6. kožený měch

7. manganová příložka

8. vodící kámen (není vidět)

 

 

 

  242.264-0 - Uvedení do provozu 

242.264.jpg

 

» zapneme tlačítka baterií (prosvětlené) na zadní straně 1. nebo 2. stan.

» spínač řízení přepneme do polohy "solo"

» pomocným kompresorem naplníme jímku pro HV a sběrače

» zapneme hlavní vypínač

» zvedneme sběrač/e

» zapneme pomocné pohony (poloha 1.)

» přepínačem "Z" zrušíme závěr a naplníme potrubí

» provedeme ZBHV

 

Změna stanoviště

» zabrzdíme el. brzdičem (páka + B)

» zavedeme závěr "Z"

» úplně odbrzdíme přímočinnou brzdu!

» vypneme HV, stáhneme sběrač/e

» všechny spínače uvedeme do základní polohy "0"

 

Řazení směru potvrzujeme při přebírání opačného stanoviště tlačítky!

Režim nouzové jízdy volíme dotekem na schématu trakčního obvodu na obrazovce.

Trakční skupinu odpojíme dotekem na obrazovce na schématu pomocných pohonů (ventilátory).

POZOR! Odpojení trakční skupiny provádíme jen při stojící lokomotivě!!

 

Doprava neobsazené lokomotivy

1. uzavřeme kohouty k BSE

2. uzavřeme kohout k LVZ

3. mechanicky odpojíme trakční motory v měničové skříni a zaaretujeme!!!

4. všechny ovládací spínače do zákl. polohy "0"

5. odbrzdíme + ruční brzdy povolíme!

6. spotřebu baterií vypneme tlačítkem na stanovišti

 

 ® zpracoval Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 25471×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015