Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 242

Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 242

Nelze zapnout hlavní vypínač

1. kontrolujeme jistič 846, tlak v jímce HV a sběračů (min.7,5b) doteky dveří strojovny, jejich el. západky 412-415, regulace trafa musí být v "0"

2. kontrolujeme, zda nezapůsobila některá z ochran. Zaměřujeme se na přítomnost +48 V - relé 852 B

3. doteky odpojovačů sběračů 003 (koncáky) na bloku HV zapínací ventil S2

 

Na lokomotivě nefunguje dobíjení

1. kontrolujeme jistič dobíjení baterie 833 a jistič 832

2. když nespíná relé SO1, kontrolujeme pojistku ve skříni stabilizátoru. Očistěte kontakty a zkusit druhou pojistku z výbavy stroje

3. jestli toto nepomůže, lze s omezeným odběrem proudu a dohledem na napětí voltmetrů na stanovištích dojet co nejdříve do depa. Při neschopnosti dobíječe neukazují selsyny!!

 

Nelze zvednout sběrač/e

v mezistěně prohlédnout otevření kohoutků vzduchu k EPV sběračů

doteky odpojovačů sběračů, pomocné doteky HV 23-3 a 25-5, jistič 430

 

LVZ ztrácí napájení 24 V

Po zastavení možno vyzkoušet odpojit konektor napájení měniče LVZ a vrátit zpátky, pořádně dotáhnout, kontrolovat voltmetr napětí 24V

 

Rozsvítí se kontrolka Buchholzova relé

Když nevypíná HV, seply nejspíš jen dotyky signalizace B. relé, nutno vypustit plyn (POZOR!! je zakázáno ho zapalovat), když kontrolka pohasne, možno pokračovat v normálním provozování, jestliže se situace opakuje, nebo dochází k vypínání HV, je nutno lokomotivu odstavit a HV již nezapínat!

 


V provozu se rozsvítí signalizace poruchy usměrňovače

Pravděpodobně došlo k zásahu některého ze sign. relé B1-B4, zároveň svítí signální žárovka na skříni usměrňovače. Po zastavení, vypnutí HV a nastavení regulace do "0" vypnout tlačítkem sepnuté relé a zkusit pokračovat v jízdě. Poku se porucha opakuje, nejspíš došlo k proražení ventilu. Zapíšeme v jaké větvi, vybavíme a pokračujeme v jízdě.

Pokud v provozu dojde k signalizaci poruchy usměrňovače 220 nebo 221, došlo nejspíš k přetížení některého můstku a zásahu rychlé pojistky. To poznáme podle praporku zasažené rychlé pojistky, kterou lze vyměnit. Zároveň je nutné kontrolovat všechny ventily v můstku. Sign. žárovka H1-H4 přímo signalizuje, v jakém můstku došlo k poruše.

 

Po rozjezdu lokomotivy vypíná HV a svítí porucha ventilátorů

Patrně na některém ventilátoru nefunguje správně větrné relé a časové relé 404 ztrácí trvale napětí. Můžeme zkusit v ruční poloze rozběhnout na plno ventilátory, zastavit je, vypnout HV a ve strojovně prohlédnout, jestli se točí všechny 4 ventilátory. Kontrolujeme všechna větrná relé, jejich hadičky a kabely.

Jestliže se ventilátory nerozbíhají ani v poloze "R", nebo se neroztočí některý z nich, je nutné kontrolovat pojistku ventilátoru, je možno jí vyměnit (100A).

V případě, že se ventilátory nerozběhnou po zařazení první odbočky, ale v ruční poloze pracují normálně, prohlédneme pomocné doteky regulace 015-11, případně tyto doteky vyčistíme.


Kompresorová soustrojí se nerozbíhají v poloze "A" ani "R"

Pokud voltmetr ukazuje napětí v troleji, ověříme zapnutí jističe 444. Pracují-li normálně čerpadla trafooleje (resp. 2. čerpadlo je v chodu) není nutno prověřovat další obvody včetně stykače pom. pohonů. Kontrolujeme proto tavné pojistky kompresorů, případně je vyměníme (100A)


Hlavní vypínač v provozu vypíná a nelze jej zapnout, svítí regulace v "0" a signalizace Ochran "STOP"

Zapůsobilo zprostředkovací relé 852 - svítí signalizace STOP. Vždy kontrolujeme skříň ochran, kde nejspíš zapůsobilo některé relé. Vybavíme jej tlačítkem na skříni, případně lankem (zemní relé 860B + 861B).

 

   860A- zemní relé II. podvozku

   852 - zprostředkovací relé

   861B - zemní relé I. podvozku

   701B - nadproud. ochrana vl. topení

   008B - nadproud.ochrana trafa

   009B - diferenciální ochrana trafa

   851B - podpěťová ochrana 17,5kV

   145B - nadproud I. usměrňovače

   146B - nadproud II. usměrňovače

   026B2 - nadproud 3. trakč. motoru

   025B2 - nadproud 4. trakč. motoru

   026B1 - nadproud 2. trakč. motoru

   025B1 - nadproud 1. trakč. motoru

   R - rezerva (862)

   R - rezerva (096)

   852B - podpětí 48 V

   853C - přepěťové relé

   851C - podpěťové relé

 

Čerpadla trafooleje se po zdvižení sběračů nerozběhnou, resp. 2.čerpadlo se nerozběhne

1. prověříme zapnutí jističů čerpadel (231+232 v mezistěně na levé straně), jističe řízení pom. pohonů (nad trafem) jistič 440, může být přerušená pojistka 203 - 206 ve skříni stykačů vyšší/nižší 207+208, zároveň prověříme polohu přepnutí.

Správně se po zdvižení sběračů k troleji rozbíhá 2.čerpadlo, při zapnutí vlak. topení, nebo při najetí do regulace a nebo při vysoké teplotě trafooleje se rozbíhá i 1. čerpadlo, to je signalizováno svitem signalizace čerpadel (slabě svítí při běhu jednoho čerpadla, pokud nesvítí vůbec, běží obě čerpadla, pokud svítí silně, neběží žádné čerpadlo.

2. při přecházení z jednoho stanoviště na druhé dbáme správného přestavení všech přepínačů do základní polohy, včetně spínačů kompresorů. Dáváme pozor na ovladač sběračů, který musí být v nulové poloze!! Jinak po oživení stroje z opačného stanoviště a zvolení jednoho sběrače, zvedáme sběrače oba, bez jakékoliv signalizace!!!

 

 

® zpracoval: Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 9290×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015