Funkční popis elektrické lokomotivy řady 210

Funkční popis elektrické lokomotivy řady 210

Oživení lokomotivy

Zapneme baterie a spustíme pomocný kompresor. Baterie zapínáme jističem 852, od kterého si přivádíme napětí k měniči pro LVZ a ke všem jističům pro ovládání přístrojů lokomotivy. Od toho je vyvedeno napájení k jističi 853 který je pro pomocný kompresor. Pro jeho rozběh je nutné mít zapnutý jistič pískování 389 na němž je "navěšen" spínač pom. kompresoru 399. Po jeho zapnutí napájíme přes tlakový spínač stykač pom. kompresoru, ten napájí samotný motor kompresoru a při rozběhu signalizuje jeho provoz žárovkami na pultě. Po dosažení nastaveného tlaku pro sbrač a HV samočinně vypne.

 

Zapnutí hlavního vypínače

Pro zapnutí HV je třeba mít zapnutý jistič 400 (jistič HV + ochran) od něj dostáváme napájení vodičem 810 k blokovacímu spínači 423 (je na pultě) přes tlačítka "STOPU" 401+402 až k tlačítkům zapnutí HV 403 (406) od nich pokračuje napájení přes pom. doteky HV ke skříni ochran na zprostředkovací relé 852 a relé 48 V 852 B, na kontakty buchholzovo relé 015-10. Od něj už napájíme vypínací ventil S 1 a druhou větví pokračujeme přes tlak. spínač vzduchu pro HV k dotekům jízdního kontroléru (musí být v "0") a druhou větví k podpěťovému relé 851 C, k tlakovému spínači 407 pro tlak v hlavním potrubí. (Tato větev má význam pro již zapnutý HV v provozu.)

Od doteků kontroléru pokračujeme přes relé 404 (časové relé poruchy ventilátorů) a přes všechny doteky dveří strojovny 415-414 + 408-409-410-411-412-413. Tím se dostane napájení k cívce relé 405 pro zapnutí HV kdy dostaneme napájení k zapínacímu ventilu S 2 přes jeho doteky 7 - 8. Tím se nám přestaví i všechny pomocné doteky HV 006 a napájení ke skříni ochran dostáváme již přes doteky 5 - 6 větví 404 přímo. Přestavením pomocných doteků HV se nám dostane napájení k signalizaci pro ukazatel HV v zapnutém stavu.

EPV S 1 (vypínací) má trvalé napájení při zapnutém HV, k vypnutí HV tj. jeho přerušení napájení může dojít např. takto:

» zasáhne některá z ochran, relé 48 V ztratí napájení (viz. zapnutí HV a stav baterií lokomotivy)

» buchholzovo relé svými kontakty "1-2" - 015-10 rozpojí obvod vodiče 417

» tlak. spínač pro HV rozepne (ztratí se tlak vzduchu)

» časové relé 404 pro ventilátory rozepne, resp. nesepne

» některý z doteků dveří strojovny se v provozu (např. otřesem) rozepne

» dojde k úniku vzduchu z hlavního potrubí pod 3,5 bar

 

Zvednutí sběrače

Pro ovládání sběrače musí být zapnutý jistič 373. Sběrač zvedáme spínači 371 (372) které jsou na pultu. Při zvedání sběrače spínačem 371 (sepnutý dotek "1-2") a dotek "3-4" druhého spínače 372 v poloze "0". Tím napájíme pomocné relé 375, toto relé spíná jen při zapnutém HV a to přes pom. doteky HV 006 - "23-13" jeho obvodu. Tím se nám propojí přes doteky relé 375 "4-5" větev k samotnému EPV pro sběrač 376. Ten zajistí zvednutí sběrače k troleji. Spuštění sběrače provádíme spínači 371-372 do polohy "dolů". Polohy jsou nearetované.

Při vypnutí HV a rozepnutí doteků "23-13" také přerušíme napájení k EPV 376 a tím dojde ke stažení sběrače dolů.

Po zvednutí sběrače k troleji kontrolujeme ukazatel napětí v troleji, poté spustíme kompresorová soustrojí. Pomocný kompresor necháváme v činnosti dokud v hl. jímkách není tlak alespoň 8 barů. Pak ho vypínáme z činnosti - ("PK" nám udržuje tlak v pom. jímce pro zapnutí HV).

 

Rozběh stabilizátoru

Stabilizátor nám zajišťuje dobíjení lok. baterií a napájí nám stab. síť 50 V ss pro ovládací a řídící obvody lokomotivy. Baterie má pojistku 854 a dobíjení je provedeno přes jistič 852. Ve skříni stabilizátoru a na stanovištích lokomotivy jsou umístěny ampérmetry pro měření dobíjecího a vybíjecího proudu baterií. Napětí stab. sítě měří voltmetry na stanovišti 858 + 865.

 

Spustíme kompresorová soustrojí

Obvod řízení kompresorů je jištěn jističem 353 a ovládáme je jedním spínačem na pultě 357, který má tyto polohy: vypnuto - 1.kompresor - 2.kompresor - automaticky.

Při zapnutí do polohy 1.kompresor nebo 2. kompresor dostaneme napájení přes kontakty "7-8" resp. "5-6" na svorky 7D1 resp. 9D1 řídících obvodů pomocného usměrňovače a kompresory se rozbíhají trvale.

Při zvolení polohy automaticky jsou sepnuty kontakty "1-2" a "3-4" a napájení říd. obvodů je provedeno přes tlakový spínač 356, který podle aktuálního tlaku spíná, nebo rozepíná jejich napájení. Oba kompresory mají tlakové spínače a kontrolní žárovky, které signalizují případnou poruchu (malý tlak mazání) kompresorů.

 

Zapneme vlakové topení

210-stav-vl.jpg

Obvod vlakového topení je jištěn jističem 355 a tím dostaneme přívod od jističe řízení pom. pohonů ke spínačům vl. topení "kličkou" ze stanoviště. Tím ovládáme doteky "1-2" spínačem vl. topení (366) a obvod spojíme přes relé sběrače 375, v jehož obvodu jsou doteky sběračů "7-8", tím je zajištěno, že při průjezdu beznapěťového úseku se staženým sběračem nebudeme vytahovat el. oblouk. Signalizace o stavu vl. topení je provedena větví 472, kde jsou navěšeny doteky přepínače vl. topení (1500 / 3000 V) přepojovače 700/1 a doteky stykače vl. topení 700/3. Kontrolním tlačítkem (365) ve spodní větvi 473 zjistíme na jakou polohu je přestavěn systém topení. Tímto obvodem ovládáme stykač vlakového topení 700, kde napájíme EPV a přes pomocný kontakt stykače je trvale napájen kontakt pro ukazatel stavu vl. topení na stanoviště (368).

 

 

 

 

 

 

Spustíme ventilátory ručně na plný chod

Zapnutím ventilátorů na plný chod se můžeme přesvědčit o jejich správné činnosti. Obvod je jištěn jističem 354. Ovládání ventilátorů provádíme spínačem 361 v ručním režimu (ventilátory na plný chod) napájíme tak svorku 5D1 na pomocném usměrňovači 220.

V obvodu ventilátorů je zařazen elektrický blok pro vypnutí HV a signalizace poruchy chodu ventilace. V klidovém stavu je napájeno časové relé 404 zapojené ve vypínacím obvodu HV, tj. přes jistič 367 (jistič čas. relé) a kontakt pom. relé 334. Při jízdě lokomotivy je kontakt relé 334 rozepnut a seriovým blokem relé 362 a 363 (větrná relé) jejichž doteky se přestaví do polohy 1 - 3 provedena kontrola, že se ventilátory správně točí.

Pokud dojde k poruše některého ventilátoru, jeho větrné relé se nepřestaví do polohy doteků 1 - 3, zůstane v poloze základní 1 - 2 a obvod se nespojí, tím pádem se cca 10 s udrží spojený a napájený přes pomocné relé 334 a poté odpadne časové relé 404. Tím dochází k výpadku HV.

V provozu za jízdy lokomotivy pracují ventilátory automaticky a to obvodem přes sepnuté pomocné relé I.stan 302 nebo II. stanoviště relé 303 (oboje doteky 15 - 16) a napájení svorky pomocného usměrňnovače 5D1.

 

Připravíme lokomotivu do provozu v režimu "NORMÁLNÍ JÍZDA" 

210-stan..jpg


Nejdříve odblokujeme blokovací západky obou kontrolérů (které jsou v poloze "Z") napětí přichází vodičem 810 na spínač 423 a vodičem 402 na vačky 9-10, kontrolérů 3401 a 3411. Pokud jsou kontroléry v poloze "Z" napětí přichází k západkám vodiči 325 + 326 a pro řízení můžeme zvolit jakýkoliv kontrolér. Pokud jeden z kontrolérů není v poloze "Z" jedna ze západek ztrácí napájení a uzamyká kontrolér v poloze "Z" "na pevno". Toto znemožňuje použití druhého kontroléru, aniž by strojvedoucí provedl jeho správné odstavení do polohy "Z". Ve schématu mají blokovací západky značení 340-3 a 341-3.

Zvolíme směr a režim jízdy lokomotivy. Směr a režim jízdy volíme prosvětlovacími tlačítky. Směr a režim jízdy volíme pouze při stojící lokomotivě, což je za pohybu znemožněno napájením elektromagnetických ventilů přepínačů přes kontakt řídících obvodů usměrňovače 020 přes svorky 15D1 - 16D1 - ten je sepnutý tehdy, jsou-li obvody bez proudu. Další podmínka je mít kontrolér v poloze "0". To zajišťuje vačkový spínač 11 - 12 kontrolérů 340 a 341.

Tlačítkem 311 zvolíme směr jízdy vpřed z 1. stanoviště. Vodičem 327 přes kontakt kontroléru 11 - 12 pracovní kontakt tlačítka 311, klid. kontakt. tlačítka 313 + 310 se obvod uzavře na EPV P 03121 směrového přepínače prvního podvozku a ventil Z 03122 podvozku druhého přes klidový kontakt tlačítka 316. Směrové přepínače se přestaví do polohy "P". Napětí dostává i relé 315, které sepne a přidrží se přes svůj kontakt a řetěz klidových kontaktů tlačítek pro ovládání směr. přepínačů. Tímto obvodem jsou již trvale napájeny ventily P 03121 a Z 03122. Kontrola správného postavení přepínačů je provedena vlastními pom. kontakty a kontaktem relé 315. Z vodiče 301 se pak obvod uzavře na paralelně řazené kontakty 9 - 10 031/I a 031/II rozepnuté v poloze PM/ při odstavení lokomotivy jsou tím vyřazeny řídící obvody trakč. usměrňovače, přes kontakt 15 - 16 0313/II a 0313/I při vyřazení některé dvojice motorů přes kontakt 7 - 8 0413, který dovoluje za této situace jen režim "Normální jízda" na svorku 18D1 říd. obvodů usměrňovače020.

Zvolíme režim "NORMÁLNÍ JÍZDA" což provedeme tlačítkem 320. Napájení přichází vodičem 328 k tlačítku 320 a dále na EPV režimových přepínačů N 01021 a N 011021 a N 04121. přepojovače 010, 011 a 041 se přestaví do polohy "N" a trakční obvod je přestaven v režimu "Normální jízdy". V obvodu se nachází blokovací diody 355 a ty nám zamezují přivedení napětí na nesprávné ventily. Kontrola správného postavení přepojovačů je provedena obvodem který se uzavírá z vodiče 301 na kontakt 1 - 2 0413, vodič 363, kontakt 1 - 2 0113, vodič 364, kontakt 1 - 2 0103, kontakty 1 - 2 0103 a 0113 sepnuté v poloze PU a zajišťují to, že při poruše usměrňovače lze provozovat lokomotivu pouze v režimu normální jízda. Klidové kontakty tlačítek 324, 322 a 323, 325 - tlačítka pro ostatní režimy prac. kontakt tlačítka 320 na cívku pom. relé "norm. jízdy 342, které přitáhne a napájí se přes vlastní kontakt. Odpadá teprve při volbě jiného jízd. režimu přes klidové kontakty tlačítek 324 nebo 322. Kontakt 4 - 5 relé 342 přitáhne a napětí se dostane přes kontakty 1 - 2 vačk. spínačů kontroléru 3401 a 3411 sepnutých v poloze "Z" na vodiče 309 a 310. Tím jsou řídící obvody připraveny k jízdě.

 

Rozjezd + šentování lokomotivy v režimu "NORMÁLNÍ JÍZDA"

Přestavíme kontrolér do polohy "S". Tím se přivede napětí přes kontakt 3 - 4 kontroléru 340 na cívku relé řízení 302. To sepne a při dalším otáčením kontroléru na jízdních polohách je napájeno přes kontakt 7 - 8 kontroléru a vlastní kontakt 1 - 2. Další kontakt relé 302 dává z vodiče 310 signál "start" na svorku 13D1 řídících obvodů usměrňovače 020. Další kontakty relé 302 připojí na říd. obvody 020 selsyn 3402 a kruhový odpor 307. Otáčením kontroléru z polohy "S" doprava v rozmezí 240 stupňů se plynule zvyšuje napětí na trakčních motorech. Po tomto pásmu následují aretované polohy kontroléru I, II, III, které jsou šuntovací stupně. Obvod šuntovacích stykačů začíná na vodiči 308 a jde přes kontakt 3 - 4 0413. Ten umožňuje jízdu s zeslabeným budícím polem jen při režimu normální jízdy a na kontakty vačkových spínačů 3401. V poloze I. jsou napájeny přes kontakt 13 - 14 EPV 0612 stykačů 061 prvního a druhého podvozku, v poloze II. jsou přes kontakt 15 - 16 ventily 622 stykačů 062 a v poloze III. jsou přes kontakty 13 - 14 a 15 - 16 oba ventily 0612 a 0622 stykačů 061 a 062.

 

Schéma zapojení při režimu "NORMÁLNÍ JÍZDA"

210-nj---schema.jpg

 

Volba režimu"CIZE BUZENÁ" a "CIZE BUZENÁ POMALÁ JÍZDA"

Řídící obvody pro směr jízdy jsou stejné jako v režimu normální jízdy. Režim cize buzené jízdy se provádí tlačítky 324 (325). Volba režimu pro cize buzenou pomalou jízdu provedeme tlačítkem 322 (323) od něj dostaneme napětí z vodiče 328 na EPV CP 01022, C 01122 a C 04122. Přepojovače 010, 011 a 041 se přestaví do polohy CP nebo C a kontrola proběhne přes jejich pomocné kontakty 0103, 0113 a 0413 přivedením napětí na pomocné relé 343. Relé sepne a zároveň se přenáší signál "c" a "p" na řídící obvody trak. usměrňovače 020, svorky 11D1 a 12D1. Stejný postup platí i pro volbu cize buzené jízdy, kdy volíme tlačítkem 324 (325) s rozdílem, že se spíná pomocné relé 344 a to předává signál "c" na svorku 11D1 říd. obvodů usměrňovače 020.

 

Režim "CIZE BUZENÁ POMALÁ JÍZDA"

V tomto režimu může lokomotiva jezdit vpřed i vzad rychlostí 0 - 5 km/h, režim je pro práci na svážném pahrbku. Trakční motory pracují jako cize buzené stejnosměrné motory. Magnety všech TM se spojí do serie a jsou napájeny jmenovitým proudem 670 A z odbočky trakčního vinutí 0153. Budící proud je měřen přes bočník 130 I. dvojice TM. Z odbočky vinutí 0152 jsou napájeny kotvy TM a ty zůstávají v seriparalelním zapojení.

Přístroje jsou nastaveny takto:

» přepojovač jízdních režimů 010 v poloze "CP"

» přepojovač jízdních režimů 011 v poloze "C"

» přepojovač jízdních režimů 041 v poloze "C"

 

Schéma při zapojení v režimu "CIZE BUZENÁ POMALÁ JÍZDA"

210---cbp-schema.jpg

 

Režim "CIZE BUZENÁ JÍZDA"

I v tomto režimu pracují motory jako cize buzené stejnosměrné motory s rozdílem, že kotvy motorů jsou napájeny z celého vinutí 0152. Napětí se plynule mění od 0 do cca 400 V, to odpovídá rychlostem max. do 20 km/h.

Přístroje jsou nastaveny takto:

» přepojovač jízdních režimů 010 v poloze "N"

» přepojovač jízdních režimů 011 v poloze "C"

» přepojovač jízdních režimů 041 v poloze "C"

 

Schéma zapojení při režimu "CIZE BUZENÁ JÍZDA"

210---cb-schema.jpg

 

Na lokomotivě jsou použita různá relé, hlavně v řízení, jejichž význam v obvodech řízení bude popsán níže:

» Relé 302: pomocné relé řízení zapojené v obvodu pro řízení z I. stanoviště, spíná při najetí kontroléru do polohy "S"

» Relé 303: pomocné relé řízení zapojené v obvodu pro řízení z II. stanoviště, spíná při najetí kontroléru do polohy "S"

Tyto relé 302 + 303 jsou v obvodu důležitá proto, aby signály pro řídící jednotky usměrňovače byly ovládány pouze z jednoho řídícího stanoviště! Jsou napájena přes vačkový spínač 3 - 4 kontroléru spínaný v poloze "S" (start).

» Relé 334: pomocné relé obvodu bez proudu, které má své kontakty v obvodu ovládání pom. pohonů a hlídá nám v obvodu zda je lokomotiva pod napětím, obvody usměrňovače mají napětí 220 V, ale trakční obvod je bez proudu!

 

Vyrovnávače nápravových tlaků

Před 1. a 4. nápravou jsou namontovány vzduchové vyrovnávací válce, které jsou ovládány EP ventily 378 + 379. Aktivní je vždy jen jeden válec ve směru jízdy. Na směrových přepínačích 031 jsou pomocné kontakty 11 - 12, které spínají podle zvoleného směru jízdy. Válce začínají pracovat až tehdy, kdy se zvýší tažná síla na háku lokomotivy nad 70 kN, poté spíná pomocné relé 825 a přes jistič 377 napájí jeden z elektropneumatických ventilů válců.

 

Skluzová ochrana, proudové omezení tažné síly

Řízení lokomotivy probíhá změnou napětí na výstupu tyristorového trakčního usměrňovače. Signál pro řídící obvody usměrňovače dává z lineárního selsynu 3402 a 3412, který je umístěn na hřídeli řídícího kontroléru. Omezení proudu trakčních motorů se omezuje regulačními kruhovými odpory 307 a 308, tyto signály jsou nadřazeny selsynu. Do napájení těchto odporů pro regulaci je vřazen kontakt 11 - 12 skluzové ochrany. Skluzová ochrana je ve schématu značená jako 027. Při skluzu dvojkolí působí pokles tažné síly.

Aby bylo rozlišeno a správně byly signály pro řídící obvody směrovány jen z jednoho stanoviště, jsou v obvodu zařazeny pomocné relé 302 + 303, které svými kontakty připojují k řízení jen jedno obsazené stanoviště. Toto se děje přes vačkový spínač 3 - 4 kontroléru sepnutý v poloze "S". (start).

 

Popis mechanických částí lokomotivy

 

Podvozek lokomotivy ř.210  

(sekundární vypružení)

Sekundární vypružení lokomotivy je provedeno přes šroubové pružiny umístěně na nosiči pružin, které jsou spojené s s opěrami skříně (vany). Na spodní části rámu podvozku jsou navařeny konzoly sekundárního vypružení. Konzolou prochází svisle svorník s lůžkem pro vodorovný čep. Dvě dvojice šikmých závěsek nesou nosiče pružin. Ty tvoří na každé straně podvozku podélný trámec. Tlumení vypružení zajišťuje hydr. tlumič na každé straně podvozku mezi každou dvojicí šroub. pružin.

210-sekundarni-vypruzeni.jpg


1.
rám lokomotivy

2. rám podvozku

3. nosič pružin

4. šroubové pružiny

5. hydraulický tlumič

6. šikmé závěsky

7. vana s olejem (opěra skříně)

8. pomocný příčník lokom. skříně

9. příčná spojka

 

 

Otočný čep podvozku je zalisován do lůžka ve středním příčníku rámu podvozku. V pomocném příčníku skříně lokomotivy zasahuje do kulového ložiska spodní částí. Kulové ložisko umožňuje pohyby a naklápění příčníku skříně.

 

Podvozek lokomotivy ř.210

(primární vypružení)

Vodící čepy jsou zalisovány do rámu podvozku (jeho bočnic). Slouží k vedení dvojkolí (ložiskového domku). V horní částí zajištěné maticemi, ve spodní je vyměnitelná čočka. Seřizovací šrouby (stavěcí šrouby) se nachází ve spodních částech čepů. Ložiskový domek má po obou stranách komory pružící pryžokovové bloky. Do nich zasahuje vodící čep. Skládá se 3 x pryžokov / 2 x deska. Po obou jeho stranách se nachází i záchytky nápr. ložisek. Třecí plochy jsou zakryty koženým měchem.

210-primarni-vypruzeni.jpg

 

1. rám lokomotivy

2. rám podvozku

3. záchytky nápravového ložiska

4. vodící čep ložiskového domku (dutý) + stavěcí šrouby

5. nápravové ložisko (zemnič)

6. vodící čep (zalisován) v rámu podvozku

7. pryžové pružící bloky + kožený měch

V. vůle +5/-10 }30 mm

 

 

 

 

 

Vedení nápravového ložiska

detail-prim.jpg


1.
rám podvozku

2. vodící čep ložiskového domku

3. čočka (uvnitř)

4. pryžokovové bloky

5. brzdový válec

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad 1. a 4. osou jsou umístěny vyrovnávače nápr. tlaků. Ruční brzda působí na 2. a 3. dvojkolí.

 

® zpracoval Josef Kulaviak

 


Tento článek byl zobrazen: 12542×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015